De Volledige Geschiedenis Van De Vrijmetselarij En De Schepping Van De Nieuwe Wereldorde

De creatie van de Agenda van de Nieuwe Wereld orde (NWO) werd in gang gezet door het beruchte personage, Mayer Amschel Rothschild, degene die besloot om de hele planeet met alle middelen te beheersen.

Dit betekende natuurlijk: misleiding, controle, financiële slavernij, chantage en moord… maar ook veel ernstiger dingen, zoals: oorlogen, hongersnood en ontvolking… een genocide als geen ander. Als je beter wilt begrijpen hoe machtig en zwarthartig de Rothschild-familie is, dan moet je hun volledige geschiedenis HIER lezen.

Ze zijn de rijkste clan ter wereld en hun rijk is gebouwd op bergen botten en lijden.

1773 – Mayer Amschel Rothschild verzamelt twaalf van zijn meest invloedrijke vrienden, en overtuigt hen ervan dat als ze allemaal hun middelen samen te brengen, ze de wereld kunnen regeren. Deze bijeenkomst vindt plaats in Frankfurt, Duitsland.

Rothschild informeert zijn vrienden ook dat hij de perfecte kandidaat heeft gevonden, een persoon met een ongelooflijk intellect en vindingrijkheid, om de organisatie te leiden die hij heeft gepland – Adam Weishaupt.

Op 1 mei 1776 richt Adam Weishaupt (codenaam Spartacus) een geheim genootschap op, de Orde van de Illuminatie. Weishaupt is hoogleraar canoniek recht aan de Universiteit van Ingolstadt in Beieren, een deel van Duitsland. De Illuminatie proberen een Nieuwe Wereld Orde te vestigen.

Hun doelstellingen zijn als volgt:

1) Afschaffing van alle geordende regeringen

2) Afschaffing van privé-eigendom
3) Afschaffing van erfenis
4) Afschaffing van patriottisme
5) Afschaffing van het gezin
6) Afschaffing van religie
7) Oprichting van een wereldregering

juli 1782 – De Orde van de Illuminatie bundelt de krachten met de vrijmetselarij op het Congres van Wilhelmsbad. De graaf de Virieu, een deelnemer aan de conferentie, komt zichtbaar geschokt weg. Op de vraag naar de “tragische geheimen” die hij meebracht, antwoordt hij:

“Ik zal ze niet aan u toevertrouwen. Ik kan je alleen maar zeggen dat dit allemaal veel ernstiger is dan je denkt.”

Vanaf die tijd kon de graaf de Virieu volgens zijn biograaf alleen nog maar met afschuw over de vrijmetselarij spreken’.
Het insigne van de Orde van de Illuminati verscheen voor het eerst op de achterkant van Amerikaanse één-dollarbiljetten in 1933.

Afgebeeld op dollar biljet

Men kan, aan de voet van de 13 verdiepingen tellende piramide, het jaar 1776 lezen (MDCCLXVI in Romeinse cijfers). Het oog dat in alle richtingen straalt, is het ‘alles spionerende oog’ dat symbool staat voor het terroristische, Gestapo-achtige, door Weishaupt opgerichte agentschap. De Latijnse woorden “ANNUIT COEPTIS” betekenen “onze onderneming (samenzwering) is bekroond met succes.”

Hieronder legt “NOVUS ORDO SECLORUM” de aard van de onderneming uit: een “Nieuwe Sociale Orde” of een “Nieuwe WereldOrde”. 

1785 – Een Illuminatie koerier genaamd Lanze wordt getroffen door de bliksem, en gedood tijdens een reis te paard door de stad Ratisbon. Wanneer Beierse ambtenaren de inhoud van zijn zadeltassen onderzoeken, ontdekken ze het bestaan van de Orde van de Illuminatie en vinden ze plannen met details over de komende Franse Revolutie.

De Beierse regering probeert de Franse regering te waarschuwen voor een dreigende ramp, maar de Franse regering geeft geen gehoor aan deze waarschuwing. Beierse functionarissen arresteren alle leden van de Illuminatie die ze kunnen vinden, maar Weishaupt en anderen zijn ondergronds gegaan en kunnen niet worden gevonden. 

1796 – Vrijmetselarij wordt een belangrijk onderwerp in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.
John Adams wint de verkiezingen door zich te verzetten tegen de vrijmetselarij, en zijn zoon, John Quincy Adams, waarschuwt voor de ernstige bedreiging voor de natie die uitgaat van de vrijmetselaarsloges:

“Ik geloof gewetensvol en oprecht dat de Orde van de Vrijmetselarij, een van de grootste, zo niet de grootste, morele en politieke kwaden is waaronder de Unie nu werkt.”

1797 – John Robison, hoogleraar natuurlijke historie aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland, publiceert een boek getiteld “Proofs of a Conspiracy” waarin hij onthult dat Adam Weishaupt had geprobeerd hem te rekruteren. Hij stelt de duivelse doelen van de Illuminatie bloot aan de wereld. 

1821 – George W. F. Hegel formuleert wat de Hegeliaanse dialectiek wordt genoemd – het proces waarmee Illuminatie-doelstellingen worden bereikt. Volgens de Hegeliaanse dialectiek is these plus antithese gelijk aan synthese. Met andere woorden, eerst wakker je een crisis aan. Dan is er een enorme publieke verschreining dat er iets aan het probleem moet worden gedaan. Dus je biedt een oplossing die de veranderingen teweegbrengt die je al die tijd echt wilde, maar die mensen in eerste instantie niet zouden hebben willen accepteren. 

1828 – Mayer Amschel Rothschild, die de Illuminatie financiert, drukt zijn totale minachting uit voor nationale regeringen die proberen internationale bankiers zoals hij te reguleren:

“Sta me toe om het geld van een natie uit te geven en te controleren, en het kan me niet schelen wie de wetten schrijft.”

1848 – Moses Mordechai Marx Levy, alias Karl Marx, schrijft “Het Communistisch Manifest.”. Marx is lid van een Illuminatie-frontorganisatie genaamd de Liga van de Rechtvaardigen.

Hij pleit niet alleen voor economische en politieke veranderingen; hij pleit ook voor morele en spirituele veranderingen. Hij vindt dat het gezin moet worden afgeschaft en dat alle kinderen door een centrale autoriteit moeten worden opgevoed. Hij drukt zijn houding ten opzichte van God uit door te zeggen:

“We moeten oorlog voeren tegen alle heersende ideeën over religie, van de staat, van het land, van patriottisme. Het idee van God is de grondtoon van een perverse beschaving. Het moet vernietigd worden.”

22 januari 1870 – In een brief aan de Italiaanse revolutionaire leider Giuseppe Mazzini kondigt Albert Pike – Soeverein Grootcommandant van de Zuidelijke Jurisdictie van de Schotse Ritus van de Vrijmetselarij – de oprichting aan van een geheim genootschap binnen een geheim genootschap:

“We moeten een superritueel creëren, die onbekend zal blijven, waartoe we die vrijmetselaars van hoge graad zullen noemen uit wie we zullen kiezen. Met betrekking tot onze broeders in de vrijmetselarij moeten deze mannen tot de strengste geheimhouding worden gezworen. Door deze opperste ritus zullen we alle vrijmetselarij regeren die het enige internationale centrum zal worden, des te machtiger omdat haar richting onbekend zal zijn.”

Deze ultrageheime organisatie heet De Nieuwe en Gereformeerde Paladiaanse Ritus. (Dit is de reden waarom ongeveer 95% van de mannen die betrokken zijn bij vrijmetselarij geen idee hebben wat de doelstellingen van de organisatie eigenlijk zijn. Ze hebben de waan dat het gewoon een fijne gemeenschapsorganisatie is die goede werken doet.)

1875 – Russische occultist Helena Petrovna Blavatsky richtte de Theosophical Society op.
Madame Blavatsky beweert dat Tibetaanse heilige mannen in de Himalaya, die ze de Meesters van Wijsheid noemt, met haar communiceerden in Londen via telepathie. Ze houdt vol dat de christenen het allemaal achterstevoren hebben – dat Satan goed is en God slecht. Ze schrijft:

“De christenen en wetenschappers moeten ertoe worden gebracht hun Indiase beteren te respecteren. De Wijsheid van India, haar filosofie en prestatie, moet bekend worden gemaakt in Europa en Amerika.”

1884 – De Fabian Society wordt opgericht in Groot-Brittannië om het socialisme te bevorderen. De Fabian Society ontleent zijn naam aan de Romeinse generaal Fabius Maximus, die hannibals leger bevocht in kleine slopende schermutselingen, in plaats van één beslissende slag te proberen. Op 14 juli 1889 geeft Albert Pike instructies aan de 23 Hoge Raden van de wereld.

Hij onthult wie het ware object van vrijmetselaarsverering is:

“Tegen u, Soevereine Grootinstructeurs-generaal, zeggen wij dit, opdat u het mag herhalen tot de Broeders van de 32e, 31e en 30e graad: De vrijmetselaarsreligie moet door ons allen ingewijden van de hoge graden worden gehandhaafd in de zuiverheid van de Luciferaanse leer.”

1890-1896 – Cecil Rhodes, een enthousiaste student van John Ruskin, is premier van Zuid-Afrika, een Britse kolonie op dat moment. Hij is in staat om de goud- en diamantrijkdom van Zuid-Afrika te exploiteren en te controleren.

Hij werkt eraan om alle bewoonbare delen van de wereld onder de heerschappij van een heersende elite te brengen. Daartoe gebruikt hij een deel van zijn enorme rijkdom om de beroemde Rhodes Scholarship op te richten. 

1893 – De Theosophical Society sponsort een parlement van wereldreligies gehouden in Chicago. Het doel van de conventie is om hindoeïstische en boeddhistische concepten, zoals het geloof in reïncarnatie, in het Westen te introduceren.

1911 – De Socialistische Partij van Groot-Brittannië publiceert een pamflet getiteld “Socialisme en religie” waarin ze duidelijk hun standpunt over het christendom verwoorden:

“Het is daarom een diepe waarheid dat socialisme de natuurlijke vijand van religie is.
Een christensocialist is in feite een antisocialist. Het christendom is de antithese van het socialisme.”

1912 – Kolonel Edward Mandell House, een naaste adviseur van president Woodrow Wilson, publiceert “Phillip Dru: Administrator”, waarin hij “socialisme zoals gedroomd door Karl Marx” promoot.

3 februari 1913 – Het 16e amendement op de Amerikaanse grondwet, waardoor het voor de federale overheid mogelijk is om een progressieve inkomstenbelasting op te leggen, wordt geratificeerd.
Plank #2 van “Het Communistisch Manifest” had opgeroepen tot een progressieve inkomstenbelasting. (In Canada wordt de inkomstenbelasting in 1917 ingevoerd, als een “tijdelijke maatregel” om de oorlogsinspanning te financieren.) 

1913 – President Woodrow Wilson publiceert “The New Freedom” waarin hij onthult:

“Sinds ik in de politiek ben gegaan, heb ik vooral de opvattingen van mannen privé in vertrouwen gekregen. Sommige van de grootste mannen in de VS, op het gebied van handel en productie, zijn bang voor iemand, zijn ergens bang voor. Ze weten dat er ergens een kracht is die zo georganiseerd is, zo subtiel, zo waakzaam, zo in elkaar grijpend, zo compleet, zo doordringend, dat ze beter niet boven hun adem kunnen spreken als ze erover spreken.

23 december 1913 – De Federal Reserve (noch federaal noch een reserve – het is een particuliere instelling) wordt opgericht. Het werd gepland tijdens een geheime bijeenkomst in 1910 op Jekyl Island, Georgia, door een groep bankiers en politici, waaronder kolonel House.

Dit draagt de macht om geld te creëren over van de Amerikaanse regering naar een particuliere groep bankiers. De Federal Reserve Act wordt vlak voor het kerstreces inderhaast aangenomen. Congreslid Charles A. Lindbergh Sr. (vader van de beroemde vliegenier) waarschuwt:

“Deze wet vestigt het meest gigantische vertrouwen op aarde. Wanneer de president deze wet ondertekent, zal de onzichtbare regering door de geldmacht, bewezen door het Money Trust Investigation, worden gelegaliseerd.

1916 – Drie jaar na de ondertekening van de Federal Reserve Act in de wet, merkte president Woodrow Wilson op:

“Ik ben een zeer ongelukkige man. Ik heb onbewust mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie wordt gecontroleerd door haar systeem van krediet. Ons kredietsysteem is geconcentreerd. De groei van de natie en al onze activiteiten zijn daarom in handen van een paar mannen. We zijn een van de slechtst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld. Niet langer een regering op vrije mening, niet langer een regering door overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.”

1917 – Met hulp van Financiers in New York City en Londen, was Lenin in staat om de regering van Rusland omver te werpen. Lenin becommentarieert later de schijnbare tegenstrijdigheid van de banden tussen prominente kapitalisten en het communisme:

“Er bestaat ook een andere alliantie – op het eerste gezicht een vreemde, een verrassende – maar als je erover nadenkt, is er in feite een die goed gefundeerd en gemakkelijk te begrijpen is. Dit is de alliantie tussen onze communistische leiders en jullie kapitalisten.”

(Herinnert u zich de Hegeliaanse dialectiek nog?)

30 mei 1919 richten prominente Britse en Amerikaanse persoonlijkheden het Royal Institute of International Affairs in Engeland en het Institute of International Affairs in de VS op tijdens een bijeenkomst georganiseerd door kolonel House; bijgewoond door verschillende Fabian-socialisten, waaronder de bekende econoom John Maynard Keynes.

1920 – Winston Churchill van Groot-Brittannië erkent het verband tussen de Illuminatie en de bolsjewistische revolutie in Rusland. Hij merkt op:

“Vanaf de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, tot die van Trotski, Bela Kun, Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van de beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving op basis van gearresteerde ontwikkeling, van jaloerse kwaadaardigheid en onmogelijke gelijkheid, gestaag gegroeid.  

Het speelde een zeker herkenbare rol in de tragedie van de Franse Revolutie. Het is de belangrijkste bron geweest van elke subversieve beweging in de negentiende eeuw, en nu eindelijk heeft deze groep buitengewone persoonlijkheden uit de onderwereld van de grote steden van Europa en Amerika het Russische volk bij het haar van hun hoofd gegrepen en zijn ze praktisch de onbetwiste meesters van dat enorme rijk geworden.

1920-1931 – Louis T. McFadden is voorzitter van de House Committee on Banking and Curency. Met betrekking tot de Federal Reserve merkt congreslid McFadden op:

“Toen de Federal Reserve Act werd aangenomen, hadden de mensen van deze Verenigde Staten niet in de tijd dat hier een wereldbanksysteem werd opgezet. Een superstaat gecontroleerd door internationale bankiers en internationale industriëlen die samenwerken om de wereld tot slaaf te maken voor hun eigen plezier.  

De Fed heeft alles in het werk gesteld om haar bevoegdheden te verbergen, maar de waarheid is dat de Fed zich de regering heeft toegeëigend. Het controleert alles hier, en het controleert al onze buitenlandse betrekkingen. Het maakt en breekt regeringen naar believen.” Over de Grote Depressie en de acceptatie door het land van de New Deal van Franklin Delano Roosevelt (FDR), beweert hij: “Het was geen toeval. Het was een zorgvuldig gekunsteld gebeuren. De Internationale Bankiers probeerden hier een toestand van wanhoop tot stand te brengen, zodat zij zich zouden kunnen ontpoppen als de heersers van ons allemaal.”

1921 – Kolonel House reorganiseert de Amerikaanse tak van het Institute of International Affairs in de Council on Foreign Relations (CFR). (In de afgelopen 60 jaar is 80% van de topposities in elke regering – of ze nu Democraat of Republikein zijn – bezet door leden van deze organisatie.) 

15 december 1922 – De CFR onderschrijft de wereldregering in haar tijdschrift “Foreign Affairs”.
Auteur Philip Kerr stelt:

Het is duidelijk dat er geen vrede of welvaart voor de mensheid zal zijn zolang de aarde verdeeld blijft in 50 of 60 onafhankelijke staten, totdat er een soort internationaal systeem is gecreëerd. Het echte probleem vandaag is dat van de wereldregering.”

1928 – “The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution” door H.G. Wells wordt gepubliceerd. Wells, een voormalige Fabian-socialist, schrijft:

“De politieke wereld van de Open Samenzwering moet bestaande regeringen verzwakken, uitwrijven, incorporeren en vervangen. De Open Samenzwering is de natuurlijke erfgenaam van socialistisch en communistisch enthousiasme; het heeft misschien de controle over Moskou voordat het de controle heeft over New York. Het karakter van de Open Samenzwering zal nu duidelijk worden weergegeven. Het zal een wereldreligie zijn.”

1933 – “The Shape of Things to Come” door H.G. Wells wordt gepubliceerd.
Wells voorspelt een tweede wereldoorlog rond 1940, voortkomend uit een Duits-Pools geschil. Na 1945 zou er een toenemend gebrek aan openbare veiligheid zijn in “crimineel besmette” gebieden.

Het plan voor de “Moderne Wereldstaat” zou slagen bij zijn derde poging en voortkomen uit iets dat plaatsvond in Basra, Irak. In het boek staat ook:

“Hoewel de wereldregering al enkele jaren duidelijk op komst was, hoewel ze eindeloos was gevreesd en gemompeld, vond ze nergens tegenstand.”

21 november 1933 – In een brief aan kolonel Edward M. House schrijft president Franklin Roosevelt:

“De echte waarheid van de zaak is, zoals u en ik weten, dat een financieel element in de grotere centra de regering bezit sinds de dagen van Andrew Jackson.”

Maart 1942 – Een artikel in het tijdschrift “TIME” beschrijft de Federale Raad van Kerken (die later de Nationale Raad van Kerken wordt, een onderdeel van de Wereldraad van Kerken) die zijn gewicht verleent aan inspanningen om een wereldwijde autoriteit te vestigen. Een vergadering van de topambtenaren van de raad komt uit voor: 

1) een wereldregering van gedelegeerde bevoegdheden;
2) sterke onmiddellijke beperkingen van de nationale soevereiniteit;
3) internationale controle van alle legers en marines.
Vertegenwoordigers (375 van hen) van 30-sommige denominaties beweren dat “een nieuwe orde van het economische leven zowel op handen als noodzakelijk is” – een nieuwe orde die zeker zal komen “door vrijwillige samenwerking in het kader van de democratie of door explosieve revolutie.”

28 juni 1945 – De Amerikaanse president Harry Truman steunt de wereldregering in een toespraak:

“Het zal voor naties net zo gemakkelijk zijn om met elkaar om te gaan in een republiek van de wereld als voor ons om met elkaar om te gaan in een republiek van de Verenigde Staten.”

Op 24 oktober 1945 wordt het Handvest van de Verenigde Naties van kracht. Ook op 24 oktober introduceert senator Glen Taylor (D-Idaho) senaatsresolutie 183, waarin hij de Amerikaanse Senaat oproept om te gaan als voorstander van de oprichting van een wereldrepubliek, inclusief een internationale politiemacht. 

7 februari 1950 – Internationale financier en CFR-lid James Warburg vertelt een subcommissie buitenlandse betrekkingen van de Senaat:

“We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet – door verovering of instemming.”

9 februari 1950 – De Senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen introduceert Senaat Gelijktijdige Resolutie # 66 die begint:

“Overwegende dat, om universele vrede en gerechtigheid te bereiken, het huidige Handvest van de Verenigde Naties moet worden gewijzigd om een echte grondwet van de wereldregering te bieden.”

1952 – De World Association of Parliamentarians for World Government stelt een kaart op die is ontworpen om te illustreren hoe buitenlandse troepen de zes regio’s zouden bezetten en bewaken waarin de Verenigde Staten en Canada zullen worden verdeeld als onderdeel van hun wereldregeringsplan.

1954 – Nazi Prins Bernhard der Nederlanden richt de Bilderbergers op: internationale politici en bankiers die jaarlijks in het geheim bijeenkomen.

1961 – Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft document 7277 uit, getiteld “Freedom From War: The U.S. Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World.”

Het beschrijft een driefasenplan om alle naties te ontwapenen en de Verenigde Nazi’s te bewapenen met de laatste fase waarin “geen enkele staat de militaire macht zou hebben om de progressief versterkte VN-vredesmacht uit te dagen.”

1966 – Professor Carroll Quigley, Bill Clintons mentor aan de Georgetown University, auteurs van een enorme uitgebreid boek getiteld “Tragedy and Hope” waarin hij verklaart:

“Er bestaan en bestaat al een generatie lang een internationaal netwerk dat tot op zekere hoogte opereert op de manier waarop radicaal rechts gelooft dat de communisten handelen. In feite heeft dit netwerk, dat we kunnen identificeren als de Ronde Tafel Groepen, geen afkeer van samenwerking met de communisten of andere groepen, en doet dit vaak.  

Ik ken de werking van dit netwerk omdat ik het twintig jaar heb bestudeerd en twee jaar lang, in de vroege jaren 1960, toestemming kreeg om de papieren en geheime archieven ervan te onderzoeken. Ik heb er geen afkeer van of van de meeste van zijn doelen, en ben er een groot deel van mijn leven dicht bij geweest en van veel van zijn instrumenten. Ik heb bezwaar gemaakt, zowel in het verleden als onlangs, tegen een paar onderdelen van zijn beleid, maar in het algemeen is mijn belangrijkste verschil van mening dat het onbekend (geheim) wil blijven, en ik geloof dat zijn rol in de geschiedenis belangrijk genoeg is om bekend te zijn. “

April 1972 – In zijn keynote toespraak tot de Association for Childhood Education International, Chester M. Pierce, hoogleraar onderwijs en psychiatrie aan de faculteit geneeskunde aan de Harvard University, verkondigt:

“Elk kind in Amerika dat op vijfjarige leeftijd naar school gaat, is krankzinnig omdat hij naar school komt met bepaalde loyaliteiten aan onze grondleggers, aan zijn ouders, aan een geloof in een bovennatuurlijk wezen. Het is aan jullie, leraren, om al deze zieke kinderen gezond te maken door het internationale kind van de toekomst te creëren.”

Juli 1973 – Internationale bankier en trouw lid van de subversieve Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, David Rockefeller, richt een nieuwe organisatie op genaamd de Trilaterale Commissie, waarvan het officiële doel is “om de politieke, economische, sociale en culturele relaties tussen de drie belangrijkste economische regio’s in de wereld te harmoniseren” (vandaar de naam “Trilateraal”).

Hij nodigt de toekomstige president Jimmy Carter uit om een van de oprichters te worden. Zbigniew Brzezinski is de eerste directeur van de organisatie. Er zijn drie belangrijke economische gebieden in de wereld: Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten (Japan, Zuid-Korea, Taiwan, enz.).

If, under the pretext of having to join forces to be able to face economic competition with the two other economic regions, the member countries of each of these three regions decide to merge into one single country, forming three super-States, then the one-world government will be almost achieved. 

Net als Fabian-socialisten bereiken ze hun uiteindelijke doel (een wereldregering) stap voor stap. Dit doel is in Europa bijna bereikt met de Europese Akte (Verdrag van Maastricht) die in 1993 ten uitvoer werd gelegd en die alle lidstaten van de Europese Gemeenschap verplichtte hun handelsbelemmeringen op te heffen en hun monetair en fiscaal beleid over te dragen aan de technocraten van de Europese Commissie in Brussel, België.

In januari 2002 verlieten al deze Europese landen hun nationale valuta om slechts één gemeenschappelijke munt te delen, de “Euro”. Bovendien ontdeed het Verdrag van Nice landen meer bevoegdheden om ze over te geven aan de Europese Commissie.

Wat in 1952 onschuldig begon als de EEG (Europese Economische Gemeenschap, een gemeenschappelijke autoriteit om de kolen- en staalindustrie tussen Europese naties te reguleren), veranderde uiteindelijk in een Europese (fascistische) superstaat. Jean Monnet, een Franse socialistische econoom en grondlegger van de EEG, had dit in gedachten toen hij zei: “De politieke unie volgt onvermijdelijk op de economische unie.”
Hij zei ook in 1948:

“De oprichting van een verenigd Europa moet worden beschouwd als een essentiële stap in de richting van de totstandbrenging van een verenigde wereld.”

Wat het Noord-Amerikaanse gebied betreft, is de fusie van de lidstaten goed op weg met de overgang van vrijhandel tussen Canada en de VS, en vervolgens Mexico.

In de komende jaren zou deze vrijhandelsovereenkomst ook heel Zuid- en Midden-Amerika moeten omvatten, met een gemeenschappelijke munt voor hen allemaal. De Mexicaanse president Vucente Fox zei op 6 mei 2002 in Madrid:

“Uiteindelijk is ons langetermijndoel om met de Verenigde Staten, maar ook met Canada, onze andere regionale partner, een ensemble van verbindingen en instellingen tot stand te brengen die vergelijkbaar zijn met die van de Europese Unie.”

1973 – De Club van Rome, een VN-medewerker, brengt een rapport uit met de titel “Regionalized and Adaptive Model of the Global World System.” Dit rapport verdeelt de hele wereld in tien koninkrijken. 1979 – FEMA, wat staat voor het Federal Emergency Management Agency, krijgt enorme bevoegdheden.

Het heeft de macht om, in geval van “nationale noodsituatie”, wetten op te schorten, hele bevolkingsgroepen te verplaatsen, burgers zonder bevelschrift te arresteren en vast te houden en zonder proces vast te houden.

Het kan beslag leggen op eigendommen, voedselvoorraden, transportsystemen en kan de grondwet opschorten.
Het is niet alleen de machtigste entiteit in de Verenigde Staten, maar het is zelfs niet gecreëerd onder constitutioneel recht door het Congres. Het was een product van een presidentiële executive order.

Een Executive Order wordt wet door een handtekening van de Amerikaanse door CFR gecontroleerde ”president”; het hoeft niet eens te worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers of senatoren in het Congres. Een staat van “nationale noodtoestand” kan bijvoorbeeld een terroristische aanslag, een natuurramp of een beurscrash zijn. Hier zijn slechts een paar executive orders in verband met FEMA die de grondwet en de Bill of Rights zouden opschorten.

Deze Executive Orders zijn al bijna 30 jaar geregistreerd en kunnen worden vastgesteld met een slag van een presidentiële pen:

# 10995: Recht om alle communicatiemedia in de Verenigde Staten in beslag te nemen. 

# 10997: Recht om alle elektrische energie, brandstoffen en mineralen in beslag te nemen, zowel publiek als privaat.

# 10999: Recht om alle transportmiddelen in beslag te nemen, inclusief persoonlijke voertuigen van welke aard dan ook, en totale controle over snelwegen, zeehavens en waterwegen.

# 11000: Recht om alle Amerikaanse mensen in beslag te nemen en families te verdelen om arbeidskrachten te creëren die moeten worden overgebracht naar elke plaats die de regering geschikt acht.

# 11001: Recht om beslag te leggen op alle gezondheids-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, zowel openbaar als privé.

# 11002: Recht om registratie van alle mannen, vrouwen en kinderen in de Verenigde Staten af te dwingen.

# 11003: Recht om alle luchtruimen, luchthavens en vliegtuigen in beslag te nemen.

# 11004: Recht om beslag te leggen op alle huisvestings- en financiële autoriteiten om “Verplaatsing aangewezen gebieden” in te stellen en om het verlaten van gebieden die als “onveilig” zijn geclassificeerd, af te dwingen.

# 11005: Recht om alle spoorwegen, binnenwateren en opslagfaciliteiten in beslag te nemen, zowel openbaar als privé.

# 11921: Autoriseert plannen om overheidscontrole te vestigen op lonen en salarissen, krediet en de geldstroom in Amerikaanse financiële instellingen.

1991 – President George Bush Sr. prijst de Nieuwe Wereld Orde in een State of the Union Boodschap:

“Wat op het spel staat, is meer dan één klein land; het is een groot idee – een nieuwe wereldorde… om de universele aspiraties van de mensheid te bereiken… op basis van gedeelde principes en de rechtsstaat… De verlichting van duizend lichtpunten… De wind van verandering is nu met ons.”

(Theosoof Alice Bailey gebruikte diezelfde uitdrukking – “lichtpunten” – bij het beschrijven van het proces van occulte verlichting.)

Juni 1991 – Wereldleiders zijn bijeen voor een nieuwe bijeenkomst achter gesloten deuren van de Bilderberg Society in Baden Baden, Duitsland. Tijdens die bijeenkomst zei David Rockefeller in een toespraak:

“We zijn de Washington Post, The New York Times, Time Magazine en andere grote publicaties dankbaar waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van discretie al bijna veertig jaar hebben gerespecteerd. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren waren onderworpen aan de lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu geavanceerder en bereid om naar een wereldregering te marcheren. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale auto-determinatie die in de afgelopen eeuwen werd beoefend.

29 oktober 1991 – David Funderburk, voormalig Amerikaans ambassadeur in Roemenië, vertelt een publiek in North Carolina:

“George Bush heeft zich omringd met mensen die geloven in een wereldregering. Ze geloven dat het Sovjetsysteem en het Amerikaanse systeem convergeren.”

21 mei 1992 – In een toespraak tot de Bilderberger organisatie bijeenkomst in Evian, Frankrijk, verklaart voormalig minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger:

“Vandaag zouden Amerikanen verontwaardigd zijn als VN-troepen Los Angeles zouden binnenvallen om de orde te herstellen; morgen zullen ze dankbaar zijn! Dit geldt vooral als hen werd verteld dat er een dreiging van buitenaf van buitenaf was, reëel of afgekondigd, die ons bestaan bedreigde.

Het is dan dat alle volkeren van de wereld de wereldleiders zullen smeken om hen van dit kwaad te verlossen. Het enige waar ieder mens bang voor is, is het onbekende. Wanneer dit scenario wordt gepresenteerd, zullen individuele rechten vrijwillig worden opgegeven voor de garantie van hun welzijn die hen door hun wereldregering wordt verleend.

20 juli 1992 – “TIME” magazine publiceert “The Birth of the Global Nation”, door Strobe Talbott, Rhodes Scholar, kamergenoot van Bill Clinton aan de Universiteit van Oxford, CFR-directeur en trilateralist (en benoemd tot onderminister van Buitenlandse Zaken door president Clinton), waarin hij schrijft:

“De natie zoals wij die kennen zal achterhaald zijn; alle staten zullen één enkele wereldwijde autoriteit erkennen… Alle landen zijn in principe sociale regelingen… Hoe permanent of zelfs heilig ze op een bepaald moment ook lijken, in feite zijn ze allemaal kunstmatig en tijdelijk… Misschien was nationale soevereiniteit toch niet zo’n geweldig idee… Maar het heeft de gebeurtenissen in onze eigen wonderbaarlijke en verschrikkelijke eeuw gekost om de zaak voor een wereldregering te winnen.”

1993 – Een tweede Parlement van Wereldreligies wordt gehouden in Chicago op de 100e verjaardag van de eerste. Net als de eerste conventie probeert deze alle religies van de wereld samen te voegen tot “één harmonieus geheel”, maar het wil ze “terug laten opgaan in hun oorspronkelijke element”.

Traditionele overtuigingen van monotheïstische religies zoals het christendom worden beschouwd als onverenigbaar met individuele “verlichting” en moeten drastisch worden veranderd.

18 juli 1993 – CFR-lid en Trilateralist Henry Kissinger schrijft in de “Los Angeles Times” over NAFTA (North American Free Trade Agreement):

“Wat het Congres voor zich zal hebben, is geen conventionele handelsovereenkomst, maar de architectuur van een nieuw internationaal systeem… een eerste stap naar een nieuwe wereldorde.”

1994 – In het Human Development Report, gepubliceerd door het VN-ontwikkelingsprogramma, was er een sectie genaamd “Global Governance for the 21st Century.”

De beheerder voor dit programma werd aangesteld door Bill Clinton. Zijn naam is James Gustave Speth. De openingszin van het rapport zei:

“De problemen van de mensheid kunnen niet langer worden opgelost door de nationale overheid. Wat nodig is, is een wereldregering. Dit kan het beste worden bereikt door het systeem van de Verenigde Naties te versterken.”

3 mei 1994 – President Bill Clinton ondertekent Presidential Decision Directive 25 en verklaart het vervolgens geclassificeerd zodat het Amerikaanse volk niet kan zien wat het zegt. (De samenvatting van PDD-25 uitgegeven aan leden van het Congres vertelt ons dat het de president machtigt om de controle over Amerikaanse militaire eenheden over te dragen aan het Verenigde Nazi’s-commando.)

23 september 1994 – De globalisten realiseren zich dat naarmate meer en meer mensen wakker worden voor wat er aan de hand is, ze slechts een beperkte hoeveelheid tijd hebben om hun beleid uit te voeren.
Tijdens het diner van de ambassadeurs van de Verenigde Nazi’s merkt David Rockefeller op:

“Dit huidige venster van kansen, waarin een werkelijk vreedzame en onderling afhankelijke wereldorde kan worden opgebouwd, zal niet al te lang open zijn… We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis, en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren.”

Maart 1995 – Verenigde Nazi’s-afgevaardigden komen bijeen in Kopenhagen, Denemarken, om verschillende methoden te bespreken voor het opleggen van wereldwijde belastingen aan de mensen van de wereld. 

September 1995 – “Popular Science” magazine beschrijft een topgeheime U.S. Navy installatie genaamd HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) in de staat Alaska.

Dit project straalt krachtige radio-energie in de bovenste atmosfeer van de aarde. Een van de doelen van het programma is om het vermogen te ontwikkelen om “lokaal weer te manipuleren” met behulp van de technieken ontwikkeld door Bernard Eastlund. (Het programma loopt al sinds 1990.)

27 september 1995 – Het State of the World Forum vond plaats in de herfst van dit jaar, gesponsord door de Gorbatsjov Foundation gevestigd in het Presidio in San Francisco.

Stichtingsvoorzitter Jim Garrison zit de vergadering voor van who’s-who van over de hele wereld, waaronder Margaret Thatcher, Maurice Strong, George Bush, Michail Gorbatsjov en anderen.

Het gesprek draait om de eenheid van de mensheid en de komende wereldregering.
De term “global gov-ernance” wordt nu echter gebruikt in plaats van “nieuwe wereldorde”, omdat deze laatste een politieke verantwoordelijkheid is geworden, een bliksemafleider voor tegenstanders van de wereldregering. 

1996 – Het 420 pagina’s tellende rapport van de Verenigde Naties “Our Global Neighborhood” wordt gepubliceerd.
Het schetst een plan voor “mondiaal bestuur”, waarin wordt opgeroepen tot een internationale “Conferentie over mondiaal bestuur” in 1998 met als doel de wereld de nodige verdragen en overeenkomsten voor te leggen voor ratificatie tegen het jaar 2000. 

2003 – De wereld staat op de rand van een nieuwe wereldwijde oorlog, de “noodtoestand” die door de globalisten wordt gezocht om de staat van beleg op te leggen en de universele microchip onder de huid …

Maar met de wereldwijde verschuiving in bewustzijn zullen ze niet het laatste woord hebben!

Dit bericht is geplaatst in Bilderberggroep, Communisme, Dictatuur, Economie, Geschiedenis, Illuminati, Jezuieten, Maatschappij, Nazi Bilderberg, NWO, Politiek, Vaticaan, Vrijheid & democratie, Vrijmetselarij, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.