10 & 11 – voorbereiding op macht – De Totalitaire Staat

PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht)

1. Ditmaal begin ik met een herhaling van het vroeger gezegde en ik verzoek U zich te herinneren, dat de regeringen en de volkeren alleen op de schijn van de dingen letten. Hoe zouden zij ook de diepere zin begrijpen, als hun vertegenwoordigers slechts aan praten denken? Voor onze politiek is het heel belangrijk, dit bijzondere feit te beseffen. Dit besef zal ons van nut zijn, als wij zullen spreken over de verdeling van de macht, de vrijheid van het woord, de pers, de gewetensvrijheid, het recht van vereniging en vergadering, de gelijkheid voor de wet, de onschendbaarheid van de eigendom, van de woning, de belasting en de terugwerkende kracht van de wetten. Dat zijn allemaal vraagstukken, waarover men zich tegen het volk nooit openlijk mag uitspreken. Ingeval men ze echter noodgedwongen moet uiteenzetten, mag men ze niet afzonderlijk opsommen, doch moet men alleen maar in het algemeen verklaren, dat de grondslagen van het moderne recht door ons erkend worden. De betekenis van deze terughoudendheid ligt daarin, dat een niet openlijk uitgesproken principe ons de vrijheid laat het een of andere punt er uit te nemen zonder dat iemand het merkt, terwijl men een eenmaal uitgesproken principe ruiterlijk zou moeten handhaven

2. Het volk heeft een bijzondere voorliefde en een grote achting voor politieke genieën en beantwoord hun daden van geweld met woorden als: “Wat een gemene streek, maar handig gedaan!” of: “Het is een boevenstreek, maar goed in elkaar gezet en wat een moed!”

3. Wij houden er rekening mee, dat wij alle volkeren tot ons zullen trekken met de oprichting van het nieuwe fundamentele gebouw, welk plan wij ontworpen hebben. Daarom moeten wij mannen zoeken, die met vermetelheid en geestkracht zijn toegerust en die de bekwaamheid bezitten om alle hinderpalen die ons in de weg zouden kunnen staan, te overwinnen

4. Als wij onze staatsomwenteling voltrokken hebben, dan zullen we tot de volkeren zeggen: “Alles is tot nu toe slecht gegaan, allen hebben geleden. Wij echter nemen nu de oorzaken van uw kwalen weg: de nationaliteiten. de grenzen, de veelsoortigheid van de muntstandaard. Zeker, gij zijt vrij ons te veroordelen, maar zal Uw oordeel rechtvaardig uitvallen, als ge het velt voordat ge onderzocht hebt wat wij voor Uw welzijn deden?” Dan zullen ze ons toejuichen en ons met vurig enthousiasme in triomf op hun schouders dragen. Het algemeen kiesrecht, waarvan wij ons bedienden als middel om tot onze macht te geraken en waarmee we de onderste lagen van de maatschappij gelukkig gemaakt hebben – die nu door verenigingen en dergelijke medeleden der mensheid werden – zal zijn rol voor de laatsten keer spelen in de eensgezinde wens om ons – voordat men over ons oordeelt – zal leren kennen.

5. Tot dit doel moeten wij alle mensen naar de stembus leiden, zonder onderscheid van stand en vermogen, om de heerschappij van de absolute meerderheid te verkrijgen, die door middel van de beschaafde standen alleen nooit zouden kunnen bereiken.

6. Terwijl wij op deze manier alle mensen van de waarde van hun persoonlijkheid overtuigd hebben, zullen we de familiebanden en haar Christelijke opvoedende invloed vernietigen.

7. We zullen verhinderen, dat hoogbegaafde mannen zich op de voorgrond dringen. Onder onze leiding zal het gepeupel niet toestaan, dat zij zich doen kennen, niet eens, dat ze spreken, want het is gewend alleen te luisteren naar ons, die hem zijn gehoorzaamheid en oplettendheid betalen. Zo zullen we van het volk een zo blind meegaande macht maken, dat het niet in staat is zich te bewegen zonder de leiding van onze vertrouwensmannen, die wij op de plaats van hun tegenwoordige leiders zetten. Het volk zal zich aan dit systeem onderwerpen. Omdat het zal weten dat van deze nieuwe leiders beloningen, geschenken en alle weldaden zullen afhangen.

8. Het regeringsplan moet geheel gereed uit één enkel brein voortkomen, want de eenheid zou er aan ontbreken. als meer kopstukken er aan meegewerkt zouden hebben. Daarom mogen we zelf het plan kennen. maar mogen er nooit over spreken, opdat geen afbreuk zal worden gedaan aan zijn verheven betekenis. de samenhang van de afzonderlijke delen. De praktische waarde en de geheime betekenis van elk punt afzonderlijk. Zou zo’n plan aan een algemene bespreking en stemming worden onderworpen, dan zou het onvermijdelijk alle sporen vertonen van de opvattingen van mensen, die niet tot zijn diepere zin en samenhang kunnen doordringen. Onze plannen moeten scherp en logisch opgebouwd zijn. Daarom mogen we de geniale arbeid van onzen leider de menigte niet voor de voeten werpen en mogen hem zelfs niet aan een engere kring ter hand stellen.

9. Deze plannen zullen de bestaande regelingen voorlopig niet omver werpen. Zij zullen alleen verandering brengen in de economische principes en dientengevolge in hun verdere ontwikkeling, die haar weg volgens onze richtlijnen zal nemen.

10. In bijna alle staten vinden we in verschillende vormen dezelfde instellingen: de volksvertegenwoordiging, de ministers, de senaat, de raad van state, de wetgevende en uitvoerende lichamen, Ik behoef U de betrekkingen van deze instellingen onderling niet te verklaren, omdat zij U welbekend zijn. Let U er slechts op, dat elk van deze instellingen betrekking heeft op de een of andere belangrijke functie van de regering. Met het woord “belangrijk‚” bedoel ik hier de functie en niet de instelling. Dus niet de instellingen, maar de werkzaamheden, die zij omvatten, zijn het gewichtigst. Deze instellingen hebben alle werkzaamheden van de regering onderling verdeeld: de administratie, de wetgeving en de uitvoerende macht. Zij vervullen in het staatslichaam dezelfde taak als de organen in het menselijk lichaam. Als wij een lid van de staatsmachine beschadigen. zal de staat – evenals het menselijk lichaam – ziek worden en sterven.

11. Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme ingegeven hadden, is zijn hele politieke toestand veranderd. De staten werden door een dodelijke ziekte, de ontbinding van het bloed, aangetast. Men behoeft slechts het einde van hun doodstrijd af te wachten.

12. Uit het liberalisme zijn de constitutionele staten, die de enige nuttige regeringsvorm voor de niet ingewijde zijn, voortgekomen. Ze traden in de plaats van de vroegere autocratieën. zoals U zelf wel weet, is de staatsregeling niets anders dan de school voor onenigheden, tweedracht, twisten en onvruchtbare partijstrijd, in één woord: de school voor alles wat aan de staat de kracht van zijn individualiteit ontneemt. Het spreekgestoelte en evenzo de pers hebben de regeringen gedoemd tot werkeloosheid en machteloosheid en zij werden daardoor van geen nut en overbodig. Eerst daardoor werd de eeuw van de republieken mogelijk en wij vervingen de vorst door de karikatuur van een president, dien wij kozen uit de volksmassa, midden uit onze creaturen en staven. Dat was de bom, die wij onder alle staten en volkeren legde.

13. In de naaste toekomst zullen wij de constitutionele verantwoordelijkheid van de presidenten invoeren. Dan zullen wij ons bij de uitvoering van onze handelingen geen beperkingen opleggen,  omdat onze stroman de verantwoordelijkheid zal dragen. Wat is er ons aan gelegen, als de rijen van diegenen. die naar de macht streven, dunner worden en wanneer er onlusten ontstaan, omdat men geen president kan vinden, met onlusten die ten slotte het land ondermijnen?

14. Om dit resultaat te bereiken, zullen wij zorgen voor de verkiezing van die presidenten, in wier verleden de een of andere zwarte plek is. De angst voor onthullingen en de wens die ten slotte ieder mens – die aan de macht gekomen is – heeft n.l. zijn voorrechten en de aan zijn ambt verbonden voordelen en onderscheidingen te behouden. zullen trouwe uitvoerders van onze bevelen van hen maken.

15. De volksvertegenwoordiging zal de president kiezen, ondersteunen en verdedigen. echter zullen aan dit instituut het recht ontnemen wetten te maken of te veranderen. Dit recht zullen wij verlenen aan de verantwoordelijke president. die een speelbal in onze handen zal zijn. De president zal zeer zeker het mikpunt van alle aanvallen worden. Om zich te kunnen verdedigen, zullen wij hem daarom het recht verlenen buiten de afgevaardigde om een beroep te doen op het volk. d.w.z. de beslissing van een ons blindelings toegewijde meerderheid te verkrijgen.

16. Bovendien zullen wij hem het recht overdragen de staat van beleg te doen verklaren. Dit laatste voorrecht zullen wij daarom in het leven roepen, omdat de president als hoofd van het leger het recht moet hebben de nieuwe republikeinse grondwet, waarvan hij de verantwoordelijke vertegenwoordiger is, te verdedigen.

17. Onder deze omstandigheden zal de sleutel tot het heiligdom in onze handen liggen en niemand buiten ons zal de wetgeving leiden.

18. Zodra we de nieuwe republikeinse grondwet ingevoerd hebben, zullen wij verder de volksvertegenwoordiging het recht van interpellatie ontnemen, onder het voorwendsel, dat het staatsgeheim in acht moet worden genomen.

19. Ook zullen we het getal der afgevaardigde tot een minimum terugbrengen. Daardoor verminderen we ook naar evenredigheid de politieke hartstochten.

20. Tot de bevoegdheden van de president behoort ook de benoeming van de voorzitters en vicevoorzitters van de volksvertegenwoordiging en van de senaat. In plaats van de doorlopende zittingen zullen wij de vergadering duur van, de volksvertegenwoordiging tot enige maanden beperken. Bovendien zal de president als drager van de uitvoerende macht het recht hebben de volksvertegenwoordiging bijeen te roepen of te ontbinden en in dit laatste geval het opnieuw bijeen roepen te verdagen.

21. Opdat de president echter vanwege al deze duidelijk onwettige handelingen niet ter verantwoording wordt geroepen, nog voor wij onze plannen uitgevoerd hebben, zullen wij de ministers en overige ambtenaren uit de omgeving van de president verleiden, zelfstandig maatregelen te nemen, waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid dragen. Wij zullen echter adviseren deze zaak aan de senaat of de raad van state of de ministerraad toe te vertrouwen en niet aan afzonderlijke personen.

22. De president zal de bestaande wetten, die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, in de door ons gewenste zin uitleggen. Hij zal ze buiten werking stellen, zodra wij hem op de noodzakelijkheid zullen wijzen. Hij zal het recht hebben voorlopige besluiten te nemen met kracht van wet en zelfs om de grondwet te veranderen. beide onder voorwendsel van staatsbelang.

23. Deze maatregelen zullen het ons mogelijk maken allengs alles te vernietigen, wat wij in de tijd, dat we naar de macht grepen – noodgedwongen in de staatsregelingen – moesten opnemen. We zullen hierdoor ongemerkt tot een terzijdestelling van alle grondwetten komen, zodra de tijd gekomen zal zijn, dat we alle regeringen onder ons gezag zullen brengen.

24. De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de volkeren – afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht – zullen uitroepen: “Zet hen af, geeft ons een wereldvorst die in staat is ons allen te verenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. de staatsgrenzen, godsdiensten” staatsschulden te verwijderen een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze tegenwoordige heersers en regeringen niet kunnen vinden.”

25. Gij weet zelf zeer goed, dat men – om de massa tot zulke eisen te brengen – ononderbroken in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.

26. Als we de volkeren tijd geven om op adem te komen, dan komt het gunstige ogenblik misschien nooit weer.

PROTOCOL – 11 (De Totalitaire Staat)

1. De ‘raad van state’ zal tot taak hebben de macht van de regering te onderstrepen. Het zalslechts in schijn een wetgevend lichaam zijn, in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie zijn voor het uitwerking der wetten en regeringsverordeningen,

2. Een wezenlijk deel van het program van onze staatsregeling bestaat daarin, dat wij de wettenmaken, dat wij recht spreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is.Deze werkzaamheid zullen wij uitoefenen:

a. Door voorstellen aan het wetgevend lichaam.

b. Door verordeningen van de president in de vorm van algemene besluiten, door terzijdestelling van de senaat en door beslissingen van de raad van state in de vorm van ministeriële besluiten.

c. Op het geschikte ogenblik in de vorm van een staatsgreep.

3. Nu wij ons plan in grote trekken ontworpen hebben, willen wij de afzonderlijke maatregelen uiteenzetten, waarvan wij ons tot de opbouw van onze staat in onze geest zullen bedienen. Hiertoe behoren de vrijheid van drukpers, het recht van vereniging en vergadering, de gewetensvrijheid, het kiesrecht en vele andere dingen, die uit de menselijke gedachten wereld moeten verdwijnen of grondig moeten worden veranderd, zodra de nieuwe staatsregeling afgekondigd zal zijn. Slechts op het juiste ogenblik zullen wij onze vernieuwingen er door kunnen krijgen en om de volgende redenen. Wanneer de verandering met grote gestrengheid wordt gevoerd, kan ze vanwege de vrees voor veranderingen, welke er kort geleden geweest zijn, tot wanhoop voeren. Wanneer we daarentegen concessies doen, zal het volk zeggen, dat wij onze fouten ingezien hebben en dit zou het geloof aan de onfeilbaarheid van onze regering verwoesten of men zal zeggen, dat we bang zijn en slechts gedwongen concessies doen, waarvoor niemand ons dankbaar zal zijn, omdat men ze voor vanzelfsprekend houdt. Een en het ander zou de nieuwe staatsregeling maar schaden.

4. Op de dag van haar afkondiging, als de volkeren door de juist volvoerde staatsgreep nog geheel versuft en angstig en radeloos zijn, moeten zij erkennen, dat wij zo sterk, machtig en onkwetsbaar zijn, dat wij ons over hen niet meer bezorgd behoeven te maken, dat wij niet alleen geen acht meer zullen slaan op hun beschouwingen en wensen, maar dat voorbereid zijn op ieder ogenblik en op iedere plaats elke tegenstand en elke demonstratie te onderdrukken. De volkeren moeten weten dat wij de gehele macht met één slag tot ons hebben getrokken en dat wij onze macht in geen geval met hen zullen delen. Dan zullen zij de ogen sluiten en geduldig het verloop der gebeurtenissen afwachten.

5 De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitgevonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg niet zou kunnen bereiken?

6. Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.

7. De genade van god heeft ons over de gehele wereld verstrooid. In deze schijnbare zwakte ligt heel onze kracht, die ons heden op de drempel van wereldheerschappij heeft gebracht.

8. De eerste steen is gelegd. We moeten het bouwwerk alleen nog voltooien.

PROTOCOL 12 (Controle over de pers)

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.