Waar is Satan nu?

Een beknopte uitleg van het boek Openbaring, het einde van het tijdperk en het einde van de wereld

Satan is momenteel geketend en gevangen in de bodemloze put.

“Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de slang van weleer, die de duivel en satan is, en bond hem duizend jaar lang; en hij wierp hem in de afgrond, en sloot het en verzegelde het over hem, zodat hij de volken niet langer zou misleiden, totdat de duizend jaar voltooid waren…” Openbaring 20:1-3

De afgrond is een gruwelijke plek, zelfs voor demonen.

“Want Jezus had de onreine geest bevolen uit de mens te komen… En Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij zei: ‘Legioen’; want vele demonen waren hem binnengedrongen. Zij smeekten Hem niet om hen te bevelen weg te gaan in de afgrond.” Lucas 8:29,30

DE VOLGORDE VAN GEBEURTENISSEN

Nadat Christus in 30 na Christus uit de dood was opgestaan en naar de hemel was gegaan, wachtte Hij geduldig 40 jaar tot de ongehoorzame Hebreeën Hem als Messias aanvaardden. De reden dat Hij wachtte was omdat de Hebreeën:

… geliefd omwille van de vaderen; want de gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk. Want zoals u eens ongehoorzaam was aan God, maar nu barmhartigheid betoond bent vanwege hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geweest, opdat zij door de barmhartigheid die u getoond wordt, nu ook barmhartigheid getoond mogen worden. Want God heeft allen in ongehoorzaamheid de mond gesnoerd, opdat Hij aan allen barmhartigheid zou tonen.” Romeinen 11: 28-31

Maar in 70 na Christus liet Christus de hel los op de ongehoorzamen. Hij opende de afgrond en liet de inwonende demonen ontsnappen om ze te verslinden (door oorlog).

“Toen klonk de vijfde engel en ik zag een ster uit de hemel die op de aarde was gevallen; en de sleutel van de bodemloze put werd hem gegeven. Hij opende de bodemloze put en de rook steeg op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Toen kwamen uit de rook sprinkhanen op de aarde en er werd hen macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Hen werd verteld dat ze het gras van de aarde geen pijn mochten doen, noch enig groen ding, noch enige boom, maar alleen de mannen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.” Openbaring 9: 1-4

De 4 Ruiters van de Apocalyps van 70 na Christus.

Alle kelken (en zegels) in Openbaring waren vloeken die God uitstortte over de ongehoorzame Hebreeën die weigerden Hem te erkennen. De trompetten die samen met de vier Ruiters hun inleidingen bliezen, waren allemaal ontworpen voor die Judaïtische Hebreeën die de Heer kruisigden. Degenen die Hem aanvaardden, ontvluchtten Juda/Judea echter voor het begin van smarten en van de Apocalyps in 70 na Christus.

“Maar als je Jeruzalem omringd ziet door legers, erken dan dat haar verlatenheid nabij is. Dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten, en degenen die zich in het midden van de stad bevinden, moeten vertrekken, en degenen die in het land zijn, mogen de stad niet binnengaan.” Lucas 21: 20,21

Kort na Pinksteren namen christenen Jezus’ waarschuwing zeer serieus. Ze begonnen alles wat ze hadden te verkopen met het oog op het verlaten van Juda of Judea.

“Ze begonnen hun eigendommen en bezittingen te verkopen en deelden ze met iedereen, zoals iedereen misschien nodig had.” Handelingen 2:45

Die christelijke Hebreeën die ontsnapten aan de helse LAATSTE DAGEN van het Oude Verbond belichaamden 1) “heel Israël zal gered worden” van Romeinen 11:26 en 2) het gras van de aarde… (het) groene ding… (de) boom van Openbaring 9:4 die niet gekwetst mocht worden.

Bijgevolg waren die christelijke Hebreeën degenen die niet het merkteken van het beest hadden. Hun symbolische aantal in Openbaring is 144.000 (12 stammen in het kwadraat/Vader & Zoon x 1000/veel of 12² x 1000). Degenen met het merkteken van het beest werden vernietigd.

Met andere woorden, er zwerven GEEN VERLOREN STAMMEN van Israël rond. Ze zijn allemaal DOOD. Trouwens, als ze verdwaald zijn, waarom pakken ze dan geen mobiele telefoon en bellen ze iemand. Dit is immers de 21e eeuw. 

De Apocalyps van 70 na Christus was de dag van afrekening voor degenen die de Messias doodden, en het einde van het tijdperk van het Oude Verbond en van Satans heerschappij op aarde.

“Ik ben altijd bij je, zelfs tot het einde van het tijdperk.” Matteüs 28:20

“De god van deze tijd heeft de geest van ongelovigen verblind…” 2 Korintiërs 4:4

Terwijl God de kelken van Zijn toorn over de ongehoorzame Hebreeën goot en het Oude Verbond afsloot, voelde de hele aarde de rimpelingen van de stervende Oude Orde en ervoer de barensweeën van de Nieuwe Orde of het Nieuwe Tijdperk toen de fysieke oorlog zich verspreidde.

“Je zult horen over oorlogen en geruchten over oorlogen. Zie dat je niet bang bent, want die dingen moeten gebeuren, maar dat is nog niet het einde. Want natie zal opstaan tegen natie, en koninkrijk tegen koninkrijk, en op verschillende plaatsen zullen er hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar al deze dingen zijn slechts het begin van barensweeën.

“Dan zullen zij jullie verlossen om vervolgd te worden, en jullie zullen doden, en jullie zullen door alle volken gehaat worden vanwege Mijn naam. Op dat moment zullen velen wegvallen en elkaar verraden en haten.

“Vele valse profeten zullen opstaan en velen misleiden. Omdat wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen koud worden. Maar degene die tot het einde volhardt, zal gered worden. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.” Matteüs 24: 6 – 14

Dat einde was niet het einde van de wereld, maar het einde van het Oude Verbond met Satan de Slang als god van deze wereld.

Toen die leeftijd of dat bevel eenmaal ten einde was, zoomde Christus in op die sluwe duivel en liet hem vastbinden en in de afgrond gooien.

Waarom?

Zo zou hij de volken niet meer bedriegen zoals hij de Hebreeën en de wereld misleidde.

“De god van dit tijdperk heeft de geest van ongelovigen verblind, zodat zij het licht van het evangelie niet kunnen zien dat de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, laat zien.” 2 Korintiërs 4:4

Echter, alleen Satan werd gebonden en in de bodemloze put gegooid. De sprinkhanen of demonen die daaruit werden bevrijd, snuffelen nog steeds rond, als kippen zonder kop of in dit geval zonder hun kop Satan. Met andere woorden, hun vermogen om ravage aan te richten en hun bedrieglijke dapperheid zijn beperkt, maar voor de geestelijk naakten (d.w.z. degenen zonder Christus) pakken ze nog steeds een klap uit, zij het niet zo impactvol als voorheen.

“Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.” Efeziërs 6:12

Satans opsluiting is voor een periode van duizend jaar – niet voor letterlijk duizend, net zoals de duizend in het volgende vers ook niet letterlijk is.

“Want elk beest van het bos is van Mij, Het vee op duizend heuvels.” Psalm 50:10

Het woord duizend betekent in deze gevallen veel of een grote hoeveelheid. Het vee op de duizend en eerste en tweede en derde heuvel is niet van iemand anders, ze behoren nog steeds toe aan God.

Met datzelfde begrip is Satan gebonden voor duizend jaar tijd als Christus als Koning over de aarde regeert door de Nieuwe Orde of het Nieuwe Tijdperk, en niemand anders dan God weet wanneer die onbeperkte periode zal eindigen.

Als dat gebeurt, zal God Satan voor een tijdje vrijlaten.

“… hij wierp hem in de afgrond en sloot het en verzegelde het over hem, zodat hij de volken niet langer zou misleiden, totdat de duizend jaar voltooid waren; na deze dingen moet hij voor een korte tijd worden vrijgelaten.” Openbaring 20: 3

Bij zijn ontslag zal het volgende gebeuren.

“Wanneer de duizend jaar zijn voltooid, zal Satan uit zijn gevangenis worden bevrijd en zal hij naar buiten komen om de naties die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, te misleiden om hen samen te brengen voor de oorlog; het aantal van hen is als het zand van de kust. En zij kwamen op de brede vlakte der aarde en omringden het kamp van de heiligen en de geliefde stad, en vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen.” Openbaring 20: 7-9

De geliefde stad is het geestelijke Nieuwe Jeruzalem, niet het fysieke Oude. Het bestaat uit de heiligen van God of christenen.

“Ik zag de Heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem…” Openbaring 21:2

Christus zal ingrijpen in die laatste geestelijke oorlog door “vuur uit de hemel te regenen” om de vijanden van Zijn Bruid, de Kerkvergadering, te vernietigen en door de loop van de geschiedenis af te sluiten, waardoor het einde van de wereld tot stand komt. Zo beschreef Jezus het.

“… op het moment van de oogst zal ik tegen de oogsters zeggen: ‘Verzamel eerst het onkruid en bind ze in bundels om ze te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.’ Matteüs 13:30

Het onkruid wordt als eerste verzameld. Niet de heiligen.

“Dan zullen wij, die leven en blijven, samen met hen in de wolken worden ingehaald om de Heer in de lucht te ontmoeten, en zo zullen we altijd bij de Heer zijn.” 1 Tessalonicenzen 4:17

“We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal veranderd zijn – in een oogwenk, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden.” 1 Korintiërs 15: 21,22

Dan tot slot:

“… de duivel die hen bedrogen heeft (zal) worden in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen dag en nacht gekweld worden tot in eeuwigheid.” Openbaring 20: 7-10

Satans engelen, samen met degenen die niet in Jezus’ Boek des Levens te vinden zijn en degenen die zogenaamd Christus volgen maar Zijn geboden verwerpen, zullen ook deelnemen aan het eeuwige vuur.

“Dan zal Hij ook tot degenen aan Zijn linkerzijde zeggen: ‘Ga van Mij weg, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid…’ Mattheüs 25:41

[Zie Hoe een ware christen te worden en vermijd die eeuwige angst.]

Degenen die Christus volgen en Zijn geboden gehoorzamen, zullen beloond worden.

“Dan zal de Koning tegen degenen aan Zijn rechterzijde zeggen: ‘Kom, jullie die gezegend zijn door Mijn Vader, beërven het koninkrijk dat voor jullie is voorbereid vanaf de grondlegging van de wereld.’ Mattheüs 25: 34

En dan zal Christus alles opnieuw beginnen.

“Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan, en er is geen zee meer.”. Openbaring 21:1

Geen zee meer is symbolisch voor geen afgrond meer, de put waaruit de demonen kwamen.

“De draak stond aan de oever van de zee. En ik zag een beest uit de zee komen.” Openbaring 13:1

Daarom zullen er geen demonische en destructieve krachten meer in de nieuwe aarde zijn om mee te kampen.

“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” Matteüs 5:5

Satan verpletteren door Guido Reni

CONCLUSIE

Satan zit momenteel in de gevangenis, net als een opgesloten maffia don wiens goons amok maken op straat.

Daarom schreef de apostel Paulus het volgende.

“De God van vrede zal satan spoedig onder uw voeten verpletteren.” Romeinen 16: 20

Die verplettering was de verwachte binding van Satan die vervolgens in de afgrond werd geworpen.

“En Jezus zeide tegen hen: ‘Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.’ Lucas 10:18

Na satans verpletterende nederlaag begon de duizendjarige van Christus serieus en is nu in het spel. Ondertussen wordt al een zekere manifestatie van de nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde, ter voorbereiding op hun geprofeteerde komende transformatie, tentoongesteld: de Aarde staat nu onder nieuw management, met Jezus die er in de Hemel over regeert door zijn nieuwe uitverkoren volk, ware christenen, die dagelijks Zijn hemelse wil op aarde doen.

“Aan Hem zij heerschappij tot in eeuwigheid. Amen.” 1 Petrus 5:11

“Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, o Here God, de Almachtige; Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning der volken!” Openbaring 14:3

“Maar jullie zijn een uitverkoren volk… ” 1 Petrus 2:9

Christus brengt Zijn heerschappij tot stand en is aan het werk en bereidt en vervolmaakt een speciale groep mensen, Zijn uitverkorenen, een menigte van elke generatie en elke natie onder de hemel die de Nieuwe VOLMAAKTE Aarde zal beërven die Hij zal voortbrengen, samen met hun Nieuwe VOLMAAKTE Hemellichamen.

“Ik zag, en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en palmtakken waren in hun handen.” Openbaring 7:9

“En hij droeg me weg in de Geest naar een grote en hoge berg, en toonde me de Heilige Stad, Jeruzalem, die van God uit de hemel neerdaalde. Het straalde van de heerlijkheid van God… De volken zullen door haar licht wandelen… De heerlijkheid en eer van de volken zal erin gebracht worden.” Openbaring 21:10,11,24,26

“Er zijn ook lichamen in de hemelen en lichamen op aarde. De heerlijkheid van de hemellichamen is anders dan de heerlijkheid van de aardse lichamen… Zo is het ook met de opstanding van de doden. Onze aardse lichamen worden in de grond geplant als we sterven, maar ze zullen worden opgewekt om voor altijd te leven.” 1 Korintiërs 15:40,42


ADDENDUM 1

De Apocalyps van 70 na Christus, de profeet Daniël en de apostel Johannes

Het hele Nieuwe Testament – inclusief het boek Openbaring – werd geschreven vóór 70 na Christus en moet met die context in gedachten worden gelezen om veel van zijn passages te begrijpen.

“Het samenbrengen van onszelf niet opgeven… en des te meer, als je de dag ziet naderen.” Hebreeën 10:25

“Ik denk dat in het licht van de huidige nood…” 1 Korintiërs 7:25

Daniëls profetieën, die voorlopers en bevestigingen waren van Johannes’ profetieën in Openbaring, hadden ook betrekking op 70 na Christus en niet op een profetische verre toekomst die nog moet gebeuren.

Zij voorspelden de verwoesting van Jeruzalem die God vervolgens aan de keizer van de heidenen (d.w.z. de Romeinse keizer) overdroeg gedurende een periode die 42 maanden duurde = 1.260 dagen = 31/2 jaar = Midden van 7 = Tijd (1), Tijden (2) en Een halve tijd (1/2), en bereikten zijn volledige voleinding in 70 na Christus.

In het midden van de ‘zeven’ zal hij een einde maken aan opoffering en offergave. En in de tempel zal hij een gruwel oprichten die verwoesting veroorzaakt, totdat het einde dat verordonneerd is over hem wordt uitgestort.” Daniël 9:27

Zij zullen in zijn hand gegeven worden tot een tijd en tijden en een halve tijd.” Daniël 7:25

“Zij zullen door het zwaard gedood worden wanneer zij allen door de heidenen tot gevangenen worden gemaakt. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen vervuld is.” Lucas 21:24

Het was een periode van toorn en oordeel als gevolg van afvalligheid: het aardse en goddeloze Jeruzalem was een geestelijke gruwel geworden, of Babylon.

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, MYSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN EN GRUWELEN DER AARDE. Openbaring 17:5

De profetische en apocalyptische waarschuwing van de apostel Johannes was vergelijkbaar met die van Daniël.

“Ik kreeg een riet als een meetlat en kreeg te horen: ‘Ga en meet de tempel van God en het altaar, met zijn aanbidders. Maar sluit de voorhof in de buitenwereld uit; meet het niet, want het is aan de heidenen gegeven. Ze zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. En Ik zal mijn twee getuigen aanwijzen, en zij zullen 1.260 dagen profeteren, gekleed in zakdoek.’ Het zijn ‘de twee olijfbomen’ en de twee kandelaren, en ‘ze staan voor de Heer van de aarde’.” Openbaring 11:1-4

Over de twee Getuigen wordt gesproken in termen van de twee grote getuigen van het Oude Testament, Mozes en Elia – de Wet en de Profeten.

“De wet en de profeten waren tot Johannes: sinds die tijd wordt het koninkrijk van God gepredikt, en ieder mens drukt erin.” Lucas 16:16

Voorafgaand aan de uiteindelijke vernietiging van Jeruzalem en de tempel, werden de dierenoffers, dagelijks uitgevoerd door de Judaïeten, afgeschaft door Rome, dat vervolgens het beeld of standbeeld van zijn keizer Caligula (Gajus) liet opzetten om te worden aanbeden in de tempel die later werd verlaten door zijn leger in 70 na Christus, samen met Jeruzalem. De meedogenloze zoon van keizer Vespasianus, Titus, leidde dat jaar de oorlog en kreeg voor zijn prestatie een triomftocht: de Boog van Titus.

“Vanaf het moment dat het dagelijkse offer wordt afgeschaft en de gruwel die verwoesting veroorzaakt wordt opgezet...” Daniël 12:11

De apostel Johannes noemde de keizer van Rome eigenlijk het beest.

“Hetbeest werd gevangengenomen, en daarmee de valse profeet die de tekenen voor hem had verricht. Met deze tekenen had hij degenen misleid die het merkteken van het beest hadden ontvangen en het beeld ervan aanbaden.” Openbaring 19:20

Hij gaf het beest ook het nummer 666.

“Laat de persoon die inzicht heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens. Dat aantal is 666.” Openbaring 13:18

De betekenis van het getal 6 berust op het feit dat de mens op de 6e dag werd geschapen. Daarom is 6 het getal van de mens. En triple 6 of 666 is de mens die zichzelf opblaast van 6 naar de derde graad, 1 graad meer dan Gods dualiteit van Vader en Zoon: zo was de overmoed van de keizer van Rome om zijn macht boven Gods en boven zijn geschapen status te plaatsen.

Daarom kreeg de Caesar door christenen overal de bijnaam de Antichrist, omdat hij de agent van Satan de Draak was, zichzelf boven Jehovah en Zijn gezalfde Jezus plaatste en christenen in zijn hele rijk vervolgde.

“… elk hoog ding dat zich verheft tegen de kennis van God…” 2 Korintiërs 10:5

Zo dienden de profeet Daniël en de apostel Johannes als twee profetische getuigen van de Apocalyps van 70 na Christus.

“Elke zaak moet worden vastgesteld door de verklaringen van twee of drie getuigen.” 2 Korintiërs 13:1

Elke profetie in de Bijbel is al vervuld, behalve die over het einde van de wereld zoals uitgelegd in de hoofdtekst van het bovenstaande artikel.

Bovendien staat het Woord JUDAHITE, niet JOOD, in de Bijbel. Het woord JOOD is een verkeerde vertaling en veroorzaakt nogal wat verwarring over het boek Openbaring, vooral omdat Joden NIET de Hebreeën van de bijbel zijn – alle Hebreeën zijn onherroepelijk dood. Daarom spreekt de bijbel niet over de Joden of over het hedendaagse Israël, maar over de Judaïstische Hebreeën van weleer.

“God is niet de auteur van verwarring…” 1 Korintiërs 14:33


ADDENDUM 2

De datering van het boek Openbaring

[Dit is een fragment uit het artikel van Dr. Kenneth L. Gentry, Jr. The Book of Revelation and Eschatology]

Ik ben van mening dat Openbaring werd geproduceerd vóór de dood van Nero in juni, 68 na Christus, en zelfs vóór de formele betrokkenheid van de Oorlog van Judea door Vespasianus in de lente van 67 na Christus. Mijn standpunt is dat Openbaring is geschreven in 65 of 66 na Christus. Dit zou zijn na het uitbreken van de Neronische vervolging in november 64 en vóór de inzet van Vespasianus’ troepen in de lente van 67. […]

Flavius Josephus, de Judaïtische tijdgenoot van Johannes, wijst er duidelijk op dat Julius Caesar de eerste keizer van Rome was en dat hij achtereenvolgens werd gevolgd door Augustus, Tiberius, Gaius, Claudius en Nero (Oudheden 18; 19). We ontdekken deze opsomming ook in andere nabije tijdgenoten van Johannes: 4 Ezra 11 en 12; Sibillijnse Orakels, boeken 5 en 8; Barnabas, Brief 4; Suetonius, Levens van de Twaalf Caesars; en Dio Cassius’ Romeinse geschiedenis 5.

De tekst van Openbaring zegt van de zeven koningen dat “er vijf gevallen zijn”. De eerste vijf keizers zijn dood, schrijft Johannes. Maar het vers gaat verder met te zeggen “men is”. Dat wil zeggen, de zesde regeert dan, zelfs zoals Johannes schreef. Dat zou Nero Caesar zijn, die de keizerlijke macht overnam na de dood van Claudius in oktober 54 na Christus en keizer bleef tot juni 68 na Christus.

Johannes vervolgt: “De ander is nog niet gekomen; en als hij komt, moet hij een korte ruimte blijven.” Toen de Romeinse Burgeroorlogen uitbraken in opstand tegen hem, pleegde Nero zelfmoord op 8 juni 68 na Christus. De zevende koning was ‘nog niet gekomen’. Dat zou Galba zijn, die in juni 68 na Christus aan de macht kwam. Maar hij zou slechts een ‘korte ruimte’ voortzetten. Zijn heerschappij duurde slechts zes maanden, tot 15 januari 69 na Christus.

Zo zien we dat terwijl Johannes schreef, Nero nog leefde en Galba in de nabije toekomst opdoemde. Openbaring kan niet geschreven zijn na juni 68 na Christus, volgens het interne politieke bewijs. Lees hier meer.


P.S. Satan mag dan in de afgrond zijn, zijn nalatenschap gaat door. Zie De Davidster? en Jodendom of Farizeïsme.

Lees ook: Jezus was geen Jood

Lees ook: Het Chosen People Syndroom

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, Geschiedenis, Illuminati, Israel, Joden, Politiek, Rothschild, Satan, Vaticaan, Zionisten | Een reactie plaatsen

Jezus was geen Jood

Jezus werd geboren in Bethlehem, bracht zijn jeugd door in Egypte en verhuisde tijdens zijn puberjaren en vestigde zich in Galilea, waar hij het grootste deel van zijn volwassen jaren woonde, tot het begin van Zijn bediening op dertigjarige leeftijd.

“De menigte antwoordde: ‘Dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.'” Matteüs 21:11

Al met al was Hij in de eerste plaats de Zoon van God, maar in het vlees was Hij een Hebreeër uit de stam Juda: vandaar een Judaïet of Judeeër, geen Jood.

“… zie, de Leeuw die van de stam Juda komt, de Wortel van David…” Openbaring 5:5

WIE IS EEN JOOD?

Het woord “Jood” ontstond pas in het jaar 1775. De moderne connotatie verwijst naar iemand die een geloof volgt en aanhangt dat vergelijkbaar is met dat van de Farizeeën van Juda, maar niet van de stam van Juda is. Met andere woorden, Joden zijn mensen uit andere naties dan de 12 Hebreeuwse stammen die een religie beoefenen die bekend staat als jodendom / farizeïsme, de doctrine van de farizeeën.

Het lijkt veel op degenen die in Christus geloven en christenen worden genoemd, ter ere van Degene die ze volgen, en hun religie staat bekend als het christendom, de leer van Christus. Als men zou zeggen dat alle christenen judaïeten zijn omdat Christus tot de stam Juda behoorde, zou dat een misvatting zijn. Op vrijwel dezelfde manier zijn Joden geen Judaïeten.

In feite is de religie die bekend staat als het jodendom eigenlijk farizeïsme. Het Jodendom – zoals het betrekking heeft op het Farizeïsme – is een verkeerde benaming omdat het noch de leer van Juda is, noch de leer die Christus praktiseerde, dus geen Abrahamitisch geloof.

Het is de heidense leer van de Farizeeën van weleer, een kwade geloofsbelijdenis die zij uit hun Babylonische ballingschap meebrachten. Het volgt niet de waarheid van de Bijbel, noch van het Oude Testament, noch van het Nieuwe. De centrale leerstellingen zijn te vinden in een boek genaamd de Talmoed (de echte satanische verzen), een boek vol wereldse tradities, leugens en bijgeloof.

“De Babylonische Talmoed is gebaseerd op de mystieke religieuze praktijken van de Babyloniërs die werden geassimileerd door de Judaïstische rabbijnen tijdens hun Babylonische ballingschap rond 600 voor Christus.C.,” schreef Edward Hendrie in Het oplossen van het mysterie van Babylon de Grote. “De rabbijnen gebruikten toen deze occulte tradities in plaats van het woord van God.”

En daarom berispte Jezus voortdurend de Farizeeën:

“Je behoort tot je vader, de duivel,en je wilt de verlangens van je vader uitvoeren. Hij was vanaf het begin een moordenaar, die niet vasthield aan de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Als hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” Johannes 8:44

“Je hebt de geboden van God losgelaten en houdt vast aan menselijke tradities.” Marcus 7:8

“Want gij hebt de sleutel tot kennisweggenomen.” Lucas 11:52

“Jullie slangen, jullie addergebroed, hoe zullen jullie ontsnappen aan de zin van de hel?” Matteüs 23:33

WAT IS HET WOORD IN DE NIET-VERTAALDE BIJBEL?

In zowel het Oudtestamentische Hebreeuws als het Nieuwtestamentische Grieks wordt het te vertalen woord altijd bedoeld als Juda of Judaïet(en), van de fysieke stam en stam van Juda. En Joden van vandaag zijn niet van de stam van Juda.

Hebreeuwse woorden in de Oudtestamentische Bijbel: 1) Yehuwdah: Jehudah of Juda 2) Yehuwdiy: Jehudite of Judahite.

Griekse woorden in de Nieuwtestamentische Bijbel: 1) Iouda: Jehudah of Juda 2) Ioudaios: Jehudite of Judaïet, of behorend tot Jehudah/Juda.

Vóór 1775, toen de Engelse taal nog in de kinderschoenen stond, werd IEWE gebruikt om deze woorden te vertalen. In tegenstelling tot het woord Jood werd het uitgesproken als Yee-hoo-wee, waarbij het zijn best deed om het oorspronkelijke Hebreeuwse fonetiek van Ye-hu-wdiy te imiteren.

Volgens de in Joden geboren historicus Benjamin H. Freedman, auteur van Facts Are Facts:

“De bekendste 18e-eeuwse edities van het Nieuwe Testament in het Engels zijn de Rheims (Douai) Edition en de King James Authorized Edition. De Rheims (Douai) vertaling van het Nieuwe Testament in het Engels werd voor het eerst gedrukt in 1582, maar het woord ‘Jood’ kwam er niet in voor.

De King James Authorized vertaling van het Nieuwe Testament in het Engels begon in 1604 en werd voor het eerst gepubliceerd in 1611. Het woord ‘Jood’ kwam er ook niet in voor. Het woord ‘Jood’ verscheen in beide bekende edities voor het eerst in hun 18e-eeuwse herziene versies.

“Toen het woord ‘Jood’ voor het eerst in de Engelse taal werd geïntroduceerd in de 18e eeuw, was de enige implicatie, gevolgtrekking en insinuaties ‘Judeaans’. Tijdens de 18e, 19e en 20e eeuw creëerde een goed georganiseerde en goed gefinancierde internationale ‘pressiegroep’ echter een zogenaamde ‘secundaire betekenis’ voor het woord ‘Jood’ onder de Engelssprekende volkeren van de wereld. Deze zogenaamde ‘secundaire betekenis’ voor het woord ‘Jood’ heeft geen enkele relatie met de 18e-eeuwse oorspronkelijke connotatie van het woord ‘Jood’. Het is een verkeerde voorstelling van zaken.

“De huidige algemeen aanvaarde secundaire betekenis van het woord ‘Jood’ is fundamenteel verantwoordelijk voor de verwarring in de geest van christenen met betrekking tot elementaire leerstellingen van het christelijk geloof. Het is vandaag de dag ook in zeer grote mate verantwoordelijk voor de verwatering van de toewijding van talloze christenen voor hun christelijk geloof.

“Christenen van vandaag worden steeds meer gewaarschuwd waarom de zogenaamde of zelfbenoemde ‘Joden’ over de hele wereld gedurende drie eeuwen ontelbare sommen geld hebben uitgegeven om de fictie te fabriceren dat de ‘Judeeërs’ in de tijd van Jezus ‘Joden’ waren in plaats van ‘Judeeërs’, en dat ‘Jezus een Jood was’.” Zie hoe de Asjkenazische Joden het Westen veroverden

De gedwongen evolutie van het woord ‘Jood’ is vergelijkbaar met de evolutie die het woord ‘Homo’ overkwam. Gay=Merry werd Gay=Homosexual. Probeer iemand die gelukkig is (en die geen homoseksueel is) te vertellen dat je blij bent dat hij zo ‘homoseksueel’ is en kijk wat er gebeurt.

Een ander voorbeeld is wanneer veel christenen tegenwoordig omgaan met een Jood die ze net hebben ontmoet, hun onmiddellijke reactie is om te zeggen: “O, Jezus was ook een Jood.” Wat ze onbewust zeggen is: “O, Jezus was ook een Farizeeër.”

O, de godslastering!

Een woord is wat het is volgens de betekenis van zijn tijd. Het woord “Jood” is tegenwoordig zo diepgeworteld in het beschrijven van iemand die het farizeïsme (of jodendom) volgt, dat het volledig is ontdaan van zijn oorspronkelijke betekenis. Vandaar dat het niet langer een Judaïet of Judea beschrijft.

Daarom moet het uit de vertaalde bijbel worden geschrapt.

“God is niet de auteur van verwarring…” 1 Korintiërs 14:33

OUDTESTAMENTISCHE BEKEERLINGEN

Van de 12 Hebreeuwse stammen was Juda de meest trouwe en de meest actieve in het maken van bekeerlingen, vooral nadat ze samenwerkten met de Levieten.

“Want de Levieten verlieten hun voorsteden en hun bezittingen en kwamen naar Juda en Jeruzalem: want Jerobeam en zijn zonen hadden hen afgeworpen van het voltrekken van het priesterambt aan de HEERE.” 2 Kronieken 11:14

Hun bekeerlingen werden bekend als de proselieten (d.w.z. degenen die tot Jehovah, de God van Juda, baden).

“Judaïeten en proselieten…” Handelingen 2: 11

De andere 10 stammen, gezamenlijk bekend als Israël, scheidden zich af van Juda en deden altijd kwaad in Gods ogen.

“Efraïm verheft mij met leugens, en het huis van Israël met bedrog: maar Juda regeert toch met God, en is trouw aan de heiligen.” Hosea 11:12

Dus terwijl Juda de priesters hielp bij de uitvoering van hun ambt, koesterde Israël zich in het kwaad. Zo werd Juda degene die de fakkel van Gods licht naar de volken droeg.

Een proces dat zou culmineren in de komst van Jezus de Christus en Zijn kerkvergadering. Omdat, net als de christelijke kerk, de Joodse Hebreeuwse natie een bekeringsnatie was die wilde dat mensen over de hele wereld de ware God van het universum zouden kennen en tot hen zouden bidden; ook al was het bekeringsproces op een gegeven moment totaal verdorven geraakt door de farizeïsche leringen. Laten we Jezus horen:

‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars! want gij zee en land om één bekeerlingte maken , en wanneer hij gemaakt is, maakt gij hem tweevoudig meer het kind des hels dan uzelf.’ Matteüs 23:15

De bekeerlingen van Juda verspreidden zich over de hele wereld, inclusief plaatsen als Efeze en Damascus, zoals vermeld door de apostel Paulus in het boek Handelingen. Degenen die zich bekeerden, werden op wonderbaarlijke wijze geen Judaïeten en Hebreeën. Hoe kan iemand?

De proselieten beleden alleen de God van Juda te aanbidden en zich aan de verschillende regels van het geloof te houden. Ze behielden hun eigen culturen en identiteiten, net als alle naties die zich tot het christendom bekeerden.

Dienovereenkomstig was zelfs de profeet Obadja zelf een bekeerling. Hij was een Edomiet, geen Hebreeër. Nu was Edom (of Esau) de broer van Jakob (of Israël).

Dus waarom koos God een Edomitische prediker en geen Hebreeër om naar de Edomieten te gaan?

Omdat God heel goed weet dat een profeet nooit in zijn eigen huis wordt geaccepteerd. Vraag het Jezus. En omdat God wilde dat Edom zou betalen voor wat hij zijn broer Jakob had aangedaan, riep Hij een Edomitische profeet op om hen te waarschuwen, wetende dat de profeet van eigen bodem zou worden afgewezen. Anders zou hij een Israëliet hebben gestuurd, zoals hij deed met Jona de Hebreeër in Nineve (Het huidige Irak), waar ze allemaal berouw hadden (en zich bekeerden en later bekend werden als Karaïeten of Karaïtische Joden) tot Jona’s ergernis.

Zoals verwacht kwamen de Edomieten niet tot inkeer en ondergingen de gevolgen. Ze werden volledig weggevaagd.

“Ezau heb ik gehaat, en ik heb zijn heuvelland in een woestenij veranderd en zijn erfenis nagelaten aan de woestijnjakhalzen.” Maleachi 1:3

Met erfenis bedoelde God nakomelingen.

“Kinderen zijn een erfenis van de HEERE.” Psalm 127:3

God deed hetzelfde met de Hebreeën. Hij zond hen een van henzelf, Jezus, zodat Hij wraak kon nemen voor alle profeten die zij hadden gedood, inclusief Jezus. Een wraak die plaatsvond in 70 na Christus toen God het Romeinse leger stuurde om de Hebreeuwse natie, Jeruzalem en de tempel te vernietigen.

Die wraak staat bekend als de Apocalyps, de Verdrukking, het Armageddon, de Verwoestingen het Einde van het Tijdperk van het Oude Verbond en van Satans heerschappij over de aarde, zoals geprofeteerd door Christus in de Evangeliën en door Johannes in het hele boek Openbaring, en zoals opgetekend door historicus Flavius Josephus in De Oorlogen van de Judaïeten. Een wraak die het hele Hebreeuwse ras wegvaagde, behalve degenen die zich tot het christendom bekeerden en van tevoren vluchtten.

“Jezus wendde zich om en zeide tot hen: ‘Dochters van Jeruzalem, ween niet om mij; huil voor jezelf en voor je kinderen.'” Lucas 23:28

“Maar hij antwoordde: ‘Zie je al die gebouwen? Ik zeg je de waarheid, ze zullen volledig worden gesloopt. Er zal niet één steen op de andere worden achtergelaten!'” Matteüs 24: 2

“Maar als je Jeruzalem omringd ziet door legers, erken dan dat haar verlatenheid nabij is. Dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten, en degenen die zich in het midden van de stad bevinden, moeten vertrekken, en degenen die in het land zijn, mogen de stad niet binnengaan.” Lucas 21: 20,21

“Waarlijk, ik zeg je, deze generatie zal zeker niet sterven totdat al deze dingen zijn gebeurd.” Matteüs 24:34

“Zij zullen door het zwaard gedood worden wanneer zij allen door de heidenen tot gevangenen worden gemaakt. En Jeruzalem zal door de heidenen met voeten getreden worden totdat de periode van de heidenen vervuld is.” Lucas 21:24

“En ik ben zeker altijd bij je, tot het einde van het tijdperk.” Matteüs 28:20

“En hun dode lichamen zullen liggen in de straat van de grote stad die mystiek Sodom en Egypte wordt genoemd, waar ook hun Heer werd gekruisigd.” Openbaring 11:8

Het Romeinse leger en de Hebreeuwse genocide in Jeruzalem 70 na Christus

Daarom zijn de Hebreeuwse Stammen er niet meer. Ze kunnen en zullen ook niet “gevonden” worden, omdat ze niet verloren zijn, ze zijn dood – hun landerfgoed begraven met hen.

“De HEERE was heel boos op Israël en verwijderde hen uit zijn zicht… En de HEERE verwierp al het zaad van Israël, enkwelde hen, en bevrijdde hen in de hand van spoilers, totdat Hij hen uit zijn zicht had geworpen. 2 Koningen 17:18,20

“En Ik zal in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem de stem van de vreugde en de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid tot zwijgen brengen, want het land zal een verspilling worden.” Jeremia 7:34

“Vanaf het moment dat het dagelijkse offer wordt afgeschaft en de gruwel die verwoesting veroorzaakt wordt opgezet…” Daniël 12:11

“Zie, uw huis wordt u verlaten!” Matteüs 23:38

De christelijke Hebreeën die ontsnapten aan die helse LAATSTE DAGEN van het Oude Verbond hadden echter niet het merkteken van het beest en belichaamden “heel Israël zal gered worden” van Romeinen 11:26. Hun symbolische aantal in Openbaring is 144.000 (12 stammen in het kwadraat /Vader en Zoon x 1000 / veel of 12² x 1000). Degenen met het merkteken van het beest werden vernietigd.

Met andere woorden, er zwerven GEEN VERLOREN STAMMEN van Israël rond. Ze zijn allemaal dood. Trouwens, als ze verdwaald zijn, waarom pakken ze dan geen mobiele telefoon en bellen ze iemand. Dit is immers de 21e eeuw. 

Tegenwoordig zijn degenen die bekend staan als Joden in feite de niet-Semitische en niet-Israëlitische Ashkenazim, Sefardim en Samaritanen, die zich in latere tijden aansloten bij kleine aantallen andere rassen die zich bekeerden tot het Jodendom / Farizeïsme: Polen, Russen, Oekraïners, Duitsers, enz. Deze laatsten vormen een minderheid die bekend staat als Europese Joden die, in combinatie met de Ashkenazim, een meerderheid vormen tegen de Samaritaanse, Sefardische en Afrikaanse joden met een donkere huidskleur.

Geen van deze verschillende groepen kan beweren dat ze hun afkomst herleiden tot Abraham, Jakob of Juda. Met andere woorden, zij zijn niet de uitverkoren Hebreeën van de Bijbel met wie God het Oude Verbond had, en kunnen daarom het land Palestina – dat zij hebben gestolen – niet claimen als hun Abrahamitische erfenis. En het doen herleven van de dode Hebreeuwse taal na eeuwen in de vuilnisbak van de vergetelheid, om het een officiële taal te maken in het moderne Israëls, zal die feiten niet veranderen, net zoals het parkeren van een Subaru in een Lamborghini-dealer hem niet in een Veneno Roadster zal veranderen.

JEZUS EN HET HUIS VAN JUDA

“De scepter zal niet van Juda afwijken, noch van de staf van de heerser tussen zijn voeten, totdat Silo (Messias) komt, En voor hem zal de gehoorzaamheid van de volken zijn.” Genesis 49:10

Grote Jezus

Jezus de Messias werd herhaaldelijk de Zoon van David genoemd, die zelf een afstammeling was van Abraham, Isaak en Jakob.

“Hij riep: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!'” Lucas 18:38

Nu was David ook de Eerste Koning van de stam Juda, na de eerste afsplitsing van de andere stammen.

“En de mannen van Juda kwamen, en daar zalfden zij David tot koning over het huis van Juda.” 2 Samuël 2:4

Omdat Jezus werd geboren uit de afstamming van David, noemden mensen van zijn tijd Hem Zoon van David omdat ze wisten dat alleen een zoon van David op de troon kon zitten.

“De dagen komen, verklaart de Heer, wanneer ik voor David een rechtvaardige tak zal opwekken, een Koning die wijs zal regeren en zal doen wat rechtvaardig en juist is in het land. In zijn dagen zal Juda gered worden en zal Israël in veiligheid leven. Dit is de naam waarmee hij genoemd zal worden: De Heere Onze Rechtvaardige Verlosser. Jeremia 23:5-6

Zo moest de verwachte Koning ook een Verlosser zijn. En een Heiland brengt altijd Verlossing. Daarom zei Jezus:

Redding is van Juda.” Johannes 4:22

Maar in elke bijbel wordt dat vers vertaald als “Redding is van de Joden”. Laten we naar het oorspronkelijke Griekse woord gaan, Ioudaios, dat letterlijk vertaald betekent “Behoren tot Juda – Van de stam Juda.” Joden behoren tegenwoordig echter niet tot de stam Juda.

En dat is uiterst belangrijk, omdat Jezus wist waarom Hij Juda zei en niet Levi of Efraïm of een van de andere stammen, zelfs niet Jakob of Israël. Hij kondigde de vervulling aan van elke oudtestamentische profetie over Zichzelf, inclusief de profetie van Micha die enige tijd in de periode 737-696 voor Christus werd verkondigd:

“En gij, Bethlehem Ephrata, zijt een kleintje te midden van de duizenden Van Juda: uit u zal hij tot Mij komen, die de heerser in Israël zal zijn, en Zijn heengaan is van het begin, van de dagen der eeuwigheid.” Micha 5:2

En dat was de reden waarom Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei: “De redding is van Juda.” Wat Hij haar eigenlijk vertelde was: “De Samaritanen en de Judaïeten kunnen dezelfde God aanbidden en hetzelfde geloof delen, maar de redding is van Juda.”

Jezus, Zelf de redding, werd geboren uit de Maagd Maria in Bethlehem, Juda (en werd gekruisigd in Jeruzalem, Juda). En alleen Jezus’ heengaan kan vanaf het begin zijn geweest, vanaf de dagen van de eeuwigheid, omdat Hij door de Heilige Geest werd ontvangen en Emmanuel was, God met ons (De vleesgeworden God).

“Zie, een maagd zal met kind zijn en een zoon voortbrengen, en zij zullen zijn naam Emmanuel noemen, die geïnterpreteerd wordt als God met ons.” Matteüs 1:23

Mozes

Bovendien hielden de Judaïeten zich aan Gods verbond met Mozes door een lam te slachten en te eten voor Pesach. Jezus voerde het uit met zijn discipelen. Het lam werd gedood en opgegeten in een privéwoning.

Het offer van het Paaslam in het Hebreeuwse huis was Gods verbond met elk individueel oud Hebreeuws, en daarom vervulde Jezus het met zijn discipelen om het Nieuwe Verbond te introduceren.

“Vertel de hele gemeenschap van Israël dat op de tiende dag van deze maand ieder mens een lam moet nemen voor zijn gezin, één voor elk huishouden.” Exodus 12:3

Joden doden tegenwoordig geen lam voor Pesach in hun huizen om het oude verbond levend te houden, en de meesten van hen volgen de Talmoed, een door de mens geïnspireerd boek vol Babylonisch bijgeloof. Daarom laten dergelijke praktijken van hun kant zien hoe verschillend hun geloof is in vergelijking met het geloof dat Jezus praktiseerde.

CONCLUSIE

Het woord “Jood” zoals we het vandaag de dag begrijpen, staat NIET in de Bijbel.

Het is volledig uitgehold uit zijn “Judea” of “Judahite” betekenis, omdat de bekeerde rabbinisten die het hebben gekaapt niet van de stam Juda zijn. Zie hoe de Asjkenazische Joden het Westen veroverden.

“Judaïeten en proselieten…” Handelingen 2: 11

Het enige wat het doet is verwarring creëren in de christelijke geest, wat precies is wat de demonische krachten willen om christenen te ontzetten als het nieuwe uitverkoren volk – uitverkoren om lief te hebben en goed te doen – en Christus te belasteren als een farizeeër.

“God is niet de auteur van verwarring…” 1 Korintiërs 14:33

Wat deze vorstendommen van de hel ook doen, Jezus blijft wie Hij is en wie Hij altijd was, een ware Judaïet, de verwachte Koning en Messias, de Redding die van Juda zou komen.

Wij christenen moeten echter ons deel doen: verwijder het woord “Jood” uit de vertaalde bijbel en vervang het door Judaïet, zodat de hele wereld kan weten dat Jezus GEEN Jood was.


ADDENDUM

Gepubliceerde Bijbelmanipulatie

In alle momenteel gepubliceerde bijbels is het woord “Jood” wat er wordt afgedrukt. In de New King James-versie uit 1985, gepubliceerd door Thomas Nelson, Inc., is er echter een flagrante discrepantie:

“… de Judeeërs, die beiden de Heer Jezus en hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd; en zij behagen God niet en zijn in strijd met alle mensen.” 1 Tessalonicenzen 2:15

Dat is de enige plaats in die versie waar het woord Ioudaios terecht wordt vertaald als Judeeër in plaats van het opvallende woord Jood.

Wat de volgende vragen oproept:

Hebben Joden Thomas Nelson, Inc. omgekocht om het te doen? Zo ja, wat hadden ze te winnen? En weten de redacteuren van Thomas Nelson, Inc. eigenlijk wel dat het woord Jood NIET in de bijbel voorkomt?

Al met al is het gewoon opzettelijke manipulatie. Omdat, simpel gezegd, hetzelfde Griekse woord Ioudaios vreemd genoeg op twee verschillende manieren wordt vertaald in die versie.

En de enige plaats waar het anders is, is in dat zeer ongemakkelijke en cruciale vers waar we als schapen naar de slachtbank worden geleid, om “Joden” (van vandaag, natuurlijk) voor te stellen als niet in strijd met alle mensen en niet de moordenaars van onze Heer; terwijl de “Judeeërs”, van de stam Juda, de werkelijke tegengestelden waren die de Heer kruisigden en christenen vervolgden.

Toch, in andere verzen waar het woord Jood overal wordt gehandhaafd, worden de Talmoedische Rabbinisten (ook bekend als Nep-Hebreeën of Joden) gezien als de Hebreeën van weleer – een verduisterde benaming die vol zit met voordelen voor hen, waaronder de diefstal van Palestina om het hedendaagse Israël te creëren.

Bijgevolg, ja, de redacteuren van Thomas Nelson, Inc. weten dat het Woord Jood NIET in de Bijbel voorkomt, en toch blijven ze het gebruiken. Ontdek meer Slechte vertalingen.

Geplaatst in AshkeNazi, Geschiedenis, Joden, Jongeren, Maatschappij, Politiek, Zionisten | Een reactie plaatsen

De ‘Zwarte Paus’ en Beschuldigde Kindermoordenaar Adolfo Nicolas Pachon Zal Ontslag Nemen Uit Zijn Ambt

Te midden van geruchten dat paus Franciscus, Jorge Bergoglio, zijn ambt zou kunnen neerleggen vanwege zijn openbaar ministerie voor kinderhandel en moord, heeft een van zijn medebeklaagden dat zojuist gedaan.

Jezuïet-generaal Adolfo Nicolas Pachon, [ook bekend als de Zwarte Paus], kondigde deze week plotseling aan dat hij zijn functie zal neerleggen op het volgende Algemene Congres van de Jezuïeten.

Samen met aartsbisschop van Canterbury zijn Justin Welby, Bergoglio en Pachon de belangrijkste beklaagden in een historische strafzaak die wordt gevoerd door het Internationaal Common Law Court of Justice in Brussel en die begon op 7 april 2014.

Verschillende ooggetuigen die hun verklaring voor het Hof hebben afgelegd, beweren dat ze getuige waren van Welby, Bergoglio en Pachon die deelnamen aan kinderverkrachtings- en offerrituelen die verband hielden met de beruchte door jezuïeten gerunde Negende Cirkel [Satanische] sekte, in 2009 en 2010.

In een verklaring die over het algemeen niet werd gemeld door de wereldmedia, kondigde Pachon op 20 mei aan dat hij zonder opgaaf van reden zijn kantoor neerlegde.

Het Italiaanse tv-persbureau Rome Reports noemde het ontslag van Pachon “ongebruikelijk… voor een van de leidende prelaten in de kerk”.

Pachon is de derde hoogste Vaticaanse ambtenaar die ontslag neemt terwijl hij in functie is nadat hij door het ICLCJ is vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Voormalig paus Benedictus, Joseph Ratzinger, trad af op 11 februari 2013, nauwelijks twee weken voordat de ICLCJ-jury hem schuldig achtte aan medeplichtigheid aan kinderhandel en moord.

Links: De Zwarte Paus en Jezuïet Generaal-overste
Rechts: De Witte Paus en Nephoofd van het Vaticaan

Een andere hoofdverdachte in dezelfde zaak, de Vaticaanse staatssecretaris Tarcisio Bertone, nam na het vonnis ook ontslag.

ITCCS Field Secretary Kevin Annett reageerde vandaag vanuit Canada,

“Dit is de zoveelste enorme schuldbekentenis van enkele van de machtigste mannen in het pausdom. Het is duidelijk dat ze niet onaantastbaar zijn, en hun hele corrupte criminele syndicaat komt ten val. We moeten hier allemaal hoop uit putten en zien dat de wet in de handen van het volk de ergste tirannen omver kan werpen.”

Referentie: ITCCS;

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi fascisten, NWO, Politiek, Vaticaan, Zionisten | Een reactie plaatsen

De grootste diefstal van intellectueel eigendom in de geschiedenis: Operation Paperclip

De plundering van de wetenschappelijke en industriële kennis van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog

Het oorspronkelijke doel van wat begon als Operatie Bewolking was om Duitsland na de Tweede Wereldoorlog te beroven van al zijn wetenschappelijke en industriële kennis. Het plan was om documenten en werkmonsters te stelen, maar de diepte en breedte van de Duitse industriële kennis bleek veel te complex om nuttig te worden begrepen uit een eenvoudig onderzoek van documenten. Ondanks de immense hoeveelheid wetenschappelijke, technische en industriële kennis die uit Duitsland werd geconfisqueerd, slaagden de VS er niet in om te profiteren vanwege een gebrek aan knowhow. Het werd al snel duidelijk dat het proces een uitgebreide debriefing van Duitse wetenschappers en technici zou vereisen om voldoende praktische kennis van de Duitse industriële en wetenschappelijke theorie en processen te verkrijgen.

Dit besef leidde tot de onmiddellijke oprichting van enorme interneringskampen met alle wetenschappers en technici die de Amerikanen in hechtenis konden nemen, waar deze mensen in de loop van de tijd konden worden gedebrieft. Toen duidelijk werd dat zowel plundering als debriefing onvoldoende zou zijn, werd Operatie Overcast Operatie Paperclip die de gedwongen overdracht van talloze duizenden van dezelfde personen naar de VS inhield.

Operation Overcast is beschreven als “net zo’n enorme logistieke onderneming als die van elke grote oorlogscampagne, met enorme pre-planning en coördinatie die letterlijk tientallen overheidsinstanties en -afdelingen, ondersteunende groepen zoals de Library of Congress, honderden Amerikaanse bedrijven en talloze duizenden individuen omvatte.” Het is gebagatelliseerd als een eenvoudige naoorlogse immigratie van Duitse wetenschappers en militairen naar de VS, maar het ging veel verder dan dit. Zoals op vrijwel elk ander gebied is de Amerikaanse geschiedenis herzien, verwijderd, gezuiverd en gephotoshopt om te voorkomen dat de waarheid in de wereld in het algemeen ontsnapt.

Duitsland was na de Eerste Wereldoorlog grondig geplunderd, inclusief de confiscatie van bijna alle buitenlandse activa van Duitse bedrijven, (1) en plannen waren goed op weg om het proces lang voor het einde van de Tweede Oorlog te herhalen. Deze keer, in plaats van simpelweg Duitse activa in beslag te nemen en hun patenten over de hele wereld te stelen, verzonnen de Amerikanen een groots plan met een bijna wrede vastberadenheid om de hele natie Duitsland zelf te plunderen, voor zover mogelijk. Dit was Operatie Overcast, waarvan de planning minstens twee jaar voor het einde van de oorlog was voltooid.

Toen Duitsland zich overgaf en het Anglo Zionisten Rijk via de Amerikanen het land binnenkwamen, stonden honderden teams van wetenschappers en industriëlen, militairen en andere specialisten, vaak slechts enkele minuten of meters achter op de troepen, in hun vastberaden poging om alles wat nuttig was in beslag te nemen, zodat het niet voor hun aankomst zou worden vernietigd. Deze honderden groepen waren van tevoren geselecteerd en voorbereid, met experts op elk gespecialiseerd wetenschappelijk, industrieel en militair gebied, degenen die het best gekwalificeerd waren om te beoordelen welk materiaal nuttig of waardevol was in hun vakgebied.

Een paar groepen concentreerden zich op militaire items, maar verreweg de grootste inspanning was van de TIIB, de Technical Industrial Intelligence Branch van het Amerikaanse ministerie van Handel, wiens taak het was om elk mogelijk segment van de Duitse industrie te onderzoeken en alle informatie te verzamelen, inclusief documenten, patenten, processen, prototypes, modellen, werkmonsters, alles wat van belang of nuttig zou kunnen zijn voor AZR/Amerikaanse industriële bedrijven. De TIIB stuurde vele honderden commerciële onderzoeksgroepen naar Duitsland, waarbij elke groep naar verluidt miljoenen pagina’s documenten en talloze tonnen apparatuur en product monsters in beslag nam. Zelfs de Library of Congress had een eigen gespecialiseerde groep, belast met het lokaliseren en confisqueren van alle Duitse boeken en tijdschriften die op enigerlei wijze nuttig zouden kunnen zijn voor AZR en/of Amerikaanse bedrijven.

Elk soort Duits bedrijf van elke omvang was het doelwit van deze onderneming als het mogelijk onderzoek of producten van potentieel nut voor Amerikaanse bedrijven zou kunnen bevatten. Verder werden alle universiteiten, onderzoeksinstituten, octrooibureaus, laboratoria van welke aard dan ook, alle overheidsinstanties, onderzoeksraden, kaal gestript, net als elke soort bibliotheek. Deze laatste omvatte niet alleen openbare bibliotheken, maar iedereen binnen Duitse bedrijven zoals I. G. Farben, Volkswagen, Dornier, Messerschmitt, Hoescht en duizenden anderen. En niet alleen de bibliotheken, maar ook de interne onderzoeksfaciliteiten van deze duizenden bedrijven werden leeggehaald van al hun onderzoeksdocumenten, publicaties en bedrijfseigen informatie. Hele fabrieken en fysieke productiefaciliteiten werden uitgekamd voor alles van commerciële waarde.

Er werd gemeld dat zelfs de Steiff-knuffeldierenfabriek werd leeggemaakt van zijn patronen, eigen boeken en documenten, productiemethoden, patenten en monsters van teddyberen. De Amerikanen namen letterlijk alles, naar verluidt kwamen ze in golven met één golf en namen ze alles wat de eerdere golven achterlieten, totdat fabrieken, magazijnen, bibliotheken, universiteiten, octrooibureaus gewoon leeg waren. Alleen al de documentenvangst liep in de tienduizenden tonnen. Niemand telde het aantal monsters, prototypes, werkmodellen, van voertuigen, vliegtuigen, militaire apparaten en enorme aantallen commerciële items, en het aantal gestolen boeken liep waarschijnlijk in de miljoenen.

Geheimen bij duizenden

Een van de weinige geregistreerde gevallen van openbare documentatie en erkenning van deze massale diefstal was een artikel geschreven door C. Lester Walker en getiteld “Secrets by the Thousands”. (2) Zijn artikel begint met het volgende:”

Iemand schreef onlangs aan Wright Field dat hij begreep dat dit land een behoorlijke verzameling vijandelijke oorlogsgeheimen had verzameld, dat velen nu in de openbare verkoop waren, en dat hij alsjeblieft alles op Duitse straalmotoren kon krijgen. De Air Documents Division van de Army Air Forces antwoordde: “Sorry – maar dat zou vijftig ton (aan documenten) zijn”.

Bovendien was die vijftig ton slechts een klein deel van wat vandaag ongetwijfeld de grootste verzameling buitgemaakte vijandelijke oorlogsgeheimen is die ooit is verzameld. De collectie bevindt zich tegenwoordig voornamelijk op drie plaatsen; Wright Field (Ohio), de Library of Congress en het Ministerie van Handel. Wright Field werkt vanuit een documenten van vijftienhonderd ton. In Washington meldt het Office of Technical Services dat het om tienduizenden tonnen materiaal gaat. Er wordt geschat dat meer dan een miljoen afzonderlijke items moeten worden behandeld en dat ze, zeer waarschijnlijk, vrijwel alle wetenschappelijke, industriële en militaire geheimen van Duitsland bevatten. Een ambtenaar uit Washington heeft het de grootste bron van dit soort materiaal ter wereld genoemd, de eerste ordelijke exploitatie van de denkkracht van een heel land.

Walker bevestigt dat AZR en de VS een kolossale zoektocht organiseerden naar wat het eufemistisch ‘oorlogsgeheimen’ noemde, maar dat gewoon een speurtocht was naar militaire, commerciële en wetenschappelijke kennis die de AZR en VS ontbeerden. “Om deze taak te volbrengen, vormden verschillende Amerikaanse agentschappen meer dan 500 inlichtingengroepen, variërend in grootte van enkele tot een dozijn of meer individuen, die het binnenvallende Amerikaanse leger in Duitsland op de voet volgden met de bedoeling alles van waarde in beslag te nemen voordat de andere geallieerde troepen arriveerden.

De meeste van deze joint intelligence objectives-zoekteams kregen de opdracht om met name industriële en wetenschappelijke geheimen te lokaliseren en in beslag te nemen. Volgens Walker hebben deze Amerikaanse helden “wonderkinderen van vindingrijkheid en vasthoudendheid uitgevoerd” bij het volbrengen van hun taak. Tot op zekere hoogte had hij gelijk. In één geval plaatste het Duitse octrooibureau enkele van zijn meest geheime patenten in een zestienhonderd meter lange mijnschacht, maar de Amerikanen vonden het en confisqueerden de volledige inhoud als Amerikaanse “oorlogsherstelbetalingen”.

Duitse burgers werden door de Amerikanen gedwongen om documenten te ondertekenen die getuigden dat ze “alle wetenschappelijke en handelsgegevens hadden overgedragen en zo niet, de consequenties zouden accepteren” – wat executie betekende, en dit waren medewerkers van commerciële ondernemingen die totaal geen verband hielden met militaire items. De VS hadden fotoploegen en microfilmopnameteams die 24 uur per dag werkten om Duitse uitvindingen te documenteren. Walker verklaarde dat de Amerikanen alleen al in Hoechst meer dan 100 onderzoekers hadden die “koortsachtig zouden worstelen om de veertig OTS-documentopnamecamera’s voor te blijven die elke maand meer dan honderdduizend voet microfilm naar hen toe leiden”. Om dit in meetbaar perspectief te plaatsen, haalden de VS elke maand alleen al uit Hoechst enkele miljoenen pagina’s documenten. Dat was de omvang van de Amerikaanse diefstal van Duitse wetenschappelijke en commerciële geheimen.

Walker gaat vervolgens verder met het geven van lezers “enkele uitstekende voorbeelden uit de collectie oorlogsgeheimen”, waaronder micro-miniatuur vacuümbuizen van 1.000 watt gemaakt van porselein in plaats van glas, die vrijwel onverwoestbaar waren en een tiende van de grootte van het beste dat de AZR en de VS konden maken. Hij somde een schijnbaar wonderbaarlijke magnetische opnameband op, en infrarood apparaten voor perfect nachtzicht en een “opmerkelijke verkleinwoordgenerator die het bediende”.

Hij stelt dat de Duitse infraroodtechnologie zo geavanceerd was dat, volgens Amerikaanse militaire bronnen, “Duitse auto’s met elke snelheid in een totale black-out konden rijden, waarbij objecten als dag tweehonderd meter vooruit helder waren. Tanks met dit apparaat konden doelen op twee mijl afstand spotten. Als sluipschuttersscope stelde het Duitse schutters in staat om een man in totale zwartheid af te pakken. … Het verhoogde de stroom van een gewone zaklampbatterij naar 15.000 volt.” Voorafgaand aan deze ontdekkingen hadden AZR en de Amerikanen geen idee dat deze items zelfs bestonden, laat staan van hoe ze te ontwerpen of te vervaardigen.

Walker somde een reeks elektronische items op, waaronder opmerkelijke condensors die voor AZR en Amerikaanse wetenschappers magisch leken te zijn, de vervaardiging van grote vellen synthetische mica, die belangrijk was voor veel productieprocessen en die de Amerikanen nooit hadden kunnen maken, in welke grootte dan ook, maar die onmiddellijk de Amerikaanse productie van koud staal met 1.000% verhoogden. De Duitsers hadden het proces van koude metaalextrusie geperfectioneerd, wat de Amerikanen ook nooit konden doen, en waardoor Amerikaanse fabrikanten nu de productiesnelheid van veel items met tien keer konden verhogen.

Walker verklaarde dat het hoofd van een militaire communicatie-eenheid hem vertelde dat dit ene “oorlogsgeheim” alleen al een revolutie teweeg zou brengen in tientallen AZR en Amerikaanse metaalverwerkende industrieën. Hij ging verder met te stellen dat “In textiel heeft de collectie oorlogsgeheimen zoveel onthullingen opgeleverd dat Amerikaanse textielmannen een beetje duizelig zijn.

“Hij vertelt over ontdekkingen van een Duitse rayon-weefmachine (“ontdekt” door het Amerikaanse Knitting Machine Team dat Duitsland aan het doorzoeken was) die de productie met 150% verhoogt. Er waren weefgetouwen die naadloze kousen voor dames produceerden, textielnaaldmachines die de Amerikaanse bedrijven nooit voor mogelijk hadden gehouden, een gepatenteerde manier om de wol van schapenvacht te scheiden en een perfect huidoppervlak achter te laten. Een Amerikaanse verfautoriteit verklaarde: “Het omvat de productiekennis en de geheime formules voor meer dan vijftigduizend kleurstoffen. Velen van hen zijn sneller en beter dan de onze. Veel zijn kleuren die we nooit hebben kunnen maken. De Amerikaanse verfindustrie zal minstens tien jaar vooruit zijn”.

Walker vervolgt:

“Op het gebied van voedsel, medicijnen en takken van de militaire kunst waren de vondsten van de zoekteams niet minder indrukwekkend. En in de luchtvaart en geleide raketten bleken ze ronduit alarmerend te zijn. … de Duitsers hadden ontdekt dat het een manier was om vruchtensappen te steriliseren zonder warmte. Melkpasteurisatie door ultraviolet is altijd mislukt in andere landen, maar de Duitsers hadden gevonden hoe het te doen …”

Zijn bronnen vertelden hem dat de Duitsers een continue botermachine hadden uitgevonden, iets wat de Amerikanen altijd al hadden gewild, maar niet konden achterhalen hoe ze dat moesten doen.

Monsters van de machines werden onmiddellijk in beslag genomen en verscheept naar de Amerikaanse zuivelbedrijven. De Duitsers hadden opmerkelijke nieuwe manieren uitgevonden om voedsel te bewaren, en airconditioning en waterterugwinning zo efficiënt dat “Duitse onderzeeërs van Duitsland naar de Stille Oceaan konden reizen, daar twee maanden konden opereren en dan naar Duitsland konden terugkeren zonder zoet water voor de bemanning aan te nemen.”

Walker vertelt ons ook dat een chirurg van het Amerikaanse leger beweerde dat Duitse medische geheimen, waarvan er vele verrassend en revolutionair waren, de Amerikaanse geneeskunde “jaren van onderzoek” zouden besparen, items die een proces omvatten voor het produceren van synthetisch bloedplasma op commerciële schaal, en vervangers voor zowel bloedvloeistof als adrenaline. Dit waren ook gebieden waar de Amerikanen het jarenlang hadden geprobeerd, en faalden, maar Walker kraaide toen: “Vandaag hebben we het geheim van de productie.” En laten we niet vergeten dat deze allemaal door de Amerikanen werden gecategoriseerd als “oorlogsgeheimen”, deze categorisering rechtvaardigt op de een of andere manier hun diefstal. De Duitsers hadden ook methoden ontwikkeld om lichamen nieuw leven in te blazen in gevallen van volledige stilstand van het hart en stopzetting van de ademhaling, Walker merkte op dat “Voordat onze oorlog met Japan eindigde, deze methode werd aangenomen als de behandeling voor gebruik door alle Amerikaanse Lucht-Zee Reddingsdiensten, en het is algemeen aanvaard door de geneeskunde van vandaag.” Evenzo hadden de Duitsers al het medische belang van negatief geïoniseerde lucht ontdekt en methoden om het te creëren.

Walker gaat verder met ons te vertellen,

”Maar van het grootste belang voor de toekomst waren de Duitse geheimen in de luchtvaart en in verschillende soorten raketten. De V-2-raket die Londen bombardeerde, meldt een publicatie van de army air force, was slechts een speeltje in vergelijking met wat de Duitsers achter de hand hadden. Toen de oorlog eindigde, weten we nu, hadden ze 138 soorten geleide raketten in verschillende stadia van productie of ontwikkeling, met behulp van elke bekende vorm van afstandsbediening en zekering: radio, radar, draad, continue golf, akoestiek, infrarood, lichtstralen en magnetisme, om er maar een paar te noemen; en voor vermogen, alle methoden van straalvoortstuwing voor subsonische of supersonische snelheden. Straalaandrijving was zelfs toegepast op helikoptervluchten. De brandstof werd naar verbrandingskamers aan de uiteinden van het rotorblad geleid, waar het explodeerde en de bladen ronddraaide als een gazonsproeier of pinwheel.”

Walker gaat verder met het noemen van supersonische raketten met snelheden van bijna 6.000 mijl per uur met een intercontinentaal bereik die New York vanuit Duitsland in ongeveer 40 minuten zouden kunnen bereiken. Hij vertelt ons: “Geen wonder dus dat vandaag de dag luchtmachtexperts publiekelijk verklaren dat de Duitsers ons in raketkracht en geleide raketten minstens tien jaar voor waren.”Walker vult zijn artikel aan met voorbeelden van hoe “het Amerikaanse publiek”, d.w.z. Amerikaanse bedrijven al deze informatie “opeten”, met honderdduizenden verzoeken om documenten over elke denkbare commerciële toepassing. Amerikaanse bedrijven zoals Bendix, Pillsbury, Pioneer, Pacific Mills, vroegen Duitse patent- en procesinformatie over platenspelerwisselaars, meel- en broodproductiemethoden, insectenwerende verbindingen, kreukbestendige afwerkingen voor gesponnen rayon. En natuurlijk Polaroid, het grote Amerikaanse camerabedrijf dat al zijn informatie haalde uit de exploitatie van Duitse fotografie- en optische documenten, net als Kodak na de Eerste Wereldoorlog, zonder welke het bedrijf niets zou hebben opgeleverd.

Daniel W. Michaels schreef een reeks informatieve en uitstekend onderzochte artikelen over deze kwestie, een getiteld “The Great Patents Heist”, die gevuld is met details en achtergrond. (3) Michaels was tientallen jaren werkzaam als vertaler Duits voor het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Naval Maritime Intelligence Center en heeft veel persoonlijke ervaring met de omvang van deze diefstal. John Gimbel schreef ook een verhandeling met de titel “Science, Technology, and Reparations. Exploitation and Plunder in Postwar Germany”, dat in 1990 werd gepubliceerd door de Stanford University Press.

Michaels begint met te zeggen:

“Het is heel acceptabel voor de Amerikaanse trots om te erkennen dat immigranten hebben bijgedragen aan onze welvaart en grootsheid. Het is een beetje moeilijker om te slikken dat een groot deel van onze wetenschappelijke voorsprong en welvaart is voortgekomen uit het simpelweg in beslag nemen van Duitse patenten en uitvindingen na de Eerste Wereldoorlog, en nog veel meer na de Tweede Wereldoorlog”.

Hij merkt op dat de meest creatieve periode in de wereldgeschiedenis zich mogelijk in Duitsland heeft voorgedaan tussen 1932 en 1945, en dat het de diefstal van dit Duitse wetenschappelijke onderzoek was dat de naoorlogse technologische boom van Amerika voedde. Het was Truman’s Executive Order 9604 – die, merkt hij op, ook bekend stond als de “License to Steal” – die misschien wel de grootste overval in de geschiedenis van de wereld vormde, de diefstal van alle Duitse intellectuele eigendommen, producten, processen en patenten die tot dan toe bestonden.

AZR en de VS maken vandaag een grote show van het beschermen van intellectueel eigendom, terwijl ze alle eerdere of huidige inspanningen afwijzen om door clandestiene of oneerlijke maatregelen het IP van andere landen te verkrijgen, wanhopig aandringend op zijn spionage en andere inspanningen die alleen betrekking hebben op ‘terrorisme’ of nationale veiligheidskwesties. Deze ontkenningen kunnen gemakkelijk worden afgedaan als regelrechte leugens wanneer ze worden geconfronteerd met deze onthullingen en het daaropvolgende Project Echelon. Truman’s Executive Order 9604 voorzag in de inbeslagname van “wetenschappelijke en industriële informatie, inclusief alle informatie over wetenschappelijke, industriële en technologische processen, uitvindingen, methoden, apparaten, verbeteringen en vooruitgang” ontdekt in Duitsland, en “ongeacht de oorsprong ervan”.”

Een van de grootste hoeveelheden geheime informatie die door de geallieerden werd verzameld, kwam uit laboratoria en fabrieken van IG Farben, waarvan de kluizen geheime industriële informatie bevatten over onder andere vloeibare en vaste brandstoffen, metallurgie, synthetisch rubber, textiel, chemicaliën, kunststoffen, drugs en kleurstoffen. Verschillende officieren van het Amerikaanse leger die na de oorlog in het Farben-gebouw waren gestationeerd, merkten op dat de waarde van de in beslag genomen bestanden en records (alleen al uit die bron) voldoende zou zijn geweest om de oorlog te financieren.

Michaels merkte ook op dat een van de grote luchtvaartontdekkingen “de papieren waren die de sweptback-vleugel beschreven en aanzienlijke windtunnelgegevens verstrekten die duidelijk aantoonden dat het sweptback-vliegtuig superieure snelheidseigenschappen had in de buurt van de snelheid van het geluid. Deze gegevens waren de eerste in hun soort.Schairer (een Boeing-ingenieur) schreef snel naar zijn Boeing-medewerkers om het werk aan het Mach 1 transonische vliegtuig met de rechte vleugel die ze hadden ontworpen te stoppen en hen te vertellen over zijn vondst. Hij microfilmde de gegevens en gebruikte ze toen hij terugkwam in Seattle om de B-47 te ontwerpen, de eerste Amerikaanse sweptback-bommenwerper.

Michaels nogmaals:

“De diefstal van intellectueel eigendom is niet nieuw, maar de omvang en meedogenloosheid van wat de ‘wannabe’ supermachten van 1945 tot 1948 in Duitsland deden, was ongekend. De Verenigde Staten … letterlijk de hele bestaande voorraad Duitse patenten, ontwerpen, uitvindingen en handelsmerken gestolen. Duitsers, die niet bereid waren om de Amerikaanse bezettingstroepen op de hoogte te stellen van het bestaan en de locatie van dergelijke gegevens, konden worden opgesloten, gestraft en zelfs met de dood worden bedreigd voor “onvoldoende rapportage”. Toen de Tweede Wereldoorlog eindigde, besloot de Amerikaanse elite dat de Verenigde Staten niet zouden terugvallen in hun vooroorlogse depressieve staat, maar eerder hun economie nieuw leven zouden inblazen en een eersteklas militair en industrieel establishment zouden hebben. Daartoe zouden de geavanceerde militaire hardware, luchtvaart- en industriële geheimen van Duitsland eenvoudigweg in beslag worden genomen en in Amerika worden getransplanteerd … opnieuw uitgevonden en gestempeld “Made in the U.S.A.”.

Om ervoor te zorgen dat de geallieerden een onoverkomelijke voorsprong zouden hebben bij het exploiteren van de patenten, werd het de Duitsers zelfs verboden om hun eigen uitvindingen te gebruiken of ernaar te verwijzen nadat ze in beslag waren genomen. Het Duitse octrooibureau werd gesloten door de geallieerden en (toen het heropend werd) was het eerste toegewezen nummer 800.001, wat aangeeft dat ongeveer 800.000 originele patenten door de geallieerden waren geplunderd.

Duitsland was beroofd van alle eerdere intellectuele eigendom die tot dan toe bestond en kon, door zijn opzettelijke uitsluiting van de internationale octrooiunie, geen nieuwe ontdekkingen octrooieren of exploiteren. Alle nieuwe Duitse uitvindingen of wetenschappelijke ontdekkingen werden eenvoudigweg door de VS in beslag genomen en dankzij de massale en overweldigende infiltratie van het Amerikaanse Project Echelon ingebed in Duitsland (en in heel Europa), zou amerikaanse spionage snel nieuwe Duitse uitvindingen ontdekken. Om de situatie permanent te maken, dwongen de Amerikanen in mei 1955, “zich bewust van de ongepastheden die gepaard gingen met hun inbeslagname van Duitse industriële geheimen”, Duitsland om de ‘Overeenkomst van Parijs’ te ondertekenen en “afstand te doen van alle claims of bezwaren tegen geallieerde acties tijdens de bezetting”. De zogenaamde “overeenkomst” luidde:”

De [Duitse] federale regering zal in de toekomst geen bezwaar maken tegen de maatregelen die zijn of zullen worden genomen met betrekking tot Duitse externe activa of andere eigendommen, in beslag zijn genomen met het oog op herstel of restitutie, of als gevolg van de staat van oorlog, of op basis van overeenkomsten die door de Drie Mogendheden met andere geallieerde landen zijn of zullen worden gesloten, neutrale landen of voormalige bondgenoten van Duitsland.”

De tweede golf – gedwongen emigratie

De oorspronkelijke bedoeling was om documenten en werkmonsters te stelen en wetenschappers waar nodig te debriefen om praktische kennis van theorie en processen te verkrijgen. Aangezien de omvang van de noodzakelijke debriefing redelijkerwijs niet van tevoren bekend kon zijn, was het plan om alle Duitse wetenschappers, technici en geschoolde arbeiders te verzamelen en, om hun verspreiding te voorkomen, hen op te sluiten in concentratiekampen totdat ze volledig konden worden gedebriefd en alle nuttige informatie kon worden geëxtraheerd. De Duitse kennis was echter ver vooruit op alles wat de Amerikanen zich hadden voorgesteld, en men realiseerde zich bijna in het begin dat eenvoudige confiscatie en debriefing hopeloos onvoldoende zou zijn. Als een voorbeeld, het Amerikaanse leger lokaliseerde en verscheepte de componenten voor meer dan 100 nieuw vervaardigde maar nog steeds niet geassembleerde V-2-raketten, maar ontdekte dat ze geen idee hadden hoe ze de stukken moesten assembleren, noch enig begrip van de wetenschappelijke principes of de mechanica van hoe de raketten functioneerden.

Uit dit ene dilemma en zoveel andere in zoveel industriële gebieden, realiseerden de Amerikanen zich dat ze, net als na de Eerste Wereldoorlog, zo ver achterliepen op Duitsland dat ze niet eens in staat waren om veel van wat ze hadden gestolen te begrijpen, laat staan te gebruiken. Ze realiseerden zich toen dat ze geen andere keuze hadden dan naar de VS te verhuizen, vele duizenden gevangen wetenschappers, ingenieurs en technici, en uiteindelijk ook een groot aantal bekwame ambachtslieden. Zoals een auteur opmerkte,”

De Amerikaanse ervaring van virtuele hopeloosheid bij het ontcijferen van het Duitse raketprogramma in oorlogstijd alleen, leidde al snel tot de oplossing om niet alleen de documentatie en producten, maar ook de mensen in beslag te nemen, voor honderden andere wetenschappelijke, militaire en commerciële processen.”

Dit was toen Operation Overcast veranderde in Operation Paperclip. Het heeft geen aandacht gekregen in het historische verhaal, maar deze deportaties waren gedwongen. Het alternatief dat werd gepresenteerd was een proces en waarschijnlijke executie als oorlogsmisdadigers, waarbij de VS in wezen de volledige autoriteit en discretie hadden om deze beslissingen te nemen en de slachtoffers dus weinig keuze lieten. Deze verhuizingen waren niet alleen gedwongen, maar ook abrupt, met slechts één dag van tevoren in veel gevallen:

“Op bevel van de militaire regering moet u zich met uw familie en bagage melden voor zover u morgenmiddag om 1300 uur (vrijdag 22 juni 1945) op het stadsplein in Bitterfeld kunt dragen. Het is niet nodig om winterkleding mee te nemen. Gemakkelijk mee te nemen bezittingen, zoals familiedocumenten, sieraden en dergelijke, moeten worden meegenomen. U wordt met een motorvoertuig naar het dichtstbijzijnde treinstation vervoerd. Van daaruit reis je verder naar het Westen. Vertel de drager van deze brief alstublieft hoe groot uw gezin is.”

De eerste personeelsoverdrachten waren van militaire specialisten, maar alle daaropvolgende golven waren van puur commercieel belang, de Amerikanen importeerden met geweld wetenschappers, technici, bekwame werklieden en gespecialiseerde ambachtslieden in vrijwel elke industrie, inclusief staal, metaalfabricage, glas, porselein, drukwerk, kleurstoffen en stoffen, elektronica, muziekinstrumenten, autoproductie, vliegtuigontwerp. De lijst is bijna eindeloos.

In 1987 schreef Tom Bower een boek met de titel “The Paperclip Conspiracy” (4) waarin hij de omvang en de waarde, alleen al voor het Amerikaanse leger, van de import van deze Duitse wetenschappers beschreef. Hij somde tientallen dramatische Duitse prestaties op die het vermogen van AZR/VS op dat moment ver te boven waren gegaan: geavanceerde vliegtuigcentrales, geleide raket controle, bijtanken tijdens de vlucht, legeringen bij hoge temperaturen, precisie-optica, infrarooddetectoren, nieuwe dieselmotoren, nieuwe brandstoffen en smeermiddelen, een windtunnel met Mach 8, die drie keer zo snel was en tien jaar voorsprong had op de beste Amerikaanse inspanning, verkenning en kartering op grote hoogte, akoestische wapens.

Hij wees verder op de Amerikaanse militaire mening dat de Duitsers “bijdragen van ongebruikelijke en fundamentele aard” hadden geleverd op het gebied van het ontwerp en de ontwikkeling van apparatuur, generatoren, microgolftechnieken en kristalstructuren. In een recensie van dit boek schreef Publisher’s Weekly:

“Bowers onthullingen zijn individueel schokkend en cumulatief verwoestend . . . zal de lezers verontrusten.”

In een BBC-nieuwsartikel op 21 november 2005 met de titel “Project Paperclip – Dark side of the Moon” (5), beschreef Andrew Walker hoe 60 jaar geleden deze geïmporteerde Duitse wetenschappers AZR/VS voorzagen van geavanceerde technologie waarin het vandaag de dag nog steeds leidt. Naast de items die in het boek van Tom Bower worden behandeld,

Walker noemt “supersonische raketten, zenuwgas, straalvliegtuigen, geleide raketten, stealth-technologie en verharde bepantsering” als slechts een paar. Walker betoogt, net als de meeste anderen, dat de Duitse Horten Ho 229 het eerste stealth-vliegtuig was, compleet met radar absorberende huid en eenvleugelvorm, en dat de in de VS gevestigde Northrop B-2 stealth-bommenwerper (Kosten elk $ 2 miljard) vrijwel een kloon is van het Duitse ontwerp uit 1944.

Nadat de ontelbare tienduizenden van de nuttigste kenniskandidaten naar de VS waren overgebracht, werd er nog een enorme rest in stand gehouden in deze concentratiekampen – algemeen bekend als “Eisenhower’s Death Camps” – personen die waren gedebriefd en voor wie de Amerikanen verder geen behoefte hadden. Ik geloof dat het Michaels was die opmerkte dat er op een gegeven moment een plan was van de Amerikaanse generaal R. L. Walsh, bekend als het Duitse “Urwald-Programm” of jungle-programma, wat een enorm plan was om deze Duitsers in kleine aantallen zo breed mogelijk overal en overal in de Derde Wereld te verspreiden en te her vestigen, als een manier om te voorkomen dat Duitsland ooit weer een kritische massa van industriële kennis zou vormen. (6)

Uiteindelijk werden die “gedebriefte en niet bijzonder waardevolle” miljoenen ofwel ronduit geëxecuteerd ofwel uitgehongerd, in totaal ongeveer 12 miljoen Duitsers, een groot deel van de inhoud van Bacque’s “Other Losses”. (7) Zoals Bacque heeft gedaan, moet worden opgemerkt dat de dood door uithongering van de vele miljoenen Duitse burgers een gepland en weloverwogen proces was. (8) (9)

Notes

(1) The US military entered every country with a German corporate presence and claimed ownership of all German assets.

(2) Harper’s Magazine, October, 1946. I would note here that I have seen several claims that this issue of Harper’s is unavailable publicly in print form, that even in libraries or other collections that contain every issue of Harper’s since inception, this one issue is missing. I was told this article is available online from Harper’s, for a price, if you know the title and publication date. The issue is of course that there are few people alive who would be aware of the existence of this article and even fewer who could specify the precise title and date of publication.

(3) The Great Patents Heist

(4) The Paperclip Conspiracy: The Hunt for the Nazi Scientists

(5) BBC: “Project Paperclip – Dark side of the Moon”

(6) This was part of the Deep State’s Morgenthau Plan, meant to complete the total destruction of Germany by permanently deindustrialising the country, to turn Germany into Europe’s dairy farm and potato patch. The intent was to forever deprive the country of not only its best scientific minds, but also of this entire second and third tier of scientific intellectuals, technicians and skilled workers, to prevent a German attempt to rebuild itself after the war.

(7) Bacque was a popular Canadian author, his short stories, novels and articles appearing regularly in all the prominent media but, after publishing “Other Losses”, he was blacklisted and destroyed in Canada. No newspaper or magazine would return his calls, and all publishers refused contact with him. He was excoriated in the US media as a fraud, even though his research was impeccably detailed and his book carried an introduction and testimony from prominent and high-ranking American military officers. Almost no one in North America is aware of his extraordinary historical discovery since his books have been virtually banned on the continent. By contrast, his many books on this subject have been a major hit in Europe, having been translated into I believe now 15 languages, documentary movies have been made of his discovery and he is widely recognised in Europe as a prominent and respected historian.

(8) It now seems that the popular photos we have all seen, of piles of emaciated dead bodies, were not of Jews killed by Germans (as we have been told) but of Germans killed by the Americans. An undetermined number of those incarcerated and killed were women, and more than a few were children.

(9) The only shortage of food in Germany was caused by the Americans who forbade all external food shipments to Germany after the war, and it was widely announced that anyone attempting to smuggle food into the camps would be shot on sight.

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Bilderberggroep, Deep state, Dictatuur, Geschiedenis, Illuminati, Jezuieten, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, NWO, Rothschild, Vaticaan, Vrijmetselarij, Zionisten | Een reactie plaatsen

China begrijpen

40876295 – illustration of traditional chinese dragon vector illustration

We hebben een gezegde dat je na een maand in China te hebben doorgebracht een boek zou kunnen schrijven; na een jaar in China zou je een hoofdstuk kunnen schrijven; in vijf jaar kon je een alinea schrijven, en na vijf jaar kon je een briefje op een ansichtkaart schrijven.

Dat gezegde is bijna een urban legend geworden, maar het is in wezen waar. Ik kan me nog steeds de dag herinneren dat ik, lopend door een straat in het centrum van Shanghai na ongeveer een maand in het land te zijn geweest, een illusie van zo’n extreme helderheid ervoer dat ik tegen mezelf zei: “Ik zou hier een boek kunnen schrijven“. Ik kan de mentale of sociologische processen die samen die aanvankelijke illusie van begrip en helderheid veroorzaken niet verklaren, noch de krachten die het zo effectief en geleidelijk ontmantelen tot een toestand waarin hoe meer tijd we in China doorbrengen, hoe minder we het begrijpen.

Mijn Chinese vrienden vertellen me dat ik een diep begrip heb van China, van zijn mensen en cultuur en, hoewel de lof vleiend is, is het ook grotendeels onverdiend. Inderdaad, na vijftien jaar in het land zijn er dagen dat ik verblind word door iets dat zo basaal is dat ik ervan overtuigd ben dat ik niets begrijp, en ik zou moeten zeggen dat als China niet van binnenuit door westerlingen kan worden begrepen, het zeker niet kan worden begrepen door westerlingen van buitenaf die geen nuttig contact hebben met iets Chinees.

Westerlingen leven in een illusionaire zwart-witte wereld die voor hen wordt omlijst door de programmering van hun zionistische media en zijn meestal niet in staat om aan hun ideologische indoctrinatie te ontsnappen. Er is een adagium dat je een schilderij niet kunt begrijpen als je in het schilderij zit, dat je uit dat schilderij moet stappen en erop moet terugkijken, om het te zien zoals het werkelijk is. Weinig westerlingen zijn daartoe in staat vanwege de gepropageerde indoctrinatie die vanaf de geboorte plaatsvindt. Deze sociale indoctrinatie geldt natuurlijk voor alle samenlevingen, maar het zionistische Westen bekijkt, in tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de wereldbevolking, vrijwel alles over andere naties en volkeren door een reeks politiek-religieuze ideologische lenzen die een nogal ernstige chromatische aberratie werpen op alles wat door die lenzen wordt gezien.

Deze ideologieën zijn van kapitalisme, democratie, kolonialisme, militarisme, blanke suprematie, darwinisme, christendom en zionisme, deze krachten die samenzweren om de waarheden van China te verdraaien om bijna elke mogelijkheid van echt begrip te elimineren en tegelijkertijd elke echte noodzaak om dit te doen te minachten. De blanke man, het zionistische Westen, hier inclusief Japan, ziet de wereld als Metropole en periferie, de niet-blanke wereld bevolkt door inferieure wezens die bedoeld zijn om te worden uitgebuit door dwang of militair geweld, hun middelen gebruikt om het Westen te tronen terwijl ze de wereld tot slaaf maken, allemaal volgens Gods plan. Om de waarheid hiervan te zien, hoeven we alleen maar hun daden te onderzoeken, de geschiedenis die voldoende getuigenis geeft van deze bewering.

De westerse media zijn berucht om hun onophoudelijke en schrille China-bashing, maar het lijkt waar dat vrijwel iedereen buiten China uit hetzelfde script leest. We moeten honderden publicaties en websites hebben met de naam China Labor Bulletin, China Economic Review, China Auto News, China alles en nog wat . . . , die op geen enkele manier Chinees zijn, maar mediabronnen zijn die zijn vastgesteld door westerlingen die voornamelijk maar niet uitsluitend zionisten zijn en die, meestal opzettelijk, de feiten en fundamenten van China verkeerd interpreteren en verkeerd voorstellen.

We hebben door het Westen geproduceerde statistieken over alles wat met China te maken heeft, van GINI-coëfficiënten tot bankschuld, van bbp tot nationaal inkomen en levensstandaard, van onderwijs tot gezondheidszorg tot levensduur en kindersterfte, die allemaal, zelfs wanneer ze gebaseerd zijn op cijfers die aanvankelijk zijn verkregen van officiële Chinese overheidsbronnen, vervolgens worden gemasseerd en verkeerd worden voorgesteld om het tegenovergestelde van de realiteit te bewijzen. We hebben honderden, en misschien zelfs duizenden, boeken over China, meestal geschreven door dezelfde mensen die het land door dezelfde ideologische bril bekijken en dus meestal werken van historische fictie zijn, velen verwerpelijk.

De ingesleten notie van superioriteit, witte suprematie in feite, is een groot obstakel voor begrip, zelfs voor de goedbedoelenden. Wanneer de Chinezen naar een vreemd land reizen en getuige zijn van een vreemde cultuur, denken ze: “Ik ben anders”. Wanneer Amerikanen (en Canadezen, Britten, Aussies) een vreemde cultuur tegenkomen, denken ze “ik ben beter”. Het is ook waar dat met name de Amerikanen, maar de hele blanke en Engelstalige wereld in totaal, geen respect hebben voor en geen waarde zien in een andere cultuur, en stiekem geloven dat de hele wereld wil zijn zoals zij en dat aanspraken op culturele bescherming slechts een excuus zijn om het onvermijdelijke te vermijden, namelijk Amerikaanse klonen worden. Het is in deze gecombineerde en gecompliceerde context dat oprechte individuele westerlingen China proberen te begrijpen, een buitengewoon moeilijke taak in de omstandigheden.

De Chinezen zijn niet gehandicapt door de verschrikkingen van het christendom of de partijpolitiek, en ze bekijken de gebeurtenissen van buitenaf meestal niet door een vervormende lens. Westerlingen schilderen de Chinezen graag af als gehersenspoeld, maar in mijn lange ervaring zijn de Chinezen het minst gehersenspoeld van alle volkeren, terwijl Amerikanen in dit opzicht de posterboys zijn.

Vanwege al het bovenstaande, wanneer westerlingen naar elk aspect van China kijken, kunnen ze het duidelijk zien, maar meestal begrijpen ze niet wat ze zien. Omdat ze de wereld door hun ideologische bril bekijken, interpreteren ze hun misverstand in termen van wat die gebeurtenis zou betekenen als ze zich in hun land en in hun cultuur zouden voordoen. En vanuit deze verkeerde interpretatie van een misverstand vellen ze vervolgens oordelen en vormen ze conclusies die steevast verkeerd en vaak dwaas zijn.

Zo zei een hooggeplaatste Amerikaanse politica onlangs in een interview dat de Chinezen zich moeten ontdoen van wat zij hun “verlegenheid en gebrek aan vertrouwen” noemde. Het was buiten de grenzen van haar begrip om te beseffen dat wat ze zag niet verlegenheid of een gebrek aan vertrouwen was, maar bescheidenheid, een van de mooiste kenmerken van het Chinese volk. Noah Webster schreef dat “bescheidenheid het resultaat is van zuiverheid van geest“, en verder dat “onaangetaste bescheidenheid de zoetste charme van vrouwelijke uitmuntendheid is, het rijkste juweel in het diadeem van hun eer.”. Westerlingen zijn vaak geneigd om het eens te zijn met de beoordeling van de bovenstaande politicus omdat Chinezen zelden zullen reageren of reageren op deze openlijke provocaties, maar het gebrek aan reactie is meestal simpelweg omdat de Chinezen te bescheiden en beleefd zijn om je te vertellen wat ze echt van je denken. Ik kan getuigen dat het de Chinezen niet aan vertrouwen ontbreekt in vergelijking met welke andere beschaving dan ook, en ook dat ze weinig respect hebben voor de Amerikaanse versie van “in your face” die ze niet als vertrouwen zien, maar als arrogantie, onbeschoftheid en gebrek aan respect. En ja, ik weet beter dan jij dat sommige Chinezen zich heel slecht kunnen gedragen, veel toeristen komen in me op, maar dit zijn op geen enkele manier typisch Chinees maar een soort aberrationale subset die ik nog niet duidelijk heb kunnen definiëren.

Een ander voorbeeld was dat ik door een straat liep met een Amerikaanse kennis die commentaar gaf op de proliferatie van “rolstoelhellingen” die op vrijwel elk kruispunt in elke kleine en grote stad verschijnen. Vervolgens gaf hij me een proefschrift over China, het Chinese volk en de Chinese cultuur, gebaseerd op de schijnbare alomtegenwoordigheid van deze passages. Ik moest mijn opleiding onderbreken om hem te vertellen dat dat geen rolstoelhellingen waren, maar in plaats daarvan ontworpen voor fietsen.

Meer dan een paar westerse journalisten hebben ons verteld dat het veroordelingspercentage van China voor beschuldigde criminelen 99,9% is, dit aantal is uit de lucht gehaald omdat China die statistieken niet verzamelt en publiceert voor alle niveaus van rechtbanken uit alle steden, dorpen en provincies. Het vergelijkbare veroordelingspercentage in het Westen, althans voor Canada en de VS, is echter ongeveer 60% of iets minder, dit verschil wordt toegeschreven aan het hoogste niveau van democratische maagdelijkheid in het Westen en een buitengewoon hoog niveau van politie- en gerechtelijke corruptie in China. Maar is dat per se zo?

Wat nog belangrijker is, wat betekent het westerse veroordelingspercentage van 60%? Het betekent dat bijna de helft van alle mensen die beschuldigd werden van een misdaad, in feite onschuldig waren en dat het trauma en de kosten van een rechtszaak nodig waren om een onschuldige man uit de gevangenis te houden. Of, als we koppig willen zijn, kunnen we dit van de andere kant bekijken en beweren dat 100% van de aangeklaagden in feite schuldig waren, maar dat een slimme en dure advocaat hen vrijuit liet lopen. Is dat beter?

Het is waar dat China een hoog veroordelingspercentage heeft, maar dat komt omdat de Chinese politie misschien wel de meest grondige en gewetensvolle onderzoeken van elk land uitvoert. De politie zal pas een aanklacht indienen als ze 100% zeker zijn van de schuld van een man en ook dat ze niet alleen voldoende bewijs hebben voor een veroordeling, maar ook de grootste hoeveelheid indirect bewijs voor een rechter om de meest geschikte straf te bepalen. Het is het westerse systeem dat corrupt en ernstig gebrekkig is, niet dat van China, en China heeft geen FBI om frauduleuze beschuldigingen in te dienen als een methode om politieke dissidenten lastig te vallen.

Ik stond eens op het Maglev-platform op de luchthaven Pudong in Shanghai en keek toe hoe een man en zijn vrouw een verhitte discussie voerden met een politieagent die enkele minuten duurde. Ik was niet dichtbij genoeg om het onderwerp van hun debat te leren, maar de ruzie eindigde met de vrouw van de man die de agent in de schenen schopte. Ik kan meer dan een paar westerse steden bedenken waar dat geen goed idee zou zijn geweest.

De waarheid is dat mensen in China niet bang zijn voor de politie. In Canada of de VS passeert niemand een politieauto die op de snelheidslimiet op een snelweg rijdt, maar in China gebeurt het de hele tijd. Ik zei daarover tegen een vriend die zei: “Waarom zou ik bang voor hem zijn? Hij is mijn dienaar, niet mijn meester.” In China kan ik met een politieman discussiëren en zijn conclusies aanvechten zonder angst voor arrestatie wegens “wanordelijk gedrag”, maar in het echte leven gaat het veel verder dan dit.

Ik stak ooit een sigaret op in een winkelcentrum (Ja, ik weet het. Don’t tell me), en een politieagent kwam naar me toe om me te vertellen dat ik niet kon roken in het winkelcentrum. Dat wist ik natuurlijk al; Ik was bezig en dacht niet na. Ik vertelde hem dat, en ik verontschuldigde me en zei hem dat ik zou vertrekken. Hij liep me halverwege naar de deur, zijn collega voegde zich bij ons en zei iets humoristisch en we lachten, en ik ging naar buiten. Ik zag ze toen ik terugkwam, ik zwaaide en zij zwaaiden terug, en we waren vrienden. De belangrijkste overweging is dat hij me niet wilde straffen; hij wilde geen oorlog beginnen; hij wilde gewoon niet dat ik rookte in zijn winkelcentrum. Zolang ik bereid was, was een waarschuwing voldoende.

Als ik per ongeluk met mijn auto rijd waar ik dat niet zou moeten doen, is het resultaat hetzelfde. In Chinese steden zien we soms een auto geparkeerd staan op een trottoir, dit meestal omdat de eigenaar een dringende noodzaak heeft om slechts een minuut te stoppen in een stedelijk gebied waar parkeren bijna onbestaande is en het verkeer zwaar is. Maar zolang de straat vrij is en het trottoir voldoende ruimte heeft voor voetgangers om te passeren, zal de politie de auto even negeren, auto’s worden normaal gesproken alleen weggesleept als ze daadwerkelijk het verkeer blokkeren en bedlam veroorzaken; nooit als middel om inkomsten te innen zoals in het Westen zo gebruikelijk is.

Dit is een terzijde, maar het enige land ter wereld vergelijkbaar met China (voor zover ik weet) is Italië. In Rome vroeg ik eens aan een politieagent (dit is een waargebeurd verhaal) of ik mijn auto een paar minuten op een oprit kon laten staan terwijl ik de straat over rende om even koffie te drinken. Hij stemde toe, maar vroeg of ik mijn sleutels in de auto wilde laten liggen voor het geval hij hem moest verplaatsen. De oprit was de noodingang van een ziekenhuis.

In de VS, in Canada en in veel Europese landen zal het overschrijden van een visum – met zelfs maar één dag – u reden geven tot permanente spijt. Normaal gesproken zit je in een gevangeniscel totdat je je boete hebt betaald en een betaald ticket het land uit hebt, waarna de politie je naar de luchthaven brengt en je in het vliegtuig zet, en je geruime tijd niet mag terugkeren. Ik heb ooit mijn visum in China met ongeveer drie weken overschreden, hoewel het in mijn verdediging te wijten was aan een misverstand dat niet mijn schuld was, een excuus dat me geen sympathie zou opleveren in Canada of de VS. Maar toen ik door de douane- en immigratie-uitgang van China ging, keek de officier me streng aan en zei: “Weet je, dat moet je niet doen”. Pas toen besefte ik wat er was gebeurd, en toen hij de onbewuste aard van mijn overtreding en mijn oprechte spijt over het feit begreep, liet hij me vrij van schade aan boord van mijn vliegtuig gaan. Nogmaals, hij wilde me niet straffen, hij wilde geen oorlog beginnen; hij wilde gewoon dat ik de wetten gehoorzaamde.

Ooit, om redenen die ik me niet kan herinneren, heb ik al mijn energierekeningen netjes bij elkaar in een bureaula gedeponeerd en vergat ze. Een maand of twee later vond ik kleine witte briefjes aan de buitenkant van mijn voordeur, die verzoeken om betaling waren. Het managementkantoor vroeg me om de rekeningen en het geld bij hen achter te laten, en ze belden de nutsbedrijven die een koerier stuurden om de betalingen op te halen. Geen boete, geen rente, geen verwijten, geen denial of service. De nutsbedrijven wilden me niet straffen; ze wilden geen oorlog beginnen; ze wilden gewoon dat ik mijn rekeningen betaalde. Ik kwam eens thuis na het eten en ontdekte dat mijn huis geen elektriciteit had. Het was slechts een breekhamer die snel werd gereset, maar op dat moment vroeg ik me hardop af aan een vriend of misschien de elektriciteit was afgesloten omdat ik mijn rekening was vergeten te betalen, en ze zei: “Ik heb nog nooit van zoiets gehoord“.

Westerlingen zijn gefascineerd door het Chinese culturele concept van Guanxi, waarvan Wikipedia ons vertelt dat het “de fundamentele dynamiek in gepersonaliseerde sociale netwerken van macht definieert, die het best kan worden omschreven als de relaties die individuen cultiveren met andere individuen, en is een cruciaal systeem van overtuigingen in de Chinese cultuur.” Ook dat westerlingen de term “in plaats van te verwijzen naar “verbindingen” en “relaties” gebruiken, omdat geen van deze termen voldoende de brede culturele implicaties weerspiegelt die Guanxi beschrijft.” (1) Dit is zowel waar als onwaar, wat bewijst dat Wikipedia Guanxi net zo min begrijpt als de columnisten van de New York Times. We hebben een gezegde in het Westen dat “Het is niet wat je weet, maar wie je kent“, het concept van een individu dat profiteert van vriendschappen en verbindingen is universeel en niet specifiek voor China.

Maar in China hebben vriendschappen en zogenaamde ‘connecties’ een smaak van vertrouwen en verantwoordelijkheid die nergens anders ter wereld bestaat, althans niet bij mijn weten. Een goede vriendin kocht een nieuw huis voor haar ouders en wilde met de ondertekening van het contract de volle prijs contant betalen om zo te profiteren van een aantrekkelijke korting. Ze kwam 200.000 dollar tekort en belde om te vragen of ik haar het geld wilde lenen om de betaling te voltooien. Ik stemde toe zonder er zelfs maar over na te hoeven denken en maakte het geld dezelfde dag nog over naar haar rekening. Als ik het me goed herinner, gaf ze me op een gegeven moment een schuldbekentenis, maar ik heb geen idee wat ik ermee heb gedaan en de lening is terugbetaald. Omgekeerd, toen ik mijn laatste huis kocht, wilde ik om dezelfde reden het volledige bedrag contant betalen met het koopcontract, maar het grootste deel van mijn geld was gesekwestreerd in bank-GIC’s die enkele maanden niet rijpten en ik kwam $ 35.000 tekort. Ik was met een andere vriendin aan het kletsen over mijn huis en vroeg of ze me het geld wilde lenen. We liepen meteen de straat over naar haar bank en ze gaf me het geld, geen vragen gesteld.

Er is een biologische aardbeienboerderij in de buurt van mijn huis, met de zoetste aardbeien die ik ooit heb geproefd (ook de duurste). Ik kocht soms een mand als cadeau voor de meisjes in het vastgoedbeheerkantoor. Op een dag sloot ik mezelf op uit mijn eigen huis, nadat ik had nagelaten een set sleutels op kantoor achter te laten. Maar een jong meisje op kantoor deed veel moeite om een slotenmaker te vinden, die uit een andere stad op 40 km afstand moest komen om mijn deur te ontgrendelen. Toen ik ontdekte dat ik geen contant geld had om hem mee te betalen, onderhandelde het jonge meisje, misschien pas 20 jaar oud, over de prijs van de man met 40% en betaalde hem van haar eigen rekening.

Om te zeggen dat zulke dingen niet zouden gebeuren in het Westen, zelfs niet met familie, is een enorm understatement. In China zijn ze normaal, ondersteund door een culturele kwaliteit van vertrouwen en verplichting die niet kan worden doorgrond door iemand die in het Westen woont. De Engelse taal, hoe precies het ook is, heeft geen woordenschat om de kwaliteit van deze relaties en de onafscheidelijke verplichting die eraan inherent is, uit te leggen.

Een belangrijke klacht die bedrijfsleiders, vooral Amerikanen, over China uiten, is dat de Chinezen zich vaak niet aan de voorwaarden van een contract houden. Vanuit Amerikaans oogpunt hebben ze gelijk, maar dat Amerikaanse standpunt is net zo zwart-wit als hun politieke religie, vandaar de cultuurschok. Voor Amerikanen is de Chinese ondertekening van een contract slechts een tussenfase in een permanent onderhandelingsproces, terwijl het terecht deel zou moeten uitmaken van de Tien Geboden, omdat het in steen is geschreven. Dit is gemakkelijk te begrijpen, maar het gaat volledig voorbij aan het westerse ideologische intellect.

Ik wil hier een analogie gebruiken, een die China vergelijkt met Japan, maar die evenzeer geldt voor het Westen. Japanse eetstokjes zijn taps toelopend tot een puntig uiteinde en wanneer de Japanners vis eten, kunnen ze met deze eetstokjes gemakkelijk eerst alle botten eruit pikken en vervolgens de vis opeten. Maar Chinese eetstokjes zijn niet taps toelopend en zijn meestal bot aan de uiteinden. De Chinezen eten dus de hele vis op en pikken de botten er dan één voor één uit als ze ze vinden. In het Westen is dit hoe we naar een huwelijk kijken. We weten dat er in de toekomst moeilijke periodes zullen zijn, maar we willen het huwelijk en we gaan verder met het impliciete begrip dat we door die periodes heen zullen werken als ze zich voordoen. De Chinezen passen dezelfde intentie toe op zakelijke transacties. Het is niet verkeerd; het is gewoon anders.

Op een dag, toen mijn kinderen veel jonger waren, kwam ik thuis en vond een gebroken raam. Ik vroeg wat er gebeurde en wie het deed, en een van mijn zoons bekende. Maar wat denk je dat mijn reactie zou zijn geweest als mijn zoon had gezegd: “Ik weiger te antwoorden op grond van het feit dat ik mezelf zou kunnen beschuldigen” of erger, als hij had gezegd: “Ik denk niet dat je kunt bewijzen dat ik het heb gedaan, dus ik pleit niet schuldig. Geef het je beste kans.” Ik ben van nature een zachtaardig persoon, maar elk kind van mij dat zo’n positie inneemt, zou een klap op het hoofd krijgen die hij niet zou vergeten.

En nu komen we bij het rechtssysteem van China, dat op precies dezelfde manier werkt als wij onze kinderen opvoeden. Als je betrapt wordt op iets verkeerds doen, beken je, geef je je misdaad toe en, als je een goed gevoel hebt, verontschuldig je je, betuig je je spijt voor wat je hebt gedaan en werp je jezelf op de genade van je vader. Het helpt enorm als je spijt en excuses oprecht zijn. Maar als je bij de Chinese politie en rechtbanken koppig en arrogant wilt zijn en de politie wilt dwingen tot een langdurig onderzoek en de rechtbanken tot een lang proces, zul je geen genade ontvangen wanneer je schuldig wordt bevonden, en geen slimme advocaat zal je redden. Dat is precies wat we onze kinderen leren. Als een kind liegt en probeert de schuld te ontlopen, zal de straf onvermijdelijk zwaarder zijn, en dat is zoals het zou moeten zijn. In die zin is het Chinese rechtssysteem perfect, terwijl het westerse systeem domweg gebrekkig is. In Chinese rechtbanken mogen advocaten niet liegen of oneerlijke beschimpingen uiten of kwetsbare getuigen aanvallen zoals in het Westen.

Het is hetzelfde met het proces van plea-bargaining dat de Amerikanen wanhopig proberen china op te dringen als een superieure methode om met misdaad om te gaan. Maar het is niet superieur; het is in plaats daarvan een enorme fraude die wordt gepleegd. Het probleem is dat Chinese rechters bijna ondoordringbaar zijn gebleken voor omkoping en Chinese advocaten niet zijn opgeleid om in een rechtszaal te liegen. Dus wat te doen als Amerikanen worden beschuldigd van misdaden in China, zoals ze in toenemende mate zijn en in toenemende mate zullen zijn? Het voordeel van plea-bargaining is dat het rechterlijke beslissingen en veroordelingen van de rechters en de rechtbanken verwijdert en deze discretionaire bevoegdheid overdraagt aan twee groepen advocaten op basis van de hoopvolle theorie dat advocaten gemakkelijker kunnen worden omgekocht dan rechters. Nogmaals, in dit opzicht is het Chinese systeem perfect, terwijl het het westerse (Amerikaanse) rechtssysteem is dat zo ernstig gebrekkig is. We hoeven alleen maar te denken aan de recente gebeurtenissen in de VS, waar Jeffrey Epstein 200 jaar gevangenisstraf vermeed voor zijn internationale minderjarige sekshandelring, alleen bereikt door beslissingen over schuld en straf uit de rechtbanken te verwijderen en het volledig in de handen van advocaten en geld te leggen, allemaal gedaan zonder het voordeel van zonlicht.

Laten we even terugkeren naar de westerse media. Ik zal beginnen met John Bussey in de Wall Street Journal die, in een kort artikel getiteld “China: Pesten tot welvaart“, een Nobelprijs won voor oneerlijke en onethische berichtgeving. Dit was zijn artikel gedeeltelijk:

“Kijken hoe China Wal-Mart Stores deze week pest – en kijken hoe Wal-Mart zich onder het pak slaag neerbuigt – is een gênante herinnering aan een eenvoudig feit: China, ‘s werelds snelst groeiende grote markt, heeft de overhand met het Amerikaanse bedrijfsleven. De reeks protectionistische barrières, de zwakke rechtsstaat en de sirene-achtige markt maken gebeurtenissen als deze vrijwel onvermijdelijk. In de winkels van het bedrijf in de stad Chongqing werd niet-organisch varkensvlees als ‘biologisch’ bestempeld. Dit was de fout. Het varkensvlees was verder prima. Deze fout aangrijpend in een tijd waarin inflatie een heet hangijzer is in China, beschuldigden ambtenaren Wal-Mart ervan het publiek te bedriegen door premiumprijzen voor regulier vlees in rekening te brengen. Ze legden het bedrijf een boete op, sloten alle 13 Wal-Marts in de stad en zetten een aantal Wal-Mart-medewerkers gevangen. De acties speelden goed in de landelijke media. Er is weinig of geen verhaal in autoritair China wanneer zoiets gebeurt met een Amerikaans bedrijf. Er zijn geen reguliere rechtbanken. Net als veel andere Amerikaanse bedrijven die in China in strijd zijn met nationalistische sentimenten, kon Wal-Mart alleen maar om vergeving smeken. Het heeft bijna 350 winkels in China met een omzet van $ 7,5 miljard. Dus zakte Wal-Mart op zijn knieën.” Hij eindigde met een verbazingwekkende bewering waarin hij slim een (niet-bestaande) “Amerikaanse leidinggevende in Beijing die deze zaken in de gaten houdt” citeerde die zou hebben gezegd dat Wal-Mart veel meer had gedaan dan Chinese bedrijven “om de veiligheid van de voedselvoorziening van het [land] te waarborgen.” (2)

We zouden allemaal medelijden moeten hebben met de arme baby Wal-Mart, met slechts $ 7,5 miljard aan inkomsten in China en gedwongen om “op de knieën te vallen” omdat “er geen reguliere rechtbanken zijn” en “autoritair” China “een zwakke rechtsstaat” heeft. Slecht China, geen twijfel mogelijk.

Maar zo was het niet. China had jaren van problemen gehad met Wal-Mart die herhaaldelijk elke wet in de boeken overtrad. Diezelfde winkels verkochten al jaren gewoon varkensvlees met het label biologisch, waarbij ze elke keer werden gevangen en een triviaal bedrag kregen, alleen al in de voorgaande 7 maanden 8 keer. Het was zo erg dat toen de inspecteurs de winkel verlieten met de in beslag genomen illegale producten, het personeel van Wal-Mart al bezig was om nog meer gewoon varkensvlees als biologisch te labelen. Het was gewoon een spel waarbij de winkelprijs vele malen hoger was en de winsten zo groot dat de overlast van inspecteurs triviaal was. Wat het spel veranderde, was dat de inspecteurs de laatste keer een verkeerde afslag namen toen ze de winkel verlieten en zich in een gekoelde ruimte bevonden met 75.000 kilogram gewoon varkensvlees gelabeld als biologisch. En zo was Wal-Mart “het veiligstellen van de veiligheid van china’s voedselvoorziening“. Maar volgens Bussey van de WSJ maakte een lage klerk een onschuldige “fout” en labelde een paar pakketten vlees verkeerd, maar de gemene, autoritaire Chinese regering die geen rechtbanken en geen rechtsstaat heeft, deed het bedrijf “op de knieën vallen“.

Ik kan tientallen zwaar gedocumenteerde gevallen geven waarin buitenlandse bedrijven, meestal Amerikaanse, de meest flagrante misdaden in China hebben gepleegd, maar toch herhaaldelijk werden gewaarschuwd in plaats van zwaar te worden gestraft zoals ze in elk westers land zouden zijn geweest. In één geval werd Coca-Cola gedwongen om ongeveer 100.000 kisten gebottelde dranken te vernietigen vanwege een gruwelijk hoog niveau van chloor dat, zo werd ontdekt, in de drankjes werd gegoten om een even hoog niveau van fecale bacteriën te doden. In het Westen zou de bedrijfslicentie van het bedrijf zijn geannuleerd, vooral gezien de leugens die het bedrijf vertelde, zelfs op de nationale televisie om te beweren dat hun product “volkomen veilig” was terwijl dat duidelijk niet het geval was. Het is ook vermeldenswaard dat van de tien grootste zakelijke consumentenfraudes die de afgelopen jaren in China zijn gepleegd, er acht waren door Amerikaanse bedrijven zoals P & G, OSI, Nike, GSK, KFC. (3) (4)

In een soortgelijk geval meldden de westerse media ad nauseum dat “een Chinese mensenrechtenadvocaat” gevangen was gezet door “De Communistische Partij“, zogenaamd omdat hij een Chinese mensenrechtenadvocaat was. Nogmaals, slecht China. Maar nogmaals, dat is niet precies hoe het was.

Het was waar dat deze advocaat bij een of twee gelegenheden had opgetreden voor iemand die een klacht had over het systeem, het verhaal werd verweven in de westerse zionistische pers dat hij ten onrechte in de gevangenis werd gegooid omdat hij het aandurfde om een uitdaging tegen de “autoritaire, totalitaire en brutale” “Chinese dictatuur” te helpen en, nog erger, de wankele positie van de Communistische Partij van China durfde aan te vechten die iedereen zou uitroeien omwille van het behoud van hun “zwakke greep op de macht“. In slechts één artikel van bijna 100 dat ik over dit specifieke geval in de westerse pers las, was er zelfs een suggestie van een verzachtende omstandigheid. In slechts één artikel werd in de allerlaatste zin vaag melding gemaakt van “een fiscaal probleem“.

Dat ‘belastingprobleem‘ was iets meer dan niets. In China zijn er verschillende classificaties van aankoopontvangsten, waarvan er slechts één bruikbaar is voor aftrek van vennootschapskostenbelasting. In veel westerse landen is zelfs een kassabon in dit opzicht bruikbaar, maar in China moeten we een officieel ontvangstbewijs hebben met een overheidsstempel. Omdat deze ontvangsten gelijk zijn aan een belastingkrediet van 25%, zijn ze waardevol en worden ze soms verhandeld. Als ik officiële belastingontvangsten heb die mijn bedrijf niet kan gebruiken, kan ik ze aan u verkopen tegen 10% van de nominale waarde en kunt u 15% besparen op uw vennootschapsbelasting. In dit geval hadden deze ‘mensenrechtenadvocaat’ en vier van zijn vrienden, allemaal advocaten, een bedrijf gerund waar ze valse belastingontvangsten afdrukten en verkochten aan nietsvermoedende bedrijven, in totaal meer dan $ 300 miljoen waard. Alle vijf werden gearresteerd en in de gevangenis gegooid, maar volgens de zionistische media werd deze hoofdadvocaat (alleen) niet gevangengezet door de rechtbanken, maar door “de Communistische Partij“, en niet voor een massale namaakfraude, maar voor het verdedigen van de armen en hulpelozen die het slachtoffer waren van de wrede communisten. Als westerlingen alleen een dieet van dagelijkse artikelen zoals deze hebben die hen door hun meest vertrouwde media worden gepresenteerd, hoe is het dan mogelijk voor iemand om iets over China nauwkeurig te begrijpen?

China staat bekend om zijn lage misdaadcijfers. Steden als Shanghai en Beijing, samen met Tokio en Singapore, leiden de wereld in bijna alle aspecten van persoonlijke veiligheid. Ik heb door bijna elk deel van dit land gereisd, van de grootste steden tot landelijke gebieden, bij daglicht en de donkerste nacht, alleen en metgezellen, en in 15 jaar kan ik eerlijk zeggen dat ik me nooit de minste zorgen heb gemaakt over mijn persoonlijke veiligheid, en in feite was de gedachte nooit in me opgekomen.

In deze context van afwezigheid van criminaliteit heeft China cheques en kaarten omzeild ten gunste van een universeel betalingssysteem voor mobiele telefoons, maar is het in sommige opzichten nog steeds een contante samenleving, die verrassend genoeg nog steeds rekeningen gebruikt voor veel grote transacties. In elke stad in China zien we dagelijks mensen in de rij staan bij een geldautomaat, geduldig wachtend terwijl één persoon enorme stapels rekeningen in de machine voert, 10.000 RMB per keer, de stapel contant geld vaak meer dan misschien $US 50.000. Dit is zo’n veel voorkomende transactie dat het door iedereen volledig wordt genegeerd. In mijn 15 jaar in China heb ik nog nooit gehoord van iemand die wordt beroofd bij een geldautomaat.

Stedelijke overheden in China onteigenen vaak voor herontwikkeling van het centrum van land met oude en vervallen woningen, waardoor de westerse media de “brutale, autoritaire verplaatsing” van burgers afkeuren, maar nogmaals, dat is niet precies hoe het echt is. Deze oude huizen zijn geen erfgoedsites, maar meestal ellendige en verarmde krotten met één kamer die een gemeenschappelijke keuken en badkamer delen, waar ramen en deuren wind en regen lekken en zowel verwarming als airconditioning missen. De lokale overheden verhuizen een hele kleine stedelijke gemeenschap naar een buitenwijk waar ze mooie nieuwe appartementsgebouwen hebben gebouwd die gratis aan de mensen worden overgedragen. De nieuwe huizen zijn appartementen met één of twee slaapkamers, gebouwd volgens een goede standaard, met echte toiletten en badkamers en keukens, veel mooier dan deze ontheemde burgers ooit hadden kunnen hopen. Iedereen die niet wil verhuizen, krijgt een contant bedrag voor zijn oude huis, maar omdat stedelijke woningen erg duur zijn, is het accepteren van het nieuwe huis de universele optie. Op dezelfde manier heeft de Chinese nationale overheid onlangs meer dan 60.000 nieuwe huizen in Tibet gebouwd, gratis aan de mensen gegeven, om ze uit de armoede te halen, ze samen te voegen in echte gemeenschappen en te helpen het milieu te beschermen. De westerse media weigerden unaniem dit te melden.

Verder met huisvesting ondernemen de nationale en stedelijke overheden van China actie om de huizenprijzen te matigen op basis van het dictatoriale communistische uitgangspunt dat huizen huizen zijn om in te wonen, niet “activa voor speculatie en winstbejag“. In de zeer grote centra zijn huizen vrij duur, veel minder in de buitenwijken en tweede en derderangs steden, maar toch bezit ongeveer 90% van alle Chinezen hun eigen huis en ongeveer 80% hiervan is volledig betaald. Bankhypotheken zijn ongewoon in China, hoewel ze tot op zekere hoogte groeien. De Chinezen houden niet van “het gevoel” schulden te hebben en een hoge spaarquote zit in het Chinese DNA, wat leidt tot aanbetalingen van huizen van meestal 40% tot 50%, waarbij het saldo wordt geleend van de uitgebreide familie en in de loop van de tijd renteloos wordt terugbetaald. China is bij mijn weten het enige land waar een jong stel gemakkelijk geld kan lenen voor een huisaankoop van tantes, ooms, neven en nichten, grootouders en contant kan betalen voor hun eerste huis, en paren met een laag inkomen kunnen vaak onder de kostprijs gesubsidieerde woningen kopen van de overheid of, verrassend genoeg, van veel staatsbedrijven die goedkope woningen bouwen van hun overtollige winsten. Socialisme op zijn best.

Op dezelfde manier schreef ik in mijn artikel over socialisme dat er in Xi’An een school is met een van de mooiste campussen ter wereld, hectaren groen gras, een olympisch zwembad, bloementuinen, mooie flatgebouwen en herenhuizen voor de faculteit en studenten. De school werd gebouwd met overwinsten van een lokaal staatsbedrijf voor tabak dat iets wilde geven aan de gemeenschap. Het bedrijf bouwde niet alleen de school, maar betaalt ook de jaarlijkse exploitatiekosten.

Verder met huisvesting (en andere grote aankopen), houden de Chinezen niet van het gevoel iets te kopen dat wordt gebruikt, dit geldt voor huizen, auto’s, grote apparaten. Als de Chinezen een gebruikte auto kopen, is het een eerste auto en maximaal één of twee jaar oud, de rest verdwijnt in de landelijke gebieden als tijdelijk maar betaalbaar vervoer. Als een Chinees een gebruikt huis koopt, is hun eerste daad om het interieur volledig te gutsen, de hele woning te strippen tot kaal beton en het hele huis te reconstrueren om het ‘nieuw‘ te maken, deze renovatie wordt eenvoudigweg als vanzelfsprekend beschouwd als onderdeel van de aankoopkosten.

Laten we even terugkeren naar de onbetaalde energierekeningen. In het Westen sluiten nutsbedrijven elektriciteit of gas meestal onmiddellijk op de vervaldatum af en brengen ze de huiseigenaar vervolgens een aanzienlijke heraansluitingskosten, een financiële boete en extra rente over het verschuldigde bedrag in rekening. Deze harde houding is verrassend afgeleid van het verwrongen christendom van het Westen, waar je volgens de bankiers een zonde hebt begaan – een overtreding tegen God – door je rekening niet op tijd te betalen en daarom ‘verdient‘ om gestraft te worden. Het nutsbedrijf sluit je elektriciteit niet af omdat het het geld nodig heeft, maar omdat het je wil straffen, om je te laten lijden voor je overtreding tegen de god van het geld. De Chinezen, die niet terminaal besmet zijn met deze heiligschennende versie van religie, kunnen het bestaan van een dergelijke houding niet doorgronden. Het Westen, in hun gretigheid om China te vernietigen, kan op zijn beurt het concept niet doorgronden dat “vrijheid van religie” inherent de mogelijkheid van vrijheid van religie omvat. Maar de Chinezen hebben in feite wat we een religie zouden kunnen noemen (naast het boeddhisme), een die is afgeleid van Confucius en zachtmoedigheid, vergeving en begrip onderwijst. Confucius onderwees alleen hervorming en onderwijs, nooit straf, althans niet in een burgerlijke context. Dit brengt ons bij de verrassende maar onontkoombare conclusie dat de Chinezen veel betere christenen zijn dan de christenen zelf.

Dit is een van de redenen waarom China, met meer mensen dan de VS en Europa samen, slechts 1/1.000e zoveel advocaten heeft. De Chinese manier is om geschillen te beslechten door discussie en onderhandeling, nooit met geweld. Dit is zo waar dat in veel politiebureaus in China de eerste kamer die je ziet als je door de deur loopt een ‘onderhandelingskamer’ of een ‘geschillenbeslechtingskamer‘ is. De politie zal vele vormen van geschillen modereren die mogelijk kunnen worden opgelost zonder het indienen van strafrechtelijke aanklachten of civiele rechtszaken. De Amerikaanse manier, en in feite de manier van de blanke man, is om de politie te bellen en een advocaat in te huren, daarom geven Amerikanen elk jaar meer uit aan advocaten dan aan de aankoop van nieuwe auto’s. De Chinese manier is beter.

Dit is waarschijnlijk een geschikte plaats om erop te wijzen dat, afgezien van de normale grensgeschillen tussen naburige naties, alle oorlogen van de wereld zijn geïnitieerd door de christenen en joden, in de voetsporen van hun God wiens belangrijkste gebod was: “Gij zult niet doden“. Voor het geval je het niet weet, China is nog nooit een oorlog met iemand begonnen, en de laatste slag van het land was een kleine grensruzie ongeveer 50 jaar geleden, een die werd begonnen door India en niet door China.

Een indicatie van de inherente socialistische en humanitaire aard van het Chinese volk is hun houding ten opzichte van innovatie en intellectuele eigendom, een krachtig geschilpunt tussen China en het kapitalistische Westen. In het Westen werden in de afgelopen jaren octrooien verleend voor een periode van slechts drie jaar, genoeg tijd voor een uitvinder om zijn uitvinding te produceren of te verkopen, en dit alleen voor creaties die als maatschappelijk nuttig worden beschouwd. Er was geen patentbescherming voor barbie’s plastic borsten of Apple’s belachelijke “rechthoek met afgeronde hoeken“.

We kunnen het zo zien: als je me een humoristisch verhaal vertelt en ik herhaal het aan een ander, ben je niet beledigd als ik je niet als ‘de eigenaar’ van de grap vermeld en in feite ben je blij dat mijn waardering voldoende was om het verder te vertellen. Dit is in wezen het Chinese standpunt over innovatie. Ze zijn niet beledigd dat je een creatie zo leuk vond als om het te kopiëren en te verbeteren en, in het echte leven, deze vlaag van activiteit van de hele natie die een nieuwe uitvinding omringt, produceert echte creativiteit en ontwikkeling. Bijna elke nieuwe uitvinding is in het begin primitief en vereist veel wijziging en aanpassing om te resulteren in zijn uiteindelijke perfecte vorm. Bij afwezigheid van de ontworpen belemmeringen voor innovatie en concurrentie door de brutale IE-wetten van het Westen, is de natuurlijke Chinese manier om een nieuwe uitvinding te laten ontsnappen naar de nationale bevolking, waar mogelijk miljoenen mensen zullen bijdragen aan de wijziging en ontwikkeling, wat niet alleen resulteert in een verbazingwekkend snelle evolutie van een nieuw product, maar ook in het vrije vermogen om de hele bevolking ten goede te komen in plaats van angstvallig beperkt te zijn tot het egoïstische voordeel van één persoon. Dit is de reden dat de IE-wetten van China zoveel minder agressief zijn dan die van het Westen, vooral van de VS. De natuurlijke, aangeboren en diepgewortelde Chinese zorg is in het voordeel van de natie, van alle mensen, en ik maak me zorgen dat China wordt gecorrumpeerd door de wrede hebzucht die inherent is aan het westerse kapitalisme, wat blijkt uit de “aanscherping” van de IP-wetgeving van het land.

Er is nog een ander punt dat het vermelden waard is, namelijk dat van het tempo van de veranderingen in China. Westerse landen hadden het grootste deel van 100 jaar nodig om te industrialiseren en van agrarische samenlevingen naar stedelijke ontwikkeling te gaan, terwijl China dit in misschien 30 jaar, één generatie, voor elkaar kreeg. Wanneer jonge mensen in China vandaag trouwen, willen ze een nieuw huis, een nieuwe auto en een buitenlandse vakantie. Toen hun ouders getrouwd waren, wilden ze een fiets, een radio en een naaimachine. Ik heb veel Chinezen van begin 30 gesproken die me vertellen dat toen ze pas tien jaar geleden afstudeerden aan de universiteit, ze zich niet konden voorstellen dat ze een nieuw huis zouden bezitten en een auto zouden hebben en pas tien jaar later Europese vakanties zouden nemen. Zo’n enorme verandering die met zo’n snelheid aan een samenleving wordt toegebracht, creëert natuurlijk een groot aantal spanningen, en het is de verdienste van de Chinese nationale regering en de buitengewone kwaliteit van haar leiders dat deze spanningen zijn beheerd met behoud van een krachtige samenhang in de Chinese samenleving, de uitzonderingen zijn meestal klein.

Dit is zo waar dat consequent in alle peilingen ten minste 85% en vaak 95% van de bevolking een groot vertrouwen in hun regering en steun voor haar acties uitdrukt. (5) De NYT had een recent redactioneel artikel dat hen in het schrijven moet hebben verstikt, maar dat schoorvoetend toegaf dat de Chinezen hun regeringssysteem in grote lijnen steunen en dat het voor hen heel goed lijkt te werken. In een artikel in het tijdschrift The Economist beklaagde de schrijver zich in diepe shock over het feit dat “een onthutsend hoog percentage van de Chinese bevolking erg blij lijkt met hun regering“. Een paar jaar geleden probeerden de Amerikanen, die deze statistieken niet geloofden, het Chinese volk te provoceren tot een “Jasmijnrevolutie“, waarbij ze de Chinese sociale media overspoelden met een oproep om samen te komen in Wangfujing in het centrum van Beijing om te protesteren tegen hun “brutale totalitaire regering“. Helaas voor de Amerikanen hadden de Chinezen die interesse niet en kwam er niemand opdagen om te protesteren. De enige deelnemer was de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Jon Huntsman die de (niet-bestaande) resultaten van zijn handwerk kwam bekijken, en die werd herkend en zo belachelijk werd gemaakt door het aanwezige winkelend publiek dat hij zijn staart tussen zijn benen stak en dekking zocht. (6)

Vanwege de snelheid van sociale verandering is het tegenwoordig in China echter mogelijk om overblijfselen van de vorige generatie ongerijmd vermengd te zien met die van de nieuwe tijd. Wat dit betekent is dat je beeld van China heel erg gekleurd kan worden door je focus. De rijksoverheid heeft inderdaad in zeer korte tijd 800 miljoen mensen uit de armoede gehaald, maar we kunnen nog steeds zakken van armoede vinden, simpelweg omdat het niet mogelijk is om alles tegelijkertijd te doen. Dus, in een treinstation ergens, kunnen we in één weergave de slankste en snelste vijfde generatie 350 km / uur hogesnelheidstreinen zien naast een eerste generatie 50 km / uur. trein. Wanneer totaal verschillende generaties tegelijkertijd naast elkaar bestaan, kunnen we naar elke sector kijken en bewijs vinden om te bewijzen wat voor punt we ook willen bewijzen. Degenen die China willen kleineren, zullen gewoon een brandpunt kiezen dat het land in een ongunstig daglicht stelt en dat presenteren als de basisvoorwaarde van het hele land.

Notities

(1) Guanxi – Wikipedia

(2) John Bussey | De Wall Street Journal

(3) China-schandaal kost OSI Group honderden miljoenen

(4) Drugsgigant werd geconfronteerd met een afrekening toen China zich richtte op omkoping

(5) http://www.unz.com/article/should-we-compete-with-china-can-we/

(6) China’s jasmijnrevolutie: politie maar geen demonstranten

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Bilderberggroep, Deep state, Fascisme, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, NWO, Politiek, Rothschild, Vaticaan, Zionisten | Een reactie plaatsen

Palestina voordat de zionisten het stalen

“Palestina behoort tot de Arabieren in dezelfde zin dat Engeland behoort tot de Engelsen of Frankrijk tot de Fransen.” – Mahatma Gandhi

Moderne Joden – de Asjkenazim, Sefardim, Samaritanen,Europeanen, Afrikanen, enz. – zijn niet van het zaad van Jakob/Israël, dus niet van de Semitische afstamming van de 12 Hebreeuwse stammen met wie God het Oude Verbond had. Zij zijn slechts bekeerlingen tot het Jodendom/Farizeïsme, en daarom noch het Uitverkoren Volk, noch de afstammelingen van Abraham – vooral omdat alle Hebreeën onherroepelijk dood zijn.

“Aan uw (Abrahams) nakomelingen geef Ik dit land…”. Genesis 15:18

Met andere woorden, zionistische Joden, die beweren dat Palestina van hen is, zijn gewoon naakte bedriegers en leugenaars die zich voordoen als Hebreeën om het land te stelen. Ze kunnen onmogelijk beweren dat Palestina, dat ze onder Bijbelse voorwendselen hebben gestolen, hun Abrahamitische erfenis is.

“De HEERE was heel boos op Israël en verwijderde hen uit zijn zicht… En de HEERE verwierp al het zaad van Israël, en kwelde hen, en bevrijdde hen in de hand van spoilers, totdat Hij hen uit zijn zicht had geworpen.” 2 Koningen 17:18,20

Bijgevolg behoort Palestina niet toe aan bekeerde Joden. Geen centimeter ervan.

PALESTINA STELEN EN GODS GEBODEN BREKEN

Palestina was geen land zonder volk voor een volk zonder land, en het was geen staat van zand, malaria en vliegen zoals zionistische Joden ons willen doen geloven. Het was een volledig functionerend land met een aanzienlijke Arabische bevolking.

Palestina Post
Palestina Currency Board

Jeruzalem, Palestina 1900s

Maar dat veranderde allemaal toen niet-Semitische, niet-Hebreeuwse, zionistische Asjkenazische Joden – die hun thuisland Khazaria verloren en op zoek waren naar een nieuw land – Palestina binnenstroomden voor, tijdens en na de 2e Wereldoorlog.

Eenmaal op de grond creëerden ze vele terroristische groeperingen zoals de Irgun,de Stern-bendeen Haganah. Ze terroriseerden de Palestijnse bevolking, doodden duizenden en duizenden en dwongen honderdduizenden uit hun huizen en naar naburige Arabische landen.

“We zullen de Arabieren verdrijven en hun plaats innemen. Bij elke aanval moet een beslissende slag worden toegebracht, resulterend in de vernietiging van huizen en de verdrijving van de bevolking,” verklaarde de nep-Hebreeuwse Asjkenazi David Ben-Gurion, een premier-dief van Israël (1949-54, 1955-63), in een brief aan zijn zoon (1937).

Verdreven Palestijnse vluchtelingen 1948

Als gevolg hiervan stalen de Ashkenazim Palestina in 1948 en hernoemden het Israël om zichzelf opnieuw uit te vinden als Hebreeën en goedgelovige christenen in het Westen te misleiden. Zie hoe de Asjkenazische Joden het Westen veroverden.

Die onteigening staat bekend als de Nakba.

“De Nakba, of ‘catastrofe’ in het Arabisch, hoeft niet alleen te verwijzen naar de meer dan 700.000 Palestijnen die werden verdreven of gevlucht in terreur tijdens de oprichting van Israël. Het kan ook de vele verdrijvingen oproepen die sindsdien hebben plaatsgevonden: de ongeveer 300.000 Palestijnen die Israël verdreef toen het in 1967 de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook veroverde; de ongeveer 250.000 Palestijnen die niet konden terugkeren naar de Westelijke Jordaanoever en Gaza nadat illegale zionisten staat Israël hun verblijfsrechten tussen 1967 en 1994 had ingetrokken; de honderden Palestijnen wiens huizen Israël alleen al in 2020 heeft gesloopt,” schreef Peter Beinart in de New York Times.

Tijdens deze etnische zuivering door de Joden werden talloze Palestijnen afgeslacht, waarbij een groot aantal van hun land werd onteigend. De meerderheid van degenen die nog steeds in het land wonen, zijn gesegregeerd, terwijl miljoenen anderen momenteel vluchtelingen zijn in naburige Arabische landen, wachtend om terug te gaan naar hun gestolen huizen.

Door een dergelijke handelwijze in gang te zetten, overtraden de zionistische Joden, die zich voordeden als de Hebreeën van het Oude Verbond, hypocriet de helft van de geboden van dat Verbond.

“Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet misbruiken, want de Heere zal niemand schuldig houden die zijn naam misbruikt.” Exodus 20: 7

“Gij zult niet moorden.” Exodus 20:13

“Gij zult niet stelen.” Exodus 20:15

Nep-Hebreeuwse milities die Palestijnen in 1948 uit hun huizen in de stad Ramle schopten

“Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw buurman r . Exodus 20:16

“Gij zult het huis van uw naaste niet begeren, gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren, noch zijn dienaar, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.” Exodus 20:17

Zionistische Joden zijn geen kolonisten. Het zijn dieven, leugenaars, bedriegers en moordenaars. Palestina werd gestolen, puur en eenvoudig.

Sindsdien is er geen vrede geweest in het Midden-Oosten, en dat zal er ook nooit zijn zolang illegale zionisten staat Israël in zijn huidige configuratie blijft bestaan en wegkomt met het manipuleren van de Amerikaanse regering.

En ironisch genoeg bevinden Judea en Samaria van de Bijbel (d.w.z. de koninkrijken van Juda en Israël) zich tegenwoordig meestal op de Westelijke Jordaanoever van Palestina (terecht Judea en Samaria genoemd, zelfs door stelende zionisten – kaart van de Westelijke Jordaanoever aan uw rechterkant) en niet binnen het moderne Israël.

Palestina Nieuwtestamentische Tijden
Westelijke Jordaanoever
Palestina Kaart

HOE HET STELEN VAN PALESTINA DE WERELD BEÏNVLOEDT

“Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven.” – Maurice Samuel

Palestijnen uit hun huizen gezet in 1948

Door Palestina te stelen, hebben de zionisten niet alleen het Palestijnse volk pijn gedaan, ze hebben ook de wereld getekend, maken nu littekens en zullen dit waarschijnlijk blijven doen totdat de wereld er een einde aan maakt.

Wereldoorlog 1: Groot-Brittannië verloor de oorlog tegen Duitsland. De zionisten grepen in en manipuleerden president Wilson om de VS in de oorlog te krijgen om hen te helpen. In ruil daarvoor vroegen de AshkeNazi, zionisten Joden het Britse Rijk om hen Palestina te geven om Israël te creëren. Hun wens werd ingewilligd in de vorm van de Balfour-verklaring van 1917, die de wereld 18 miljoen doden kostte.

In diezelfde periode doodden de Joodse bolsjewieken, die in de jaren 1910 de Russische regering overnamen, 66 miljoen christenen, waaronder 200.000 leden van de christelijke geestelijkheid, en vernietigden 40.000 kerken.

Palestijnse Scouts, Jaffa, Palestina 1924

Wereldoorlog 2: De zionisten wakkerden die oorlog aan (net zoals ze vandaag doen met Iran en andere landen in het Midden-Oosten), zodat Europese Joden zich bedreigd konden voelen. Het bedrog werkte toen Europese Joden massaal naar Palestina vluchtten en de huizen van Palestijnen overnamen, die onder schot werden verdreven en vervolgens werden afgeslacht of uit hun land werden verdreven naar naburige Arabische landen. Met genoeg Joden op de grond werd illegale zionisten staat Israël in 1948 gecreëerd ten koste van 80 miljoen doden.

World War On Terror: Joodse neocons, in samenwerking met hun gekochte en betaalde politici in de Amerikaanse regering, pleegden hun terreurdaad op 9/11. Vervolgens gaven ze het gemakshalve de schuld aan moslims om groen licht te krijgen om het Midden-Oosten te vernietigen met behulp van de legers van de VS en de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) en de terroristische groeperingen die ze financieren, met het uiteindelijke oog op het creëren van Groot-Israël. Tot nu toe is het dodental 27 miljoen, inclusief christenen.

Wereldoorlog 3: Nu Rusland Syrië en Iran beschermt tegen het machiavellistische ontwerp van Israël, zullen de zionisten erin slagen de wereld opnieuw aan de rand van de afgrond te brengen om Groot-Israël te creëren? Als ze dat doen, zal het dan in plaats daarvan hun ondergang teweegbrengen?

Apartheid Israël is inderdaad een plaag. Een kanker die aangepakt moet worden.

‘U zult hen vernietigen die leugens spreken: Jehovah verafschuwt bloeddorstige en bedrieglijke mensen.’ Psalm 5:6

CONCLUSIE

Als men echt de door Joden gedomineerde ”media”, hun nepnieuws en hun constante spervuur van “Holocaust” -films gelooft, denkt men echt dat er maar één groep mensen is die iedereen op aarde haat: Joden. Zo effectief is de hersenspoeling geweest.

Wanneer men echter ontwaakt uit de door de ”media” veroorzaakte verdoving, realiseert men zich dat zionistische Joden zelf het slachtoffer zijn van niet alleen de Arabische Palestijnen, maar ook van de wereld. Zoals het de bedriegers betaamt die ze zijn, camoufleren ze zichzelf als slachtoffers.

Helaas voor hen wordt het bewustzijn van de wereld aangewakkerd en zal iedereen snel beseffen wie ze werkelijk zijn: bedriegers, leugenaars, schaamteloze dieven en bloeddorstige barbaren.

Niettemin is de grootste SCHANDE het feit dat veel “christenen” (inclusief de leiders van de “christelijke” media die Jezus en Zijn Liefde-Uw-Naaste-gebod aan Israël verkochten voor 30 stukken Joods zilver) en de grote westerse machten illegale zionisten staat Israël bij elke misdaad rechtvaardigen.

“Hij die de goddelozen rechtvaardigt en hij die de rechtvaardigen veroordeelt, zijn beide een gruwel voor de Heer.” Spreuken 17:15

Beroep: Elk gewetensvol individu zou een persoonlijke boycot van Israël en alles wat daar gemaakt is moeten uitvoeren.


ADDENDUM 1

Israëls obsessie met hummus gaat over meer dan het stelen van Palestijns eten

Door Ben White, The National

Toen Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen uit hun dorpen en huizen verdreef, vertrokken velen met weinig meer dan de kleren op hun rug. Er werd eten op het fornuis achtergelaten. Gewassen werden niet geoogst. Maar het land dat van zijn bewoners werd ontdaan, werd al snel bezet door nieuwe bewoners.

Van 1948 tot 1953 werden bijna alle nieuwe Joodse nederzettingen op het terrein van vluchtelingen gevestigd. De mythe van het laten bloeien van de woestijn wordt gelogenstraft door de feiten: medio 1949 was tweederde van al het land dat in Israël met graan werd gezaaid Palestijns land. In 1951 was “verlaten” land goed voor bijna 95 procent van alle olijfgaarden van Israël en bijna 10.000 hectare wijngaarden.

Tijdens deze eerste jaren probeerden veel Palestijnse vluchtelingen terug te keren naar hun land. Tegen 1956 waren maar liefst 5.000 zogenaamde “infiltranten” gedood door Israëlische strijdkrachten, waarvan de overgrote meerderheid naar huis wilde terugkeren, bezittingen wilde terugkrijgen of op zoek was naar geliefden. Palestijnse vrouwen en kinderen die de grens overstaken om gewassen te verzamelen, werden vermoord.

De Nakba in 1948 was de koloniale verovering van land en de verplaatsing van de eigenaren, een dubbele daad van uitwissing en toe-eigening. Onder verwijzing naar “redenen van staat” benoemde de eerste premier van Israël, David Ben-Gurion, een Negev-namencommissie om Arabische namen van de kaart te verwijderen. In 1951 had de “Naamgevingscommissie” van het Joods Nationaal Fonds “200 nieuwe namen toegekend”.

Maar het bleef niet bij dynamiet en nieuwe kaarten. De zionistische kolonisatie van Palestina heeft ook cultuur, met name de keuken, omvat. Dit is de context voor de zogenaamde ‘hummusoorlogen’: het gaat niet om kleine claims en tegenclaims, maar het verhaal is er een van koloniale, culturele toe-eigening en verzet tegen die pogingen.

In de decennia sinds de oprichting van de (illegale zionisten) staat Israël op de ruïnes en etnisch gereinigde landen van Palestina, zijn verschillende elementen van de inheemse keuken het doelwit geweest van toe-eigening: falafel, knafeh, sahlab en, natuurlijk, hummus.

Hummus

Arabische Hummus

Hoewel deze gerechten gemeenschappelijk zijn voor een aantal gemeenschappen in het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, claimt Israël ze als zijn eigen: falafel is de “nationale snack”, terwijl hummus, volgens de Israëlische voedselschrijver Janna Gur, “een religie” is.

In een artikel uit 2002 over recepten erkende de Israëlische ambassade in Washington dat “Israël een al lang bestaand culinair erfgoed mist”, eraan toevoegend dat “slechts een paar jaar geleden Israëli’s zelfs twijfelden aan het bestaan van hun eigen authentieke keuken”.

Zo’n bekentenis is tegenwoordig moeilijk te vinden, omdat toe-eigening propaganda is geworden.

Nu hebben we “International Hummus Day”, gelanceerd door een Israëliër, Ben Lang, die expliciet is over de propagandawaarde van zijn project: “Het idee was om mensen rond Hummus te verbinden en meer mensen erover te laten praten en hopelijk mensen de goede dingen te laten zien die in Israël gebeuren.”

“Ik wilde er gewoon zeker van zijn dat mensen zagen dat het initiatief in Israël begon.”

Omdat alles, van voedsel tot de keffiyeh, wordt gebruikt om de staat die Palestina in de eerste plaats koloniseerde te “rebranden”, hebben Palestijnen en hun aanhangers teruggevochten.

Toen een Israëlische choreograaf in 2013 de traditionele dabke-dans in het repertoire van zijn gezelschap opnam, reageerde een in New York gevestigde dabke-groep met een doordachte kritiek die opmerkte hoe, door “dabke toe te eigenen en het Israëlisch te noemen”, de “machtsonevenwichtigheid” alleen maar wordt bevorderd.

Ze voegden eraan toe: “Dit geeft ons het gevoel dat we misbruikt worden. Benut. Gecommodificeerd.”

In december 2014, na een campagne van Palestijnse studenten en hun bondgenoten, stemde de studentenvergadering aan de Wesleyan University in Connecticut ermee in om Sabra hummus uit eetgelegenheden op de campus te verwijderen. Het product symboliseert israëlische toe-eigening en voortdurende wreedheid; het moederbedrijf, de Strauss Group, doneert aan het Israëlische leger.

Beschuldigingen van culturele toe-eigening kunnen misleidende reacties opleveren. Het gaat er niet om wie wat ‘mag’ eten, of zelfs maar om een bezwaar tegen de natuurlijke kruisbestuiving die in cultuur voorkomt door taal, keuken en meer.

Daar gaat het niet om. Het gaat over de claim van eigendom in een context van historische en voortdurende gewelddadige uitwissing en ontheemding.

Het gaat om pogingen om een kunstmatige geschiedenis te creëren die de oprichting en het voortbestaan van een illegale koloniale kolonistenstaat rechtvaardigt.

Zelfs een mainstream Israëlische voedselschrijver als Gil Hovav heeft op deze realiteit gewezen. “Eten gaat over herinnering en identiteit”, zei hij vorig jaar tegen de Israëlische media. “Het claimen van eigendom over een voedsel is een manier om het verhaal van een natie te bevestigen. Israëlische Joden hebben zich hummus eigen gemaakt.”

De keuken is waar pogingen om zowel het bestaan van Palestina te ontkennen als zich zijn land en erfgoed toe te eigenen elkaar ontmoeten. Het is zowel een daad van diefstal zelf, als een manier om die diefstal te rechtvaardigen.

Ben White is journalist en auteur van Israeli Apartheid: A Beginner’s Guide

Op Twitter: @benabya


ADDENDUM 2

Geplaatst in AshkeNazi, Fascisme, Israel, Joden, Maatschappij, Nazi fascisten, Politiek, Rothschild, Zionisten | Een reactie plaatsen

Debunking Anti-Chinese Psy Ops 3: Jezuïeten, Tavistock en de Strijd om de Ziel van China

Het zijn niet alleen de domeinen van culturele oorlogvoering en religieuze culten waar Xi Jinping zich zorgen over moet maken, maar ook bijenkorven van in het buitenland geleide agenten die actief zijn op een groot aantal domeinen binnen de Chinese overheid en het bedrijfsleven.

De eerste twee delen van deze serie zijn hier en hier te vinden.

Hoewel er veel eerlijke en goede jezuïetenzendelingen in China zijn geweest met namen als Matteo Ricci (1552-1610), Adam Schall (1591-1666), Ferdinand Verbiest (1623-1688) en Giuseppe Castiglione (1688-1766), lijkt er iets duisterder op de loer te liggen binnen de Byzantijnse controlestructuur die de Sociëteit van Jezus beheert die in 1540 door de Spaanse huurling Ignatius Loyola werd gesticht. Iedereen die een volledig begrip wil krijgen van het soort operaties dat wordt uitgevoerd om zowel China als Anglo Zionisten Rijk vazal de VS van binnenuit te vernietigen, zou er goed aan doen de tijd te nemen om deze geheimzinnige kracht van de wereldgeschiedenis te overwegen.

Vóór onze huidige tijd was de subversieve rol van jezuïetenoperaties veel breder bekend bij republikeinse krachten die de realiteit van samenzweringen begrepen als een onderdeel van het leven en de wereldgeschiedenis (1).

Doordringende geesten werpen licht op de jezuïeten

De bekende dichter en toneelschrijver Friedrich Schiller nam de tijd om “The Jesuit Government of Paraguay” van 1788 te componeren, waarin hij de rol documenteert van jezuïetenzendelingen wiens arrestatie een gecodeerd handboek onthulde voor het trainen van inboorlingen om Europese kolonisten te doden “die door god zijn vervloekt”. De jezuïeten in Schillers rapport hadden een hybride religie gecreëerd met christelijke motieven en deden zich voor als engelachtige Kau. Hun leringen (geschreven in een moedertaal) beschrijven als “engelen van God, die naar de mensen zijn afgedaald, om hen te leren hoe iemand in de hemel komt en de kunst om de vijand van God te vernietigen.”

Een eeuw eerder schreef de beroemde wetenschapper/priester Antoine Arnauld: 

“Wilt u problemen opwekken, revolutie uitlokken, de totale ondergang van uw land voortbrengen? Schakel de jezuïeten in… en bouw prachtige colleges voor deze heethoofdige religieuzen; lijden die gedurfde priesters, op hun dictatoriale en dogmatische toon, om te beslissen over staatszaken.”

Historicus Graham Lowry beschreef jezuïetenoperaties in Canada, die quasi-synthetische culten hadden gecreëerd die inheemse overtuigingen vermengden met de Bijbel en werden ingezet om terreuroperaties uit te voeren op kolonisten, en schreef in zijn How the Nation Was Won (1987):

“Noordelijke stammen die door de jezuïeten werden bekeerd – de Hurons, Algonquins, Penobbscots, Pequawkets en vooral de Abnakis – werden herhaaldelijk tegen de noordoostelijke en westelijke grens van New England geslingerd. Onder leiding van jezuïetenpriesters, met slechts af en toe een Franse officier, vielen de Indianen de Kennebec, Connecticut en Merrimack Rivers aan, afslachtend en brandend terwijl ze gingen … deze bedreiging voor de noordoostelijke koloniën werd pas tijdens de Amerikaanse Revolutie weggenomen”.

De Amerikaanse revolutie zorgde niet alleen voor een onderbreking van door jezuïeten geleide invallen op kolonisten (die vaak brutale en onrechtvaardige vergeldingsacties uitlokten als reactie als onderdeel van een bredere verdeel-om-heers-strategie), maar paus Clemens XIV nam in 1773 een pauselijke bul aan die de ontbinding van deze opstandige samenleving dwong en zei heel onheilspellend:

“De onderdrukking is volbracht, ik heb er geen berouw van, omdat ik er pas over heb besloten na alles te hebben onderzocht en afgewogen, en omdat ik het noodzakelijk vond voor de kerk. Als het niet zou gebeuren, zou ik het nu doen. Maar deze onderdrukking zal mijn dood zijn.”

Het was slechts een kwestie van maanden voordat de paus zou sterven aan vergiftiging.

Hoewel ze wraak namen op de oorlogszuchtige paus, kreeg de orde een grote klap en verwijderde hun uitvalsbasis naar veiliger terrein in Rusland voor een periode van bijna 50 jaar. Gedurende deze tijd hielden hun intriges nooit op, wat de Franse revolutionaire markies de Lafayette ertoe aanzette om tijdens de hitte van de Amerikaanse Revolutie te schrijven dat:

“Het is mijn mening dat als de vrijheden van dit land – de Verenigde Staten van Amerika – worden vernietigd, dit zal zijn door de subtiliteit van de rooms-katholieke jezuïetenpriesters, want zij zijn de meest sluwe, gevaarlijke vijanden van burgerlijke en religieuze vrijheid. Ze hebben de meeste oorlogen van Europa uitgelokt.”

Het verbod op het bevel werd opgeheven door paus Pius VII in 1814 te midden van de begindagen van het Congres van Wenen. Dit was het Congres dat Kissinger uitriep tot zijn meest geliefde periode in de geschiedenis, die een oligarchische ijzeren vuist opnieuw oplegde aan heel Europa, geteisterd door 20 jaar Napoleontische oorlogen. In nauwe samenwerking met de Oostenrijkse prins Metternich en de nieuwe Heilige Alliantie, werden de jezuïeten instrumenteel in het handhaven van controles in heel Europa als een geheime huurlingenmacht.

De Amerikaanse uitvinder en kunstenaar Samuel F.B. Morse legde veel hiervan bloot in zijn Foreign Conspiracies Against the Liberties of the United States uit 1835, waarin hij schreef:

“Laten we de werking van deze Oostenrijkse Vereniging [de St. Leopold Stichting] onderzoeken, want het is hard aan het werk overal om ons heen, ja, hier in dit land… Met het hoofdkantoor in Wenen, onder de onmiddellijke leiding en inspectie van Metternich, … het laat zich al voelen door de [Amerikaanse] Republiek. De afgezanten zijn hier. En wie zijn deze afgezanten? Het zijn jezuïeten. Deze samenleving van mensen, na meer dan tweehonderd jaar hun tirannie te hebben uitgeoefend, werd uiteindelijk zo formidabel voor de wereld en bedreigde de hele ondermijning van alle sociale orde, dat zelfs de paus [Clemens XIV] gedwongen werd om ze te ontbinden [in 1773].

Ze waren echter al vijftig jaar niet onderdrukt, voordat de tanende invloed van Papisme en Despotisme hun nuttige arbeid vereiste om het licht van de Democratische vrijheid te weerstaan, en de paus (Pius VII) gelijktijdig met de vorming van de Heilige Alliantie, de orde van de Jezuïeten in al hun macht nieuw leven inblies. En moeten Amerikanen te horen krijgen wat jezuïeten zijn? Als iemand onwetend is, laat ze zich dan onmiddellijk informeren over hun geschiedenis; er mag geen tijd verloren gaan; hun werking ligt voor jullie in de gebeurtenissen van elke dag; ze zijn een geheim genootschap, een soort maçonnieke orde met super toegevoegde kenmerken van weerzinwekkende verfoeilijkheid, en duizend keer gevaarlijker.

Het zijn niet slechts priesters, of priesters van één religieuze geloofsovertuiging; het zijn kooplieden, en advocaten, en redacteuren, en mannen van welk beroep dan ook, die geen uiterlijke badge (in dit land) hebben om door te worden erkend; ze zijn ongeveer in al jullie samenleving. Zij kunnen elk karakter aannemen, dat van engelen van het licht, of dienaren van de duisternis, om hun ene grote doel te bereiken, de dienst waarop zij gezonden zijn, wat die dienst ook moge zijn.”

Zelfs de Russische schrijver Dostojevski merkte hun slechte manieren op en verklaarde:

“De jezuïeten . . . zijn gewoon het Romeinse leger voor de aardse soevereiniteit van de wereld in de toekomst, met de paus van Rome als keizer . . . dat is hun ideaal . . . Het is gewoon machtswellust, van smerig aards gewin, van overheersing – zoiets als een universele lijfeigenschap met hen als meesters – dat is alles waar ze voor staan. Ze geloven misschien niet eens in God.”

Cecil Rhodes’ Jezuïeten constitutie

In zijn testament uit 1877 riep zelfs Cecil Rhodes op tot het modelleren van een nieuwe Kerk van het Britse Rijk rond “de jezuïetengrondwet”, en de Fabian Society modelleerde hun technieken rechtstreeks naar deze methode van permeatietheorie om invloed te krijgen op alle hefbomen van cultuur, smaak en politiek.

Een van Cecil Rhodes’ leidende Ronde Tafel controleurs W.T. Stead schreef: 

“Mr. Rhodes was meer dan de stichter van een dynastie. Hij streefde ernaar de schepper te zijn van een van die enorme semi-religieuze, quasi-politieke verenigingen die, net als de Sociëteit van Jezus, zo’n grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de wereld. Om strikter te zijn, wenste hij een Orde te stichten als het instrument van de wil van de dynastie, en terwijl hij leefde droomde hij ervan zowel de Caesar als de Loyola te zijn.

Tijdens zijn tijd dat hij een groot deel van Zuid-Afrika en Zimbabwe bestuurde, zorgde Rhodes ervoor dat de orde royale grond kreeg waarop veel kerken werden gebouwd en al snel de grootste landeigenaren in Zuid-Afrika werden.

Het door jezuïeten gerunde tijdschrift America schepte zelfs op dat 

“in het begin van de 20e eeuw de katholieke kerk, zoals veel kerken in die tijd, landsubsidies ontving van de koloniale bestuurders voor missionair werk. Cecil Rhodes, een van de ondernemende reuzen van het Britse koloniale tijdperk, nodigde kerken, waaronder de katholieke kerk, uit in zijn nieuw verworven gebieden. Vervolgens werkte de katholieke kerk nauw samen met koloniale regeringen, met name in Brits Afrika.”

Sneeuw wordt zwart: het geval van Tavistock

London Tavistock social engineers zoals William Sargent verdiepten zich in studies van jezuïetentechnieken voor mind control in zijn invloedrijke Battle for the Mind (1955), die de culturele oorlogvoering de komende 70 jaar diepgaand beïnvloedde. De aan Tavistock gelieerde filosoof Bertrand Russell stelde in zijn Scientific Outlook (1930) dat:

“Psychologie zoals die in het verleden overal werd nagestreefd, was niet in staat om praktische controle te geven over mentale processen en was nooit gericht op dit resultaat. Op deze algemene verklaring is er echter één belangrijke uitzondering, namelijk de psychologie zoals bestudeerd door de Sociëteit van Jezus. Veel wat de rest van de wereld pas onlangs heeft begrepen, werd door Ignatius Loyola opgepakt en door hem ingeprent op de Orde die hij stichtte. De twee tendensen die progressieve psychologen in onze tijd verdelen, namelijk psychoanalyse en behaviorisme, worden beide evenzeer geïllustreerd in de jezuïetenpraktijk. Ik denk dat je over het algemeen kunt zeggen dat de jezuïeten vooral vertrouwden op het behaviorisme voor hun eigen opleiding, en op psychoanalyse voor hun macht over boetelingen.”

Slechts acht jaar voordat hij dit werk schreef, had Russell lesgegeven in Beijing, waar hij zijn eigenaardige interpretatie van “westerse filosofie en wetenschap” in de hoofden bracht van jonge elites die op invloedrijke posities kwamen in het door bolsjewieken geïnspireerde klimaat van republikeins China.

Net zoals de meditaties van Ignatius Loyola een zelfhypnotiserende mantra bevatten die de beoefenaar ertoe aanzette te geloven dat wit zwart is als god het zo wilde geloven (2), werd Russells uitbreiding van dezelfde mantra uitgewerkt in zijn Science and Society uit 1953, waar hij teams van psychiaters opriep om te zien hoeveel het zou kosten om jonge mensen ervan te overtuigen dat sneeuw zwart schrijven is:

“Het is te hopen dat op termijn iemand in staat zal zijn om iemand van iets te overtuigen als hij de patiënt jong kan vangen en door de staat wordt voorzien van geld en apparatuur … Dit onderwerp zal grote vooruitgang boeken wanneer het door wetenschappers onder een wetenschappelijke dictatuur wordt opgepakt. Anaxagoras hield vol dat sneeuw zwart is, maar niemand geloofde hem. De sociaal psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen schoolkinderen hebben op wie ze verschillende methoden zullen uitproberen om een onwankelbare overtuiging te produceren dat sneeuw zwart is. Diverse resultaten zullen binnenkort worden bereikt.

Ten eerste dat de invloed van thuis belemmerend is. Ten tweede dat er niet veel kan worden gedaan tenzij indoctrinatie begint voor de leeftijd van tien jaar. Ten derde, dat verzen op muziek gezet en herhaaldelijk geïntoneerd zeer effectief zijn. Ten vierde, dat de mening dat sneeuw wit is, moet worden gehouden om een morbide smaak voor excentriciteit te tonen. Het is aan toekomstige wetenschappers om deze stelregels precies te maken en precies te ontdekken hoeveel het per hoofd kost om kinderen te laten geloven dat sneeuw zwart is, en hoeveel minder het zou kosten om hen te laten geloven dat het donkergrijs is. “

Sommigen geloven misschien dat de Londense Tavistock, die een groot deel van de tegencultuurbeweging van 1960 leidde, een puur westers probleem is dat China geen zorgen baart.

Terwijl China ver is gegaan om de spirituele wonden te helen die zijn veroorzaakt door de Culturele Revolutie die een armada van jongeren veranderde in radicale rode bewakers die tegengesteld waren aan alle diepere confucianistische tradities onder een culturele grote reset, is het belangrijk om wakker te blijven voor op de loer liggende gevaren, zelfs nu, omdat de geesten en zielen van de jeugd nog steeds het primaire slagveld zijn waarop het lot van de mensheid wordt bevochten.

In dit opzicht is Xi Jinping’s harde optreden tegen online gameverslavingenfeminisering van mannen en vergoddelijking van beroemdheden van vitaal belang om de massa’s jongeren te beschermen wiens zielen al lang het doelwit zijn van corruptie door sociale ingenieurs van het westen in een vorm van moderne opiumoorlog.

Maar hoe zit het met de jonge elite die zich zal ontpoppen als leiders van de toekomst? Is het aanpakken van videogameverslaving en celebrity-cultisme voldoende om hen te beschermen? Met welke extra gevaren worden op dit niveau geconfronteerd?

De basis voor het eeuwige vrouwelijke

Zonder diep in te gaan, nodig ik de lezer uit om de miljarden kostende Foundation of the Eternal Feminine te bekijken die in 2015 werd opgericht door systeemanalysegoeroe David Hawk (protegé van Tavistock’s Eric Trist). Deze vreemde in Beijing / VS gevestigde stichting beweert een nieuwe generatie Chinese Jeanne d’Arcs te vormen onder de miljardair-erfgenamen van China die een verrassend groot quotiënt van de jonge elite van China vertegenwoordigen vanwege het China-beleid na 1979 dat werd ondernomen door Malthusiaanse volgelingen van de Club van Rome geassocieerd met Zhao Ziyang.

Hawk beschreef het ontstaan van de organisatie aan een groep studenten in 2020 en, Hawk zij:

“In 2015 vreesde ik dat Donald Trump onze volgende president zou worden. Dus begon ik een stichting in China die de Foundation for the Eternal Feminine werd genoemd en kreeg een aantal mensen om me ermee te helpen. Die mensen overtuigden enkele van de rijkste mannen in China die enkele van de grootste bedrijven bezaten, maar ook die alleen een dochter hadden. Geen zoon. Ze droegen 650 miljoen dollar bij aan deze stichting… om mensen voor te bereiden op de klimaatverandering en in het bijzonder om vrouwen voor te bereiden om de leiding te nemen en leiders te zijn van organisaties tijdens dit ding dat we klimaatverandering gaan noemen. Dus dit ging over klimaatverandering en hoe leiderschap te vinden in de komende 30, 40, 50 jaar.”

Jonge Chinese vrouwen die voor deze operatie worden gerekruteerd, krijgen zware doses conditionering in de verschillende eliteresorts van de stichting in de VS, met het aanbod om de jonge dames opnieuw te verbinden met de harmonie van de natuur, het daoïsme en de wereld te genezen van de mannelijke toxiciteit van confucianisme en platonisme.

Het beschrijven van een debat met vooraanstaande leden van het Uitvoerend Comité van China over welke filosofische weg het beste was voor China in de 21st Eeuw, Hawk verklaarde:

“Ik betoogde dat China verder moest gaan dan Confucius. Dat Confucius hen niet goed bediende. Te veel ordelijkheid. Te veel stabiliteit. Te veel regels gehoorzamen. Dat China in wezen terug moest naar de wijsheid van Lao Tzu en het confucianistische denken moest dumpen.”

De Foundation beschrijft dat het doel “is om het vrouwelijke aan te boren en het verschil dat het mogelijk maakt voor een eindtoestand. We willen zien of we een verschil kunnen maken in het verbeteren van onze relaties met onze verschillende werelden via een breder perspectief op wie we zijn en wat we zullen worden. Wij geloven dat het vrouwelijke perspectief op het leven een verschil biedt dat zeer nuttig kan zijn en een verschil kan maken voor levende systemen. Instellingen zijn gevestigd in tijd en ruimte, waar de ruimte van de Stichting wordt gezien in de actie in haar twee stedelijke omgevingen, Shanghai en New York, en haar twee landelijke retraites voor reflectie in het oosten en midwesten van de Verenigde Staten. Deze geven een idee van de basis en toekomst die in de Stichting ontdekt moet worden. Alle instellingen hebben een symbool nodig, een icoon van wat ze beschermen zoals ze eeuwig worden.”

Op de website van de Foundation figureert Gregory Bateson van MK Ultra prominent, naast beelden van kinderen, Chinese poëzie, Leonard Cohen-muziek, vlinders en dominatrixen.

Iedereen die deze culturele invalbeurt negeert die probeert door te dringen tot de ziel van China’s bovenste korstprinsessen-lings, moet even stilstaan bij wat er gebeurde toen de rol van Tavistock’s veelzijdige oorlog tegen de westerse babyboomgeneratie over het hoofd werd gezien in de jaren 1940 en 1950. Zoals ik in mijn vorige artikel schetste Hoe China’s Gorbatsjov in 1989 werd weggespoeld, was het belangrijkste gebruik van Zhao Ziyang door de westerse oligarchie om gesloten systemen van statisch evenwicht op te dringen aan het beheer van China, gebaseerd op de veronderstelde universele wet van entropie.

In navolging van deze trend van denken, stelt Hawk’s stichting dat het eeuwige vrouwelijke “consistent is met de Tweede Wet van de Thermodynamica, een regel van de wetenschap die vrijwel wordt genegeerd in het onderwijs.”

Gelukkig lijkt het erop dat Xi Jinping de gevaren van Hawk’s stichting begrijpt, omdat de Chinese overheid ingreep om Hawk’s verlangens te blokkeren om de organisatie te leiden die in zijn plaats een jonge erfgename van China’s grootste bierbedrijf in zijn presidentschap plaatste, waardoor Hawk verklaarde dat de huidige regering waarschijnlijk wil dat hij wordt gearresteerd.

Paus Franciscus probeert zich te verzoenen met China

Op een meer direct niveau van jezuïeteninvloed die momenteel op de toekomst van China drukt, hebben de inspanningen van jezuïet paus Franciscus om het Vaticaan terug te brengen in de controlerende positie van de Chinese katholieke kerk (wiens banden in 1951 door Mao werden verbroken) geresulteerd in een voorlopige overeenkomst tussen China en het Vaticaan in 2018. Deze overeenkomst vereist dat Beijing alle potentiële kerkelijke functionarissen ter goedkeuring aan de paus moet voorleggen voordat ze een rol kunnen spelen in de katholieke gemeenschap van China. Gezien de inspanningen van de paus om het christendom te vergroenen door het geloof te verenigen met de deconstructie van de beschaving, de Akkoorden van Parijs en de Green New Deal, is het een alarmbel die niet mag worden genegeerd.

Wanneer men deze feiten in overweging neemt, zou zelfs de meest toegewijde lezer van Epoch Times moeten begrijpen waarom China het gebruik van sociale kredietsystemen, CCTV-bewaking en het reguleren van religieuze bewegingen van groot belang heeft gevonden.

Zuivering van de verraders

Het zijn niet alleen de domeinen van culturele oorlogvoering en religieuze culten waar Xi Jinping zich zorgen over moet maken, maar ook bijenkorven van in het buitenland geleide agenten die actief zijn op een groot aantal domeinen binnen de Chinese overheid en het bedrijfsleven.

Veel van deze griezelige figuren werden in 1989 gezuiverd met de verdrijving van Soros-marionet Zhao Ziyang en het neerhalen van een regimeveranderingspoging op het Tiananmen-plein. Andere verraders vertrokken in de maanden voorafgaand aan de terugkeer van Hongkong naar Peking in 1997, toen veel oligarchen die loyaal waren aan de City of London besloten een veiliger toevluchtsoord te zoeken in Brits Canada en de VS, niet wetende welk lot hen zou overkomen door de rechtbanken van Beijing.

Weer anderen zijn gezuiverd tijdens het ingrijpende anticorruptieprogramma dat president Xi sinds 2012 heeft gelanceerd, waaronder de recente zuivering van ex-minister van Veiligheid Sun Lijun en zijn samenzweerderige entourage verbonden aan de netwerken van voormalig president Zhang Zemin.

Bij het verdrijven van Sun schreef de tuchtcommissie van de partij dat de ex-minister “politieke geruchten had gecreëerd en verspreid, acties tegen anderen had ondernomen, een web van bedrog had gewoven om politiek kapitaal te verkrijgen en … gebruikte gewetenloze middelen … om bendes, kliekjes en belangengroepen binnen de partij te vormen en zijn persoonlijke macht op te bouwen.”

Deze strijd tussen tegengestelde paradigma’s binnen China geeft een duidelijk inzicht in het soort gevaar dat jack Ma, trustee van het World Economic Forum (lid van Jiang Zemin’s Shanghai-factie van de CPC) vormde toen hij arrogant het economische paradigma van de CPC bekritiseerde totdat hij naar zijn landhuis in Hangzhou werd verwijderd en gedwongen werd om enkele zware porties nederige taart te eten.

Net als de VS in 1776 kozen veel “united empire loyalists” ervoor om achter te blijven, terwijl andere loyalisten naar veiliger terrein in Brits Canada vertrokken. Degenen die achterbleven bij het vormen van een nieuwe lokale oligarchie droegen een patriottisch vernis terwijl ze heimelijk werkten voor hun kans om toe te slaan en de afvallige kolonie terug te brengen in de keizerlijke plooi zoals geschetst door Cecil Rhodes.

Notities

(1) Georganiseerd langs maçonnieke niveaus van initiatie en indringende psychologische oefeningen, en constante onderzoeken, worden getalenteerde jezuïeten die de vele tests die op hun pad worden geplaatst en geacht worden de juiste dingen te hebben, tot bepaalde realisaties gebracht. Een van de belangrijkste realisaties is dat de daden van zonde niet de schuld zijn van de persoon die de zonde uitvoert. In plaats van zonde te bezitten, overtuigt de zware psychologische conditionering die in Loyola’s Meditaties wordt beschreven de toegewijde om de zonde van hun daden over te geven aan de bevelhebber die bevelen van bovenaf doorgeeft, met de Allerhoogste generaal aan de top van de hiërarchie als de ultieme bron van zonde.
(2) Loyola’s 13 Regel in zijn Geestelijke Meditaties luidt: “Om in alles gelijk te hebben, moeten we altijd volhouden dat het wit dat ik zie, zwart is, als de Hiërarchische Kerk daartoe besluit, in de overtuiging dat er tussen Christus, onze Heer, de Bruidegom, en de Kerk, Zijn Bruid, dezelfde Geest is die ons bestuurt en leidt voor het heil van onze ziel.”

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Bilderberggroep, Deep state, Dictatuur, Geschiedenis, Illuminati, Jezuieten, Joden, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, NWO, Politiek, Vaticaan, Vrijheid & democratie, Vrijmetselarij, Zionisten | Een reactie plaatsen

Ontmaskering anti-Chinese Psy Ops 2: Opium, synthetische culten en de achtervolging van het Taiping Hemelse Koninkrijk

Of we nu kijken naar religieuze sekten die zich voordoen als christelijke of islamitische fronten, of Aziatische scientology-achtige Falun Gong-culten Xi Jinping heeft een aantal rommelige problemen om mee om te gaan, zowel in China als in het buitenland.

In deel één maakten we kennis met china’s surveillancestaat en bredere sociale kredietsysteem en vroegen we ons af: is dit soort ondemocratisch gedrag gerechtvaardigd in de moderne wereld?

Als het Westen echt een baken van vrijheid zou zijn en als natiestaten de enige krachten zouden zijn die onderling onderhandelen over mondiaal beleid en handelen uit bezorgdheid voor het welzijn van hun burgers en nationale belangen, dan zou het antwoord zeker een luid negatief zijn.

Wanneer men echter de realiteit accepteert van een supranationale machtsstructuur die boven natiestaten opereert en zich inzet voor een specifieke dystopische formule voor een wereldorde, dan verandert het beeld een beetje.

Om de perceptie in stand te houden dat China een schurk is in de hoofden van goedgelovige consumenten van de meeste conservatieve media, wordt beweerd dat China een atheïstisch gedrocht is dat zich inzet voor het verpletteren van religie. Als iemand religie in China wil beoefenen, wordt ons verteld dat de gevolgen gevangenis, draconische sociale kredietscores of zelfs het verlies van iemands leven zijn.

Hoewel populair, is deze perceptie volledig nep.

Wat de vrijheid van godsdienst betreft, is China een land met meer dan 50 miljoen christenen en meer dan 65.000 kerken van protestantse en katholieke denominaties. Moslims vormen de meerderheid van de bevolking in Xinjiang, dat meer dan 24.000 moskeeën herbergt, wat een veel groter aantal per hoofd van de bevolking is dan alles wat in de VS wordt gevonden. Boeddhistische en Taoïstische tempels zijn er ook in overvloed in heel China. Voor een weerlegging van de Oeigoerse genocidemythe, klik hier.

Hoewel China een seculiere staat is, heeft het een lange weg afgelegd van de antireligieuze visie die dominant was tijdens de donkere dagen van de Culturele Revolutie van 1966-1976. Zelfs de Chinese grondwet beschermt de vrijheid van godsdienst (artikel 36), met de eenvoudige kanttekening dat “geen enkel staatsorgaan, sociale organisatie of individu burgers zal dwingen om in een religie te geloven of niet te geloven, noch zullen ze burgers discrimineren die in een religie geloven of niet geloven. De staat zal normale religieuze activiteiten beschermen. Niemand mag religie gebruiken om deel te nemen aan activiteiten die de openbare orde verstoren, de gezondheid van burgers schaden of het onderwijssysteem van de staat verstoren.” En het allerbelangrijkste: “Religieuze groepen en religieuze aangelegenheden zullen niet onderworpen zijn aan controle door buitenlandse krachten.”

Dus in principe is de vrijheid van godsdienst grondwettelijk beschermd zolang je religieuze groep niet de geur van kleurenrevolutie op zich heeft.

Ondanks het feit dat het vereist is dat kerken, moskeeën en boeddhistische tempels een overheidslicentie krijgen om legaal te werken en zich te conformeren aan de overkoepelende nationale prioriteiten van China, bestaan er ook duizenden ondergrondse kerken in heel China en voor het grootste deel hebben overheidsfunctionarissen de neiging om de andere kant op te kijken.

Wanneer er echter verbindingen worden gelegd tussen die kerken zonder vergunning en buitenlandse inlichtingendiensten zoals de National Endowment for Democracy, Freedom House of Open Doors (die allemaal enorme CIA-connecties hebben), dan worden ze onmiddellijk gesloten. Christenen, moslims, boeddhisten en daoïsten worden dus aangemoedigd om minder opstandige locaties te vinden om hun geloof te belijden.

De meeste westerlingen die de niet-liberale relatie van China met zijn religieuze instellingen bekritiseren, hebben de neiging om het feit over het hoofd te zien dat de vorm van moderne oorlogsvoering sterk afhankelijk is van infiltratie, culturele manipulatie, psy ops en asymmetrische oorlogvoering vanuit doellanden. Een van die organisaties is het door NED gesponsorde ChinaAid (gevestigd in Washington en Texas) dat netwerken van ondergrondse kerken financiert en coördineert als wapens voor bredere culturele oorlogsvoering op het vasteland van China.

Deze techniek van het gebruik van religieuze cellen als dekmantel voor het ondermijnen van China is niets nieuws en gaat eigenlijk terug tot de Taiping-opstand die meer dan 160 jaar geleden werd georganiseerd.

Het bloedbad van de Taiping-opstand

Tijdens dit twaalf jaar durende bloedbad (1853-1864) ontketende een synthetische christelijke sekte onder leiding van een mislukte schoolleraar genaamd Hong Xiuquan een burgeroorlog die de Britse Oost-Indische Compagnie op een snel spoor zette om China te verpletteren tijdens de tweede Opiumoorlog (1856-1860).

Hong Xiuquan, door zijn toegewijde volgelingen geprezen als een mensengod, was weinig meer dan een nuttige die in 1843 werd gerekruteerd door westerse inlichtingendiensten die zich voordeden als protestantse missionarissen en raakte er al snel van overtuigd dat hij de broer van Jezus zelf was. Met zijn openbaring zette Hong zich fanatiek in om China te reinigen van boze geesten. Dit kwaad was echter niet de hand van het Britse Rijk die China had laten bloeden in de eerste Opiumoorlog (1839-1842) noch de drugsplaag in het algemeen die het leven van miljoenen van zijn broeders had verwoest. De “boze geesten” die Hong geobsedeerd raakte door het uitroeien waren nogal confucianistisch en boeddhistisch denken in het algemeen en de heersende regering in het bijzonder!

Het jaar van Hong’s grote openbaring (1842) was hetzelfde jaar dat China de eerste opiumoorlog verloor die Hongkong aan het Britse Rijk gaf, samen met een enorme uitbreiding van drugsstromen naar de verarmde en drugsverslaafde natie. De invoer van opium schoot omhoog tot 3200 ton per jaar in 1850, waarbij elke provincie van China al snel gedwongen werd om opium te verbouwen om aan de steeds groeiende vraag te voldoen. Wat niet in China werd geproduceerd, werd geleverd door door de Britten gecontroleerde operaties in India en het Ottomaanse Rijk.

De Chinese Messias slaagde erin een nieuwe regering in te stellen, het Taiping Hemelse Koninkrijk, dat al snel de controle kreeg over een derde van het zuidelijke grondgebied van China, waardoor Nanjing in 1851 de hoofdstad werd. Het programma trok meer dan 30 miljoen aanhangers aan van Hong’s specifieke merk van christendom onder de verarmde boeren werden snel bekeerlingen onder deze synthetische cultus. Een deel van de aantrekkingskracht werd gevonden in het beleid van het Taiping-koninkrijk van gelijke verdeling van alle eigendommen en geen privébezittingen.

Hong’s neef en partner in crime was een anglofiel opgeleid door de Britten in Hong Kong naam Hung Jen-kan. Toen Jen-kan in 1859 terugkeerde naar het hoofdkwartier van Taiping in Nanjing schreef hij:

“Op dit moment is Engeland de machtigste natie ter wereld, dankzij zijn superieure wetten. De Engelsen staan bekend om hun intellectuele kracht en nationale kracht, zijn van nature trots en wars van ondergeschiktheid.”

De bekende historicus Michael Billington citeerde brieven die Caleb Cushing’s agent en protestantse missionaris in China, W.A.P. Martin aan zijn handler had geschreven te midden van de chaos van de opstand, waarin stond: “De Tartaren [Qing] -dynastie, te ver weg in seniliteit om enig bemoedigend vooruitzicht op reformatie te bieden, zal nu misschien de opportuniteit overwegen om zijn jeugdige rivaal [de Taiping] te erkennen die, het vangen van de tijdgeest, kan worden overgeheerst bij het ontgrendelen van de schatten van het interieur en het opengooien van de poorten naar onbeperkte handel … Verdeel en heers is de list die moet worden gebruikt bij het bestormen van de citadellen van oosterse exclusiviteit”.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Cushing een leidende figuur was onder de Boston Brahmanen die fortuinen maakten door met de Britten samen te werken in de wereldwijde opiumhandel en altijd in strijd waren met de geest van de Amerikaanse grondwet zelf. Cushing en zijn mede-brahmanen waren tegen die tijd hard aan het werk geweest om de basis te leggen voor een parallelle burgeroorlog in de VS, terwijl het Taiping Heavenly Kingdom nog steeds actief was in het oosten.

Een van de onderhandelingschips die het Britse rijk gebruikte bij het onderhandelen over de voorwaarden van de vernederende nederlaag van China was de dreiging om het Taiping Hemelse Koninkrijk te erkennen als de legitieme regering van China. Peking was zo diep gebloed van jaren van interne burgeroorlog dat ze gemakkelijk bogen voor deze dreiging en instemden met elke voorwaarde die door de Britten werd geëist, wat resulteerde in het Verdrag van Tien Tsin van 1858 en de Conventie van Peking die onbeperkte toegang verleende aan buitenlandse missionarissen (opnieuw vaak dekking voor buitenlandse inlichtingenoperaties), onbeperkte drugsproductie, en vrijhandel onder andere misstanden die China jarenlang verlamden.

Tegen de tijd dat de tweede Opiumoorlog in 1860 eindigde, zagen de Britten geen nut meer in het in stand houden van hun synthetische cultus en als een zijdeboer die alle zijde uit zijn wormen haalde, gingen ze samenwerken met de overheid om de cultus te verbranden die uiteindelijk in 1865 werd uitgeroeid.

In totaal resulteerde deze burgeroorlog in 30 miljoen Chinese doden en weegt nog steeds zwaar op de geest van China.

In de nasleep van de opstand en de bredere Opiumoorlog daalde de levensverwachting toen in 1900 in China 22,6 duizend ton opium werd geproduceerd voor binnenlands gebruik. Armoede tierde welig en anglofiele vrijmetselaarsgroepen vormden het beleid van Triades in Hong Kong, waar HSBC pionierde met de wereldwijde narcotica-economie. Het verpletteren van de geesten van de Chinezen resulteerde in de terugslag van de antichristelijke Bokseropstand die zelf een handig excuus werd voor westerse imperiale machten om China nog verder op te splitsen als vergelding voor schade aan huizen, spoorlijnen en levens.

Tegen 1910, slechts een jaar voordat Sun Yat-sen’s Lincoln-geïnspireerde republikeinse revolutie China bevrijdde van het niet te winnen Grote Spel, hadden Europese en Japanse imperiale belangen de controle over grote delen van het Chinese grondgebied overgenomen.

Of we nu kijken naar religieuze sekten die zich voordoen als christelijke of islamitische fronten, of Aziatische scientology-achtige Falun Gong-culten gerund door nootachtige verbannen messiaanse personages zoals Li Hongzhi die letterlijk gelooft dat hij door God is ingesteld om de mensheid te redden van interdimensionale buitenaardse wezens, Xi Jinping heeft een aantal rommelige problemen om mee om te gaan, zowel in China als in het buitenland.

Wonend in een 400 hectare groot complex in de staat New York en het controleren van een breed scala aan culturele / inlichtingenplatforms, waaronder Epoch Times, zou Li Hongzhi’s voortdurende rol als invloedsvormer verbonden met de ergste elementen van de verbannen gemeenschap van China (inclusief criminele miljardair en Bannon-partner Guo Wengui) elke rationele persoon ertoe moeten brengen te begrijpen waarom China het standpunt heeft ingenomen dat het heeft over sekten zoals Falun Gong en religieuze groepen in bredere zin.

Deel een gemist ? Je vind het hier

In de volgende aflevering zullen we dieper ingaan op nog een aspect van psy ops in China met een focus op jezuïeten, Tavistock in Londen en andere spirituele vergiften die de vrije wereld bedreigen.

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Bilderberggroep, China, Deep state, Fascisme, Geschiedenis, Jezuieten, Joden, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, Nazisme, NWO, Politiek, Rothschild, Vaticaan, Vrijheid & democratie, Vrijmetselarij, Zionisten | Een reactie plaatsen

Biden-bezoek markeert abjecte onderwerping van Europese leiders aan Het Anglo Zionisten Rijk

© Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Het is een zielig schouwspel. Europese regeringen staan tegenover het Amerikaanse imperium.

De door Anglo Zionisten Rijk gecontroleerde trekpop president Joe Biden vloog deze week naar Europa met de presidentiële nucleaire codes die door zijn entourage werden tentoongesteld. Onder de vloot van presidentiële vliegtuigen bevond zich het “doomsday-vliegtuig” – een speciaal uitgeruste Boeing 747 die in staat is om nucleaire straling te weerstaan en, indien nodig, te dienen als een “Pentagon in de lucht”.

Biden woonde drie back-to-back noodtoppen bij van de G7, de NATO en de ”leiders” van de Europese Nazi Fascisten Unie in AZR politbureau Brussel. Het was naar verluidt de eerste keer dat een Amerikaanse trekpop president ooit werd uitgenodigd om zo’n TOP van Europese Nazi Fascisten Unie – ”leiders” bij te wonen.

Er was een voelbaar gevoel van over-the-top gekunsteld drama met betrekking tot de voortdurende oorlog in Oekraïne. De Russische militaire interventie in dat land is nu in zijn vierde week. Moskou heeft redenen van zelfverdediging en bescherming van Russisch sprekende mensen in Donbass tegen een door de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) gesteund Ashkenazi zionisten-regime in Kiev geclaimd.

De door zionisten gecontroleerde westerse ”media” en hun regeringen hebben daarentegen beweerd dat de acties van Rusland niet-uitgelokte agressie zijn en de ergste episode van barbarij sinds de door AZR gecreëerde Tweede Wereldoorlog. Er is koortsachtige angst in de westerse corrupte ”media” dat Rusland chemische, biologische en nucleaire massavernietigingswapens inzet. Er zijn ook hysterische angsten dat Rusland polen, de Baltische staten en de rest van Europa aanvalt. Zij zijn bang voor de denazificatie die plaatsvind in door AZR geannexeerde Oekraïne,

Westerse ”media” schilderen seniele AZR trekpop Biden bezoek aan Europa af als een herhaling van de vermeende ”Amerikaanse verdediging” van Europa tegen nazisme en communisme.

Dit is een ongelooflijke verdraaiing door de westerse corrupte ”media”. De hele achtergrond van het conflict in Oekraïne dat AZR vazal de VS en de NATO de afgelopen drie decennia hebben aangewakkerd, is in een geheugen gat geveegd. Zo ook de Blitzkrieg van AZR vazal de VS en de NATO op Joegoslavië, waarvan deze week de 23ste verjaardag plaatsvond. Het agressieve expansionisme van AZR/NAVO en de vijandigheid jegens Rusland hebben geresulteerd in de huidige oorlog in Oekraïne. Toch presenteren corrupte westerse ”media” hoeren (m/v) dit als te wijten aan vermeende eenzijdige Russische agressie en maniakale tirannie in Moskou.

Tijdens zijn carrière van een halve eeuw als politicus steunde AZR trekpop Joe Biden vurig de oorlog van de VS en de NATO in Joegoslavië, evenals talloze andere ILLEGALE criminele imperialistische oorlogen en regime-change operaties. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor het aanwakkeren van het staatsgreepregime in Kiev vanaf 2014. De bewapening van Oekraïne door de VS en de NATO, inclusief het functioneren van door het Pentagon gesponsorde bio warfare laboratoria, wordt geassocieerd met Bidens directe betrokkenheid bij het ondersteunen van het anti-Russische AshkeNazi zionisten regime in Kiev en zijn nazi-paramilitairen.

Anglo Zionisten Rijk trekpop Powel bedeld voor steun om de illegale oorlog in Irak

De ironie van Biden die waarschuwt voor Rusland die massavernietigingswapens gebruikt in Oekraïne is misselijkmakend. De jihadistische terroristen die de VS in Syrië steunden, waren verantwoordelijk voor gruweldaden met chemische wapens als provocaties voor NATO-bombardementen op Syrië. Biden’s zoon, Hunter, is betrokken bij het financieren van bio wapenlaboratoria in Oekraïne via zijn aan het Pentagon gelieerde investeringsmaatschappij, Seneca.

En toch, ondanks deze flagrante imperiale corruptie en criminaliteit, werd Biden deze week verwelkomd door Europese Nazi Fascisten leiders die onomstotelijk aantonen dat ze niets anders zijn dan een gênante verzameling vazallen.

Het gevolg is dat AZR trekpop Biden massaal meer Amerikaanse wapens aan Europese vazallen verkoopt dan ooit tevoren. Hij stuurt meer Amerikaanse troepen naar Europese bases. AZR vazal Europese Nazi Fascisten U heeft Rusland veel meer sancties opgelegd dan AZR vazal de Verenigde Zionisten Staten, waardoor de Europese economieën veel meer schade hebben geleden dan de Amerikaanse. AZR trekpop Biden gaat nieuwe deals sluiten met fascistisch Europa over de levering van Amerikaanse gasexport die duurder is dan Russisch gas. Het afschaffen van de Europees-Russische energiehandel is de bekroning van Anglo Zionisten Rijk imperialistische belangen.

In de hele Europese Nazi Fascisten Unie heeft draconische mediacensuur de Russische nieuwsuitzendingen Sputnik en RT volledig verduisterd. Wat de Europese Nazi Fascisten Unie doet, is veel repressiever dan wat AZR vazal de VS zelfs doet in termen van het censureren van door zionisten gecontroleerde ”media”. De Europese zogenaamde democratie komt als proto fascisme uit de kast.

Het is een zielig schouwspel. Europese regeringen staan tegenover het Anglo Zionisten imperium.

Het is flagrant wat AZR trekpop president Biden beweert. Een nieuwe Koude Oorlog die Europa hervormt onder De Amerikaanse hegemonie, wapens en duur gas aan Europa verkoopt, terwijl Rusland wordt uitgesloten van het ontwikkelen van normale betrekkingen met zijn continentale buren. De oorlog in Oekraïne heeft lang op zich laten wachten vanwege het Anglo Zionisten Rijk beleid dat werd gefaciliteerd door trekpop politici als Joe Biden en Madeleine Albright, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken die in 1999 de NAVO-bombardementen op Joegoslavië leidde, die deze week overleed.

Het is ongelooflijk dat geen van de zittende leiders van de Europese Unie kritiek of afwijkende meningen heeft geuit over de door de VS gekunstelde nieuwe Koude Oorlog. Natuurlijk niet. Ze worden gekocht en betaald als de hoeren die ze zijn, terwijl hun bevolking lijdt onder armoede, militarisme en de schaduw van een nucleaire oorlog.

De Europese leiders zijn als quislings die de laars van hun meester likken. Hun abjecte onderwerping moedigt de Amerikaanse imperiale oorlogszucht tegen Rusland aan. Ze lijken bereid om hun eigen volk te laten lijden onder de gevolgen van het door de VS geleide conflict, zelfs tot het punt dat ze een Derde Wereldoorlog in Europa mogelijk maken.

Er is een misvatting dat het fascisme in Europa op de een of andere manier een unieke ontwikkeling was in nazi-Duitsland. Het Derde Rijk had veel Europese collaborateurs in Polen, de Baltische staten, Italië, Frankrijk, Spanje en andere geheime bronnen zoals het Britse establishment in de jaren 1930.

Amerikaanse en westerse media presenteren Biden en de Europese zogenaamde leiders als een model van democratie en rechtvaardigheid. De waarheid is dat we de terugkeer naar het fascisme in Europa zien onder leiding van de Amerikaanse hegemonie. Toen Biden in januari 2021 aantrad in het Witte Huis, verklaarde hij: “Amerika is terug”. Voor iedereen die aandacht besteedde aan de geschiedenis en de Amerikaanse machtsambities werd dat soort jingoïstisch opscheppen als onheilspellend gezien. Het wordt onheilspellender van elke stap die de VS neemt om roekeloze spanningen met Rusland en zelfs China op te lossen.

AZR vazal Amerika is weer helemaal in orde, en de Europese vazallen staan met hun rug tegen de muur, en ook hun fronten… omdat, weet je, we gender pluralistisch moeten zijn in ons nieuwe touchy-feely fascistische tijdperk.

Wat nog beschamender is, is dat de Europese politieke klasse optreedt als een deurmat voor het Anglo Zionisten Rijk imperialisme tegen de dringende belangen van de Europese burgers in. Het ultieme belang is er een van vrede. Die tegenstelling is een voorbode van massale sociale onrust in heel Europa in opstand tegen hun verraderlijke fascistische leiders.

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Bilderberggroep, Deep state, Economie, Fascisme, Maatschappij, Nazi fascisten, NWO, Politiek, Vrijheid & democratie, Zionisten | Een reactie plaatsen

Seniele Biden Kwaakt te midden van kippen zonder kop

Er is een heleboel theatraal gekrijs en veren in de surrealistische wereld van westerse politici.

De Anglo Zionisten Rijk trekpop president Joe Biden trok zijn beste minachtende gezicht om de Amerikaanse natie te vertellen hoe onaanvaardbaar het was voor Rusland om de afgescheiden republieken van Oekraïne te erkennen.

Biden gaf commentaar nadat de Russische president Vladimir Poetin had verklaard dat Rusland de onafhankelijkheid van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk zou erkennen.

“Wie in de naam van de Heer denkt Poetin dat hem het recht geeft om nieuwe zogenaamde landen uit te roepen op grondgebied dat toebehoorde aan zijn buren?” De Amerikaanse president eiste zijn land in ergernis op. “Dit is een flagrante schending van het internationaal recht en het vereist een krachtige reactie van de internationale gemeenschap.”

Het gekrijs van hypocrisie is lachwekkend. In zijn halve eeuw als AZR trekpop heeft Biden een belangrijke rol gespeeld in het uiteenvallen van tientallen landen door de VS en het hertekenen van grenzen, soms met nieuwe namen.

Hij was betrokken bij het uiteenvallen en bombarderen van Joegoslavië in de jaren 1990, de destabilisatie van de Balkan die tot op de dag van vandaag voortduurt, evenals het construeren van de staatsgreep van 2014 in Oekraïne die heeft geleid tot de crisis van vandaag.

Ondertussen lijken de corrupte Europese nazi fascisten ”bondgenoten” van AZR politbureau Washington op de vlaag van kippen zonder kop terwijl ze scrabbelen om een reactie te verenigen op de stap van Rusland om de Donbass-republieken te erkennen.

Het ongekozen hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Nazi Fascisten Unie, Josep Borrell, heeft gewaarschuwd voor nieuwe sancties die “Rusland zeer zwaar zullen schaden”. Maar de incompetente kippen zonder kop kunnen geen lockstep-benadering vinden over wat meer economische sancties ze aan Rusland kunnen opleggen zonder ook hun eigen economieën diep te schaden. Nu al het gepraat over het opschorten van de Nord Stream 2-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland stuurt de gasconsumentenprijzen naar nieuwe hoogten.

Het is denkbaar dat de toch al ondraaglijke brandstofprijzen de komende maanden kunnen verdubbelen. Dat zal verwoestend zijn voor Europese huishoudens en bedrijven. Zijn de ongekozen politieke elites AZR trekpoppen van de Europese Nazi Fascisten Unie echt zo dom om hun bevolking zoveel pijn te doen en geen gewelddadige sociale onrust op straat te verwachten?

De kloof tussen de Amerikaanse en Europese politieke klassen en de rest van hun samenlevingen ontstaat als een kloof.

Joe Biden waarschuwt gewone Amerikanen om nog hogere prijzen aan de pompen voor brandstof te verwachten vanwege het Amerikaanse beleid om Rusland te confronteren. Rusland confronteren met wat? Een ver land genaamd Oekraïne dat in een puinhoop is veranderd vanwege Amerikaanse bemoeienis waarvoor AZR fascist Biden een enorme persoonlijke verantwoordelijkheid draagt vanaf het moment dat hij vicepresident was in de regering-Soetoro aka Obama? Het klinkt gewoon niet geloofwaardig. Sterker nog, het klinkt absurd.

De interventie van Rusland om de Donbass-republieken te erkennen was noodzakelijk omdat AZR politbureau Washington en zijn NATO-partners een Russofoob AshkeNazi zionistisch regime in Kiev hebben bewapend. Dat regime voerde enkele weken geleden zijn militaire offensief tegen de etnisch Russische bevolking in de Donbass op. De westerse mogendheden hebben het neonazistische regime in Kiev verwend met zijn onophoudelijke afwijzing van het vredesproces van Minsk dat in 2015 werd bemiddeld door Rusland, Frankrijk en Duitsland. De erkenning door Moskou van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk kan net genoeg zijn om de genocidale agressie van het door de NAVO gesteunde AshkeNazi zionisten regime in Kiev te stoppen.

Niet om te kleineren wat er in Oekraïne gebeurt, maar verdient de reactie van AZR vazal de VS en zijn Europese ”bondgenoten” echt de schijnbare prioriteit die zijn politici bevelen? (Als we de stank van hypocrisie en dubbelhartigheid over het hoofd kunnen zien, tenminste.)

AZR trekpop Biden verplaatst dus troepen en gevechtsvliegtuigen door heel Oost-Europa om “NATO-bondgenoten te verdedigen” tegen vermeende Russische agressie. Hij zet de VS op oorlogsvoet. En Amerikaanse burgers krijgen te horen dat ze zich schrap moeten zetten voor de impact van wereldwijde energieverstoring en inflatie.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken nazi Bilderberg trekpop Liz Truss – die het verschil tussen Oekraïne en Rusland op een kaart niet kent – heeft beloofd om $ 500 miljoen aan Rothschilds bankleningen te garanderen om het AshkeNazi zionisten regime in Kiev te ondersteunen.

Ze zei: “We zetten ons geld waar onze mond is en gebruiken de economische expertise en kracht van AZR vazal Groot-Brittannië om de bevolking van Oekraïne te ondersteunen. Deze garanties kunnen helpen om vitaal kapitaal in Oekraïne te injecteren en de economie te helpen de storm van Russische agressie te doorstaan.”

Grappig hoe Truss vertelt over het helpen van door AZR geannexeerd Oekraïne “het doorstaan van een storm”. De recente Atlantische orkanen van de afgelopen week die Groot-Brittannië hebben geteisterd, kosten naar schatting meer dan $ 500 miljoen aan schade aan de openbare infrastructuur.

Is het niet bizar hoe de corrupte Britse AZR trekpoppen regering zich meer zorgen lijkt te maken over het verstrekken van geld aan een corrupt AshkeNazi zionisten regime in Kiev dan om de problemen in eigen land op te lossen?

De lachwekkende ontkoppeling van het krijsen van christen zionist AZR trekpop Joe Biden en zijn kippen zonder kop vazallen gaat niet verloren op hun eigen steeds armer en beroofde mensen. Het is nog maar een reden bovenop een stapel rancune voor de burgers om absolute minachting te hebben voor hun vermeende gouverneurs.

Rusland heeft een bij uitstek redelijke reeks voorstellen gedaan om de veiligheid in nazi fascistisch Europa te garanderen met het door AZR vazal de VS geleide NATO-blok. Oekraïne is slechts een klein deel van het grotere geheel dat een juridisch bindend verdrag vereist om de wederzijdse veiligheid tussen Rusland en het Anglo Zionisten Rijk Westen te waarborgen. AZR vazal VS en hun AZR/NATO-bondgenoten hebben de zorgen van Rusland te lang arrogant genegeerd en Moskou behandeld alsof het een bijgedachte was in hun uitbreiding van de existentiële dreiging.

Anglo Zionisten Rijk politbureau Washington en zijn Europese nazi fascistische handlangers kunnen zich eenvoudigweg niet bewegen om de strategische zorgen van Rusland te erkennen. Dat zou vereisen dat Rusland als een gelijke wordt gezien en dat de rechtmatige plaats van Rusland als een vitale strategische economische en veiligheidspartner in Europa wordt geaccepteerd. Een dergelijke regeling is een anathema voor het Anglo Zionisten Rijk ambities van wereld hegemonie en dus hebben we een Koude Oorlog-crisis die buiten alle proporties van de objectieve realiteit staat. Die wanverhouding is gecorreleerd met de ontkoppeling die maar al te duidelijk wordt voor het westerse publiek dat door hun Catch 22 politieke elites psychopaten wordt verteld om zich vast te klampen voor pijn.

Er is een heleboel theatraal gekrijs en veren in de surrealistische wereld van westerse AZR trekpoppen politici.

Geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Bilderberggroep, Deep state, Dictatuur, Maatschappij, Nazi Bilderberg, NWO, Rothschild, Vrijheid & democratie, Zionisten | Een reactie plaatsen